Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 6. 9. 2023
Školský klub detí (ľudovo označovaný aj ako „družina“) navštevuje tesne po nástupe do školy väčšina žiakov. Zamestnaní rodičia vďaka nemu nemusia riešiť, kto sa o ich potomkov postará v dobe, keď ešte musia pracovať. Aký poplatok sa platí za družinu v najväčších mestách SR a aké sú dôvody pre jeho odpustenie či zníženie?
Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

Zdroj: Shutterstock

Aké služby poskytuje školský klub detí? 

Fungovanie školského klubu detí (družiny, príp. „ŠKD“) upravuje tzv. školský zákon. Z právneho hľadiska nejde o samostatnú organizáciu; školské kluby pôsobia pod záštitou tej základnej školy, ktorá pre vaše dieťa zabezpečuje plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Na prvý pohľad sa môže javiť, že školské kluby primárne vykonávajú dohľad nad menšími deťmi, ktoré by ešte mali zo školy odchádzať v sprievode staršej osoby. Náplň ich činnosti je však definovaná inak. Zabezpečujú najmä:

- úlohy podľa výchovného programu školského zariadenia zamerané na prípravu detí na vyučovanie,

- záujmovú činnosť,

- oddychové činnosti,

a to v čase mimo vyučovania a tiež v dobe školských prázdnin. 

Školské kluby je potrebné odlíšiť od tzv. centier voľného času, ktoré sa zameriavajú hlavne na rozvíjanie konkrétnych zručností či mimoškolských voľnočasových aktivít. 

Kluby sa členia na viaceré oddelenia, a to spravidla podľa veku detí. Celkový počet detí v oddelení je najviac 26. Výnimku tvoria oddelenia pre žiakov so zdravotných znevýhodnením a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, v ktorých je počet detí rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú. 

Ako sa stanovuje výška úhrady za družinu? 

Z hľadiska určenia výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov možno rozlíšiť: 

1) ŠKD zriadený orgánom štátnej správy v školstve pri zdravotníckom zariadení 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube detí za pobyt dieťaťa v klube sa neplatí. 

2) ŠKD, ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve (typicky pre deti so špecifickými potrebami) 

Ak je vyššie označený školský klub detí súčasťou školy, určuje príspevok riaditeľ školy s tým, že na jedného žiaka nesmie presiahnuť sumu 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (aktuálne predstavuje životné minimum pre nezaopatrené dieťa čiastku 122,77 Eur mesačne; 7,5 % je teda po zaokrúhlení 9,21 Eur). Výška platby má zohľadňovať náročnosť a druh klubovej či záujmovej činnosti. Splatnosť tohto príspevku určuje priamo zákon – uhrádza sa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok platí. 

3) ŠKD, ktorého zriaďovateľom je obec 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí sa určí všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“); okrem výšky možno nájsť vo VZN aj termín splatnosti príspevku. 

Kedy sa poplatok za družinu odpúšťa alebo znižuje? 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu sa priamo zo zákona nemusí hradiť, pokiaľ o to požiada zákonný zástupca a zároveň je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

Ďalšie dôvody pre zníženie či odpustenie príspevku možno nájsť v príslušnom VZN vašej obce či mesta. Väčšinou ide o VZN, ktoré sa už podľa názvu týka príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Medzi najčastejšie dôvody pre zníženie príspevku patria:

- ak máte v školskom klube viacero detí,

- ak dieťa nemôže navštevovať školský klub po určitý čas a z dôvodov stanovených vo VZN (typicky zdravotných),

- ak príjem domácnosti nepresahuje životné minimum. 

Výška úhrad za ŠKD v najväčších slovenských mestách počas školského roka 

Mesačný príspevok v Bratislave 

Staré mesto: Platí sa 40 Eur; ak má rodič v klube aj 2. dieťa, na ktoré mesačne prispieva, znižuje sa príspevok o 30 % na 28 Eur. Za 3. dieťa a ďalšie deti v poradí, na ktoré rodič mesačne prispieva, sa príspevok znižuje o 50 % na 20 Eur. 

Ružinov: Hradí sa 40 Eur. Nad rámec zákonných dôvodov možno príspevok odpustiť tiež na žiadosť rodiča so súhlasom riaditeľa školy v prípade prerušenia prevádzky zo závažných dôvodov. 

Nové mesto: Platí sa 38 Eur. Príspevok možno znížiť na základe žiadosti rodiča podanej prostredníctvom riaditeľa školy, ku ktorej sa priloží potvrdenie úradu práce o tom, že príjem domácnosti je maximálne vo výške sumy životného minima. Zníženie či odpustenie je možné dosiahnuť tiež pri prerušení prevádzky ŠKD alebo dochádzky na dlhšie než 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní zo stanovených dôvodov. 

