Na ktoré dlhy sa osobný bankrot nevzťahuje?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 16. 10. 2023
Oddlženie vám môže finančne veľmi uľahčiť, má však aj svoje limity. Niektorých pohľadávok sa osobným bankrotom nezbavíte. V určitých situáciách navyše môžete o výhodu dosiahnutú oddlžením prísť aj vtedy, ak ste ho už úspešne absolvovali. Kedy sa osobný bankrot neoplatí a čomu by ste sa v súvislosti s ním mali vyhnúť?
Na ktoré dlhy sa osobný bankrot nevzťahuje?

Zdroj: Shutterstock

Pri ktorých pohľadávkach vám oddlženie nepomôže? 

Osobným bankrotom nie sú dotknuté: 

1) Pohľadávky veriteľov – fyzických osôb, ktoré veritelia nenadobudli postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, akich neprihlásili do konkurzu preto, lebo neboli správcom písomne upovedomení o jeho vyhlásení. V praxi môže ísť napríklad o pohľadávky zo zmluvy o pôžičke, ktorú ste uzavreli so známym či priateľom; 

2) Pohľadávky z pomoci, ktorú poskytlo Centrum právnej pomoci pri konaní o oddlžení

3) Zabezpečené pohľadávky v rozsahu, v ktorom sú kryté hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva. Typicky pôjde o pohľadávky zabezpečené záložným právom; 

4) Pohľadávky zo zodpovednosti za škodu na zdraví alebo za škodu spôsobenú úmyselným konaním vrátane ich príslušenstva. Žiadať od poškodeného, aby sa uspokojil len s plnením vyplývajúcim z podmienok oddlženia, by v týchto prípadoch bolo proti dobrým mravom; 

5) Pohľadávky dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva. Osobný bankrot nesmie ohroziť riadne uspokojovanie potrieb vášho potomka; 

6) Pohľadávky z pracovnoprávnych nárokov vašich zamestnancov. Oddlženie vás nezbaví ani povinnosti vyplatiť dlžnú mzdu či iné plnenia, ktoré musíte hradiť ako zamestnávateľ zamestnancom; 

7) Pohľadávky zodpovedajúce peňažnému trestu podľa Trestného zákona; 

8) Nepeňažné pohľadávky, spočívajúce napríklad v povinnosti aktívne vykonať nejakú činnosť alebo vydať nejakú vec. 

Ak ktorúkoľvek z vyššie uvedených pohľadávok máte, neznamená to, že by ste nemohli žiadať o osobný bankrot. Oddlženie podstúpiť môžete, ale zvýhodnené pravidlá pre uspokojovanie dlhov sa na ne nebudú vzťahovať. 

Ak nebudete voči veriteľom féroví, hrozí vám zrušenie oddlženia 

Oddlženie má byť uľahčením pre dlžníkov, ktorí svoje pohľadávky chceli splatiť, ale kvôli nepriaznivým životným okolnostiam sa pre nich plnenie stalo mimoriadne obťažným. Nie je teda určené pre špekulantov, ktorí ho zamýšľajú zneužiť za účelom odpustenia časti dlhov, ktoré nie je odôvodnené ich sociálnym či iným postavením. 

S ohľadom na uvedené sa vyžaduje, aby ste sa oddlžovali s tzv. poctivým zámerom. Tento sa predpokladá, ak z vášho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že ste vynaložili úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach vašich možností a schopností. Pri posudzovaní poctivosti vášho zámeru zaváži najmä to, či ste:

- poskytovali správcovi  a veriteľom potrebnú súčinnosť,

- vynaložili snahu získať zamestnanie, reálne ste sa zamestnali alebo ste si zabezpečili iný zdroj príjmov,

- pokračovali vo výkone podnikateľskej či inej obdobnej činnosti alebo začali podnikať,

- v prípade nadobudnutia nie nepatrného dedičstva, daru či výhry zo stávky alebo hry ponúkli aspoň ½ z nich dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu (tzn. takého, ktorý kvôli vášmu oddlženiu ostane neuspokojený), príp.

- sa snažili o zaradenie do spoločnosti alebo ste sa do nej opätovne zaradili. 

Za aké konkrétne prehrešky vám reálne hrozí zrušenie oddlženia? 

Niektoré pochybenia sa považujú v súvislosti s oddlžením za natoľko závažné, že automaticky zakladajú nepoctivosť vašich zámerov. Dopustíte sa ich, ak:

1) v zozname vášho majetku ani na dopyt správcu neuvediete časť svojho majetku, hoci viete o jej existencii alebo o nej s prihliadnutím na okolnosti musíte vedieť (to neplatí pre majetok nepatrnej hodnoty),

2) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neoznačíte vášho veriteľa, ktorý je fyzickou osobou, hoci o ňom viete alebo s prihliadnutím na okolnosti musíte vedieť a v dôsledku uvedeného pochybenia váš veriteľ neprihlási svoju pohľadávku (neprihliada sa však na tzv. drobných veriteľov, ktorých pohľadávka k poslednému dňu mesiaca predchádzajúcemu kalendárnemu mesiacu vyhlásenia konkurzu alebo poskytnutiu ochrany pred veriteľmi nepresahuje 500 Eur),

3) v návrhu na oddlženie či jeho prílohe alebo na dopyt správcu uvediete nepravdivú dôležitú informáciu alebo naopak neuvediete dôležitú informáciu, aj keď ste vedeli alebo s prihliadnutím na okolnosti museli vedieť, že ide o dôležitú informáciu,

4) bez vážneho dôvodu neposkytnete správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú od vás možno spravodlivo vyžadovať,

5) z vášho správania pred podaním návrhu možno usudzovať, že ste sa do platobnej neschopnosti priviedli s úmyslom splniť podmienky pre vznik oprávnenia podať návrh na oddlženie,

6) v čase podania návrhu na oddlženie ste neboli v stave platobnej neschopnosti a vedeli ste o tom alebo ste o tom s prihliadnutím na okolnosti museli vedieť,

7) z vášho správania pred podaním návrhu na oddlženie možno usudzovať, že ste sa pri preberaní záväzkov spoliehali na to, že vaše dlhy budete riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,

8) z vášho správania pred podaním návrhu na oddlženie možno usudzovať, že ste mali snahu poškodiť svojho veriteľa alebo ho zvýhodniť,

9) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplníte súdom určený splátkový kalendár,

10) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplníte výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po vyhlásení konkurzu či poskytnutí ochrany pred veriteľmi a neplnenia sa dovolá dieťa alebo jeho zákonný zástupca,

11) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplníte povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu a neplnenia sa dovolá Centrum právnej pomoci alebo poverená osoba,

12) sa domáhate zbavenia dlhov napriek tomu, že ste na území SR nemali v čase podania návrhu na oddlženie centrum hlavných záujmov

Vaše konanie bude súdom vždy posudzované prísnejšie, ak ste v minulosti mali alebo stále máte významnejší majetok, skúsenosti s podnikaním alebo ak ste boli vedúcim zamestnancom v orgánoch právnickej osoby prípadne máte osobitné životné skúsenosti, vďaka ktorým by ste mali vedieť lepšie odhadnúť, či konáte dostatočne poctivo. Miernejšie nároky na vás budú kladené, ak ste dosiahli len základné vzdelanie, ste v dôchodkovom veku alebo už máte k nemu blízko, máte vážne zdravotné problémy, stratili ste na čas či natrvalo obydlie alebo vás v živote postihla iná udalosť, ktorá vám sťažila uplatnenie v spoločnosti.

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Ako prebieha zrušenie oddlženia 

Zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer sa musí aktívne domáhať váš veriteľ, ktorý ním bol dotknutý. Môže tak urobiť až do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára

Po zrušení oddlženia sa obnoví pôvodná splatnosť a vymáhateľnosť pohľadávok až do rozsahu, v ktorom ešte neboli uhradené. Ich premlčacia doba sa predlžuje až na 10 rokov od zrušenia oddlženia. Zrušenie osobného bankrotu vás navyše automaticky vylučuje z možnosti výkonu niektorých činností – platí pre vás napríklad zákaz výkonu funkcie štatutárneho orgánu či člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti, a to po dobu troch rokov.

Anketa

Zápasíte s dlhmi?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Stalo sa pre vás plnenie dlhu nemožným? Ako z toho vyjsť čo najlepšie?

9. 11. 2023 | Barbora Magočová

Stalo sa pre vás plnenie dlhu nemožným? Ako z toho vyjsť čo najlepšie?

Viete o tom, že nemožnosť plnenia záväzku automaticky spôsobí jeho zánik? Aké práva a povinnosti vám vznikajú, ak nedokážete dodržať, na čom ste sa s veriteľom dohodli? Na čo má naopak... celý článok

Máte exekúciu? Kedy môže exekútor navýšiť pohľadávku?

1. 8. 2023 | Barbora Magočová | 2 komentáre

Máte exekúciu? Kedy môže exekútor navýšiť pohľadávku?

Ak pohľadávku začne vymáhať exekútor, treba počítať s markantným nárastom dlžnej sumy. Trovy exekúcie nie sú zanedbateľnou čiastkou ani pre majetného dlžníka; dopredu by ich však mal... celý článok

Ak veriteľ neskontroluje vašu bonitu, môžete mať úver zadarmo

8. 9. 2021 | Barbora Magočová | 1 komentár

Ak veriteľ neskontroluje vašu bonitu, môžete mať úver zadarmo

Úvery by nemali byť poskytované osobám, ktoré ich nebudú schopné splácať. Čo sú poskytovatelia úverov povinní zisťovať a ako môžete profitovať z toho, keď svoje povinnosti zanedbajú? celý článok

Príbuzný naletí každému podvodníkovi a rozdáva peniaze: čo robiť?

28. 4. 2021 | Barbora Magočová

Príbuzný naletí každému podvodníkovi a rozdáva peniaze: čo robiť?

Problémy s vyhodnocovaním výhodnosti rôznych transakcií prichádzajú s vyšším vekom, zhoršením duševného zdravia či zneužívaním návykových látok. Ako postupovať, ak už problém nastal... celý článok

Polovica ľudí požiadala o opätovný odklad splátok spotrebných úverov

25. 11. 2020 | Roland Regely

Polovica ľudí požiadala o opätovný odklad splátok spotrebných úverov

Ľudia s opakovaným odkladom splátok majú v súčasnej dobe ovplyvnenej koronavírusom častejšie problémy so splácaním v porovnaní s tými, ktorí využili len jeden odklad.