Stalo sa pre vás plnenie dlhu nemožným? Ako z toho vyjsť čo najlepšie?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 9. 11. 2023
Viete o tom, že nemožnosť plnenia záväzku automaticky spôsobí jeho zánik? Aké práva a povinnosti vám vznikajú, ak nedokážete dodržať, na čom ste sa s veriteľom dohodli? Na čo má naopak nárok váš veriteľ? A kedy vlastne možno z právneho hľadiska hovoriť o nemožnosti plnenia?
Stalo sa pre vás plnenie dlhu nemožným? Ako z toho vyjsť čo najlepšie?

Zdroj: Shutterstock

Kedy vás nesplniteľnosť zbavuje dlhu?

Ak sa plnenie stane nemožným, povinnosť plniť vám zanikne. Znie to dobre, čo poviete? Netešte sa však predčasne. Nie všetky dôvody, pre ktoré nedokážete dostáť svojmu záväzku, možno klasifikovať ako tzv. nemožnosť plnenia. Príslušná právna úprava v tejto súvislosti kladie dôraz na objektívnu neschopnosť realizovať dohodnuté plnenie. 

Plnenie sa nepokladá za nemožné, ak:

1) sa iba sťažili podmienky, za ktorých ho možno uskutočniť,
2) ho možno realizovať len s väčšími než pôvodne kalkulovanými nákladmi,
3) by ho bolo možné poskytnúť až po dojednanom čase

Príklad 1: S objednávateľom ste uzatvorili zmluvu o dielo a dohodli ste sa na pevnej cene za jeho zhotovenie. Zmluvu ste však uzatvorili ešte pred výrazným nárastom ceny súčiastky potrebnej na realizáciu diela. V dôsledku tohto zvýšenia ceny nedokážete potrebnú súčiastku kúpiť z vlastných peňažných zdrojov. Napriek tomu, že sa pre vás zákazka stala krajne nevýhodnou, nedôjde k zániku zmluvy o dielo v dôsledku nemožnosti plnenia. 

Príklad 2: Po uzatvorení kúpnej zmluvy na určitý individualizovaný tovar (a zároveň pred jeho dodaním) bolo kontrolnými orgánmi zistené, že tovar má vlastnosti, ktoré predstavujú vážne ohrozenie pre zdravie spotrebiteľov a nesmie sa ďalej distribuovať. Pokiaľ sa vytýkaná závada týka tovaru ako celku (nielen určitej jeho šarže), porušili by ste jeho dodaním verejnoprávnu povinnosť. V takomto prípade váš záväzok dodať tovar zaniká. 

Zároveň treba dodať, že o zániku záväzku v dôsledku nemožnosti plnenia možno hovoriť len vtedy, ak táto nastane až po jeho vzniku. V prípade, že plnenie nie je uskutočniteľné už v okamihu, v ktorom s prevzatím záväzku vyslovíte súhlas (napr. podpisom zmluvy), záväzok v skutočnosti ani nikdy nevznikne (takže logicky nemôže ani zaniknúť). Právny úkon, ktorého predmetom by bolo už od začiatku nemožné plnenie, je totiž absolútne neplatný. Takúto neplatnosť ani netreba osobitne namietať a v prípadnom spore by na ňu súd mal prihliadať z úradnej povinnosti. 

Čo ak dlh nie je splniteľný len v určitej časti 

V prípade, že sa nemožnosť plnenia nevzťahuje na celý rozsah vášho záväzku, zaniká tento priamo zo zákona len čiastočne. Veriteľ ale môže byť neúplným plnením znevýhodnený, preto ohľadom splniteľného zvyšku dlhu platí dvojaký režim:

1) veriteľovi vznikne možnosť zrušiť zostávajúci záväzok odstúpením alebo

2) záväzok bez ďalších potrebných úkonov zo strany veriteľa zanikne aj v časti, ktorú by bolo možné splniť; táto možnosť prichádza do úvahy, keď z povahy zmluvy alebo z účelu plnenia, ktorý vám bol v čase jej uzatvorenia známy, vyplýva, že zostávajúce plnenie už pre veriteľa nemá nijaký hospodársky význam. Tomuto následku sa váš veriteľ môže vyhnúť len vtedy, keď vám oznámi, že na zvyšku plnenia naďalej trvá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o čiastočnej nemožnosti plnenia dozvedel. 

Pokiaľ ste si dojednali viaceré plnenia, z ktorých môžete vybrať pri uspokojovaní záväzku (napr. kupujúci odsúhlasil, že svoj záväzok môžete podľa vášho výberu splniť dodaním dvoch rôznych druhov tovaru) a jedno z nich sa stane objektívne nerealizovateľným, zostane vám zachovaná povinnosť poskytnúť druhé z dohodnutých alternatívnych plnení. Ak by však nemožnosť jedného z možných dohodnutých plnení spôsobil veriteľ, vznikne vám právo odstúpiť od zmluvy. 

Ako treba postupovať, ak zistíte nemožnosť plnenia 

Prvým krokom, ktorý by ste mali urobiť, keď sa dozviete, že nebudete schopní dostáť svojmu záväzku, je vyrozumenie veriteľa. Ak ho totiž na zánik záväzku v dôsledku nemožnosti plnenia neupozorníte v lehote bez zbytočného odkladu, budete zodpovedať za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku absencie splnenia vašej informačnej povinnosti (napr. tým, že si potrebné plnenie zoženie od inej osoby až oneskorene). 

Druhým krokom, na ktorý by ste nemali zabúdať, je splnenie tzv. všeobecnej prevenčnej povinnosti. V zmysle tejto by ste si vždy mali počínať tak, aby druhému nevznikla škoda. Ak vám teda napríklad zanikne povinnosť vyhotoviť dielo spočívajúce v úprave veci, pretože objektívne nedokážete získať potrebnú súčiastku, neznamená to, že vec určenú k úprave môžete vďaka zániku záväzku ponechať svojmu osudu, až dokiaľ si pre ňu nepríde objednávateľ. Vec musíte skladovať či udržiavať tak, aby sa do vyzdvihnutia zo strany pôvodného objednávateľa nepoškodila. 

Pokiaľ ide o škodu, ktorá veriteľovi vznikne priamo v súvislosti s nemožnosťou plnenia, túto by ste museli hradiť, ak by k nesplniteľnosti došlo v dôsledku vami zavineného porušenia právnej povinnosti (napríklad ak by ste nedokázali splniť záväzok dojednanej opravy veci, pretože ste vec neopatrným zaobchádzaním zničili). Pokiaľ ale nemožnosť plnenia spôsobila okolnosť mimo sféry vášho vplyvu, nebudete musieť veriteľa kompenzovať. 

Ak ste od veriteľa v súvislosti so zaniknutým záväzkom prijali nejaké plnenie, za ktoré ste kvôli zániku záväzku neposkytli protiplnenie (napr. zálohu na zhotovenie diela, ktoré ste nakoniec nerealizovali a pod.), musíte plnenie  vrátiť. 

Medzi podnikateľmi sú následky nemožnosti plnenia odlišné 

Všetky vyššie uvedené pravidlá sa vzťahujú na vzťahy, ktoré vznikajú buď medzi dvoma nepodnikateľmi alebo medzi obchodníkom a spotrebiteľom. Pre záväzky medzi dvoma podnikateľmi však platia určité odlišnosti. 

V prvom rade sa pre obchodné vzťahy stanovuje, že aj keby sa pre vás osobne stal záväzok nesplniteľným, nebude mať táto skutočnosť za následok jeho zánik v dôsledku nemožnosti plnenia, ak ho bude možné splniť pomocou inej osoby. V tejto súvislosti by sa mali mať na pozore aj ručitelia. Ich ručiteľský záväzok totiž bude trvať aj napriek nemožnosti plnenia zo strany pôvodného dlžníka. 

V obchodnom práve dochádza k nesplniteľnosti (a zároveň teda aj zániku) dlhu aj vtedy, ak právne predpisy, ktoré boli vydané po uzatvorení zmluvy a ktorých účinnosť nie je časovo obmedzená:

1) zakazujú plnenie, na ktoré ste sa zaviazali,

2) vyžadujú úradné povolenie, ktoré sa vám nepodarilo získať napriek tomu, že ste sa o jeho zaobstaranie riadne snažili. 

V obchodných vzťahoch platia pre prísnejšie podmienky pre odstúpenie

Aj v podnikateľských vzťahoch má dodatočná nemožnosť plnenia za následok zánik záväzku. Pokiaľ sa ale stane nerealizovateľným len časť záväzku, môže veriteľ ohľadom zostávajúcej časti odstúpiť len vtedy, ak čiastočné plnenie pre veriteľa stráca hospodársky význam vzhľadom na svoju povahu alebo s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplýva z jej obsahu prípadne vám bol známy už v čase uzatvorenia zmluvy.

Nemožnosť plnenia v súdnom konaní preukazuje dlžník.

Medzi podnikateľmi sa striktnejšie posudzuje aj zodpovednosť za škodu

Ak vaša povinnosť plniť zanikne kvôli nemožnosti jej realizácie, budete vo väčšine prípadov musieť kompenzovať škodu vzniknutú vášmu veriteľovi. Zodpovednosti za škodu sa zbavíte, ak sa plnenie stalo nemožným v dôsledku prekážky, ktorá:

1) nastala nezávisle od vašej vôle,
2) bráni vám v splnení povinnosti,

a nemožno rozumne predpokladať, že by ste túto prekážku alebo jej následky odvrátili či prekonali. Prekážka plnenia zároveň musí byť pre vás v okamihu prevzatia záväzku nepredvídateľná.

 

Podobne ako medzi nepodnikateľmi je najrozumnejším postupom veriteľa s nemožnosťou plnenia čím skôr oboznámiť, aby sa jeho (a tým pádom aj vaše) škody v dôsledku oneskoreného informovania ďalej nenavyšovali.

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

dlh, dlhy, splátka

Toto ste už čítali?

Na ktoré dlhy sa osobný bankrot nevzťahuje?

16. 10. 2023 | Barbora Magočová

Na ktoré dlhy sa osobný bankrot nevzťahuje?

Oddlženie vám môže finančne veľmi uľahčiť, má však aj svoje limity. Niektorých pohľadávok sa osobným bankrotom nezbavíte. V určitých situáciách navyše môžete o výhodu dosiahnutú oddlžením... celý článok

Máte exekúciu? Kedy môže exekútor navýšiť pohľadávku?

1. 8. 2023 | Barbora Magočová | 2 komentáre

Máte exekúciu? Kedy môže exekútor navýšiť pohľadávku?

Ak pohľadávku začne vymáhať exekútor, treba počítať s markantným nárastom dlžnej sumy. Trovy exekúcie nie sú zanedbateľnou čiastkou ani pre majetného dlžníka; dopredu by ich však mal... celý článok

Ak veriteľ neskontroluje vašu bonitu, môžete mať úver zadarmo

8. 9. 2021 | Barbora Magočová | 1 komentár

Ak veriteľ neskontroluje vašu bonitu, môžete mať úver zadarmo

Úvery by nemali byť poskytované osobám, ktoré ich nebudú schopné splácať. Čo sú poskytovatelia úverov povinní zisťovať a ako môžete profitovať z toho, keď svoje povinnosti zanedbajú? celý článok

Príbuzný naletí každému podvodníkovi a rozdáva peniaze: čo robiť?

28. 4. 2021 | Barbora Magočová

Príbuzný naletí každému podvodníkovi a rozdáva peniaze: čo robiť?

Problémy s vyhodnocovaním výhodnosti rôznych transakcií prichádzajú s vyšším vekom, zhoršením duševného zdravia či zneužívaním návykových látok. Ako postupovať, ak už problém nastal... celý článok

Polovica ľudí požiadala o opätovný odklad splátok spotrebných úverov

25. 11. 2020 | Roland Regely

Polovica ľudí požiadala o opätovný odklad splátok spotrebných úverov

Ľudia s opakovaným odkladom splátok majú v súčasnej dobe ovplyvnenej koronavírusom častejšie problémy so splácaním v porovnaní s tými, ktorí využili len jeden odklad.