Petržalka: Platí sa 40 Eur20 Eur sa hradí za 2. a každé ďalšie dieťa, ktoré ŠKD navštevuje. Ak sa rozhodnete pre skrátenú výchovno-vzdelávaciu činnosť (len ranný školský klub, pobyt dieťaťa v klube v čase podávania obeda a zápis len na záujmovú činnosť), zaplatíte príspevok v rozpätí 10 až 15 Eur. Zníženie či odpustenie možno dosiahnuť napríklad vtedy, ak dieťa zo zdravotných dôvodov vynechá družinu viac ako polovicu dní v mesiaci, ak je rodič samoživiteľ, príp. ak je v rodine 4 a viac detí. 

Karlova Ves: Hradí sa 35 Eur. Riaditeľ školy môže príspevok znížiť pri súrodencoch žijúcich v jednej domácnosti na žiadosť rodiča o 50 % v prípade 2. súrodenca, ak aj tento navštevuje ten istý školský klub a o 100 % pri treťom súrodencovi, ak ostatní dvaja navštevujú ten istý školský klub. 

Dúbravka: Platí sa 35 Eur. Zníženie či odpustenie nad rámec zákonných dôvodov je možné na základe žiadosti v individuálnych prípadoch hodných osobitného zreteľa. 

Rača: Príspevok je 44 Eur; za 3. a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje škôlku či školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, sa príspevok neplatí (nezapočítava sa však dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie). Pri obmedzenej prevádzke sa môže príspevok znížiť na 29 Eur. 

Podunajské Biskupice: Platí sa 30 Eur; za 2. a každé ďalšie dieťa 20 Eur. Ak je dieťa v klube len pred vyučovaním alebo v čase podávania obeda, znižuje sa príspevok na 10 Eur. Príspevok sa neuhrádza, ak k dôjde k prerušeniu prevádzky klubu na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní. 

Vrakuňa: Hradí sa 40 Eur. Za 2. a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, sa platí 20 Eur. Ak je dieťa v klube len počas obeda alebo je zapísané len na záujmovú činnosť, hradí sa najviac 20 Eur. O znížení alebo oslobodení nad rámec zákona môže rozhodnúť riaditeľ, ak je rodič členom domácnosti s príjmom najviac vo výške životného minima alebo v prípade iných opodstatnených dôvodov. 

Devínska Nová Ves: Platí sa 35 Eur. Príspevok možno znížiť na základe žiadosti a v prípade závažných a opodstatnených dôvodov. 

Lamač: Príspevok je 35 Eur. Platí sa, ak sa dieťa zúčastnilo na činnosti klubu aspoň 1 deň v mesiaci a možno ho znížiť či odpustiť na základe žiadosti a v prípade závažných a opodstatnených dôvodov. 

Devín: nemá zriadenú ZŠ, spádová škola sa nachádza v Devínskej Novej Vsi. 

Záhorská Bystrica: Platí sa 45 Eur; ak ide o dieťa zamestnanca ZŠ a MŠ Hargašova 5 alebo Miestneho úradu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica, hradí sa len 10 Eur. 

Vajnory: Hradí sa 29 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa mesačne (aktuálny príspevok je teda po zaokrúhlení 35,60 Eur). 

Jarovce: Príspevok je 50 Eur; možno ho odpustiť, ak má dieťa prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní pre chorobu či z iných vážnych dôvodov. 

Rusovce: Príspevok je 50 Eur; ak sa dieťa zúčastňuje ŠKD len ráno či v čase podávania obeda alebo je zapísané len na záujmovú činnosť školského klubu, platí sa 35 Eur. 

Čunovo: nemá zriadenú ZŠ. 

Mesačný príspevok v iných mestách SR 

Košice: Príspevok je 15 Eur. 

Prešov: Prispieva sa 20 Eur; rodič môže požiadať o vrátenie platby, ak sa dieťa nemohlo zúčastniť činnosti v klube pre vážne zdravotné či rodinné dôvody nepretržite viac ako 4 týždne. 

Žilina:Príspevok je 15 Eur. 

Nitra: Platí sa 20 Eur. 

Banská Bystrica: Príspevok je 20 Eur; na základe žiadosti je možné jeho zníženie o 50 % po predložení potvrdenia úradu práce o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima. Ak dieťa viac ako 30 dní po sebe nