Máte exekúciu? Kedy môže exekútor navýšiť pohľadávku?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 1. 8. 2023 | 2 komentáre
Ak pohľadávku začne vymáhať exekútor, treba počítať s markantným nárastom dlžnej sumy. Trovy exekúcie nie sú zanedbateľnou čiastkou ani pre majetného dlžníka; dopredu by ich však mal poznať aj veriteľ. Pokojne sa totiž môže stať, že niektoré z nich bude musieť exekútorovi zaplatiť práve on.
Máte exekúciu? Kedy môže exekútor navýšiť pohľadávku?

Zdroj: Shutterstock

Peňažné nároky, ktoré si pri vymáhaní dlhu uplatňuje exekútor 

V súvislosti s vymáhaním peňažnej čiastky (vrátane výživného) môže exekútorovi vzniknúť právo na:

1) odmenu,

2) náhradu výdavkov, ktoré sa z hľadiska určovania ich výšky delia na paušálne nevyhnutné

Exekútor, ktorý je platiteľom DPH, si odmenu aj náhradu výdavkov zvyšuje o čiastku zodpovedajúcu uvedenej  dani. 

Odmena exekútora 

Základom pre určenie odmeny je výška vymoženého plnenia. Exekútor si ju teda môže účtovať len vtedy, ak je výsledkom jeho činnosti aspoň čiastočné uspokojenie dlhu. Ak nevymôže vôbec nič, musí sa uspokojiť len s náhradou výdavkov. 

Pre výpočet odmeny platia dve sadzby:

1) 10 %z vymoženého plnenia patrí exekútorovi v prípade, že sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok. V praxi ide o prípad, kedy je povinnému doručené upovedomenie o začatí exekúcie a tento následne uhradí exekútorom požadovanú čiastku v lehote 15 dní od doručenia upovedomenia;

2) 20 % z vymoženého plnenia v ostatných prípadoch. 

Vymožené plnenie tvoriace základ pre výpočet odmeny sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor. 

Pre výšku odmeny exekútora ďalej platia nasledujúce limity:

  • 1) odmena nesmie presiahnuť výšku vymáhaného nároku podľa stavu ku dňu vydania poverenia na vykonanie exekúcie,
  • 2) celková odmena pri exekúcii na peňažné plnenie nesmie byť vyššia ako 33 000 Eur

Popri uvedenej odmene môže ešte exekútorovi vzniknúť právo na osobitnú odmenu za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v súvislosti s exekúciou formou predaja nehnuteľnosti dlžníka, a to vo výške 30 Eur

Náhrada výdavkov exekútora 

Exekútor má nárok na náhradu paušálnych výdavkov, aj keď je exekúcia zastavená, aj keď je ukončená inak ako zastavením (ak povinný splní vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo ak tieto nároky exekútor vymôže). 

Náhrada paušálnych výdavkov sa určuje vo výške:

1) 30 Eur, keď povinný do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie uhradí vymáhanú pohľadávku alebo do uplynutia uvedenej lehoty nastane iný dôvod na ukončenie exekúcie;

2) 60 Eur v ostatných prípadoch. 

Náhrada paušálnych výdavkov pokrýva najmä:

- náklady na vedenie spisu,

- náklady na cestovné, poštovné, za služby elektronických komunikácií,

- náklady na šetrenie majetkových pomerov dlžníka v informačných systémoch,

- náklady spojené s podávaním správ exekútora o zisťovaní majetku dlžníka zaslaných elektronicky,

- administratívne výdaje iného druhu. 

Nevyhnutné výdavky predstavujú odôvodnené a účelne vynaložené náklady, ktoré musí exekútor preukázať a ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami. Vznikajú, ak si vymáhanie pohľadávky vyžiada predaj hnuteľných vecí, nehnuteľností či podniku dlžníka (a z výťažku z predaja sa následne uspokojuje vymáhaný dlh). 

Kedy musí exekútorovi zaplatiť veriteľ? 

Veriteľ (v exekúcii označovaný ako „oprávnený“) platí trovy exekútora, ak:

- došlo k ukončeniu exekúcie z iného dôvodu ako pre vymoženie či splnenie vymáhaného dlhu povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať,

- dlžník zanikne bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po dlžníkovi bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal nijaký majetok alebo len majetok nepatrnej hodnoty,

- zastavenie exekúcie navrhne oprávnený,

- pri exekúcii na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od jej začatia alebo posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok či príjmy postihnuteľné exekúciou, ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora,

- pri exekúcii na majetok fyzickej osoby sa do 5 rokov od jej začatia alebo posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy postihnuteľné exekúciou, ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora,

- oprávnený nezloží preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania,

- z osobitného predpisu (napr. zákon o konkurze a reštrukturalizácii) vyplýva, že sa exekúcia zastavila, príp. že je tu dôvod na jej zastavenie,

- ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená v nadväznosti na žiadosť povinného a jeho zaplatenie zameškaného výživného a povinný prostredníctvom exekútora splnil riadne a včas bežné výživné počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov. 

V prípade exekúcie na výživné pre maloleté dieťa zastavenej pre nemajetnosť povinného platí trovy exekúcie súd

Ak dlžník uhradí pohľadávku pred začatím exekúcie, odmena ani náhrada výdavkov exekútorovi nepatrí; to neplatí, ak je tu dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať. 

V ostatných prípadoch hradí trovy exekútora dlžník. Deje sa to buď formou dobrovoľného splnenia vymáhaného nároku alebo ich exekučným vymožením. 

Osobitný prípad – náhrada pri zastavení starých exekúcií 

Odlišné pravidlá pre určenie peňažných nárokov exekútora platia, ak k zastaveniu exekúcie dochádza podľa zákona č. 233/2019 Z.z. upravujúceho plošné ukončenie tzv. starých exekúcií. Týka sa len exekúcií začatých pred 1. 4. 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. 3. 2017. V praxi sa so zastavením starej exekúcie možno stretnúť hlavne pri pohľadávkach, na ktoré sa po určitú zákonom stanovenú dobu exekútorovi nepodarilo vymôcť ani 15 Eur. 

Pri zastavení starej exekúcie podľa vyššie uvedeného zákona môže exekútor požadovať len trovy, ktoré si už oprávnene ponechal z plnenia prijatého alebo vymoženého od dlžníka a paušálne trovy zodpovedajúce čiastke 35 Eur, ktorú môže platiteľ navýšiť o DPH. Paušálne trovy znáša oprávnený. 

Okrem exekútorských poplatkov navyšujú dlh povinného aj ďalšie trovy 

Záverom dodajme, že exekvovaná peňažná pohľadávka nenarastá len o trovy exekútora; v štádiu exekučného vymáhania už pôvodný dlh môžu navyšovať napr.:

- úroky z omeškania (Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?),

- súdne poplatky spojené so získaním exekučného titulu (platobného rozkazu, rozsudku),

- trovy právneho zastúpenia veriteľa v súdnom konaní,

- súdne poplatky z návrhu na vykonanie exekúcie (16,50 Eur),

- trovy právneho zastúpenia veriteľa v exekučnom konaní. 

Dlh zo záväzku medzi podnikateľmi môže byť ďalej zvýšený o tzv. paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 Eur. 

Anketa

Máte exekúciu?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 2 komentárov

Obľúbené témy

dlhy, exekútor, úrok

Toto ste už čítali?

Ak veriteľ neskontroluje vašu bonitu, môžete mať úver zadarmo

8. 9. 2021 | Barbora Magočová | 1 komentár

Ak veriteľ neskontroluje vašu bonitu, môžete mať úver zadarmo

Úvery by nemali byť poskytované osobám, ktoré ich nebudú schopné splácať. Čo sú poskytovatelia úverov povinní zisťovať a ako môžete profitovať z toho, keď svoje povinnosti zanedbajú? celý článok

Príbuzný naletí každému podvodníkovi a rozdáva peniaze: čo robiť?

28. 4. 2021 | Barbora Magočová

Príbuzný naletí každému podvodníkovi a rozdáva peniaze: čo robiť?

Problémy s vyhodnocovaním výhodnosti rôznych transakcií prichádzajú s vyšším vekom, zhoršením duševného zdravia či zneužívaním návykových látok. Ako postupovať, ak už problém nastal... celý článok

Polovica ľudí požiadala o opätovný odklad splátok spotrebných úverov

25. 11. 2020 | Roland Regely

Polovica ľudí požiadala o opätovný odklad splátok spotrebných úverov

Ľudia s opakovaným odkladom splátok majú v súčasnej dobe ovplyvnenej koronavírusom častejšie problémy so splácaním v porovnaní s tými, ktorí využili len jeden odklad.

Stavebné sporenie - aké sú aktuálne podmienky a výhody?

10. 11. 2020 | Roland Regely

Stavebné sporenie - aké sú aktuálne podmienky a výhody?

V roku 2019 prešlo stavebné sporenie zásadnejšími zmenami. Štátna prémia sa nemenila a obmedzenia zostávajú rovnaké. Prinášame tipy, ako možno stavebné sporenie využiť.

Kúpa ojazdeného auta na lízing alebo úver. Ako postupovať a čo sa viac oplatí?

28. 8. 2020 | Roland Regely

Kúpa ojazdeného auta na lízing alebo úver. Ako postupovať a čo sa viac oplatí?

Ak sa chystáte kupovať ojazdené auto a nemáte dostatok vlastných prostriedkov, máte na výber z dvoch možností financovania: pôžička na auto a leasing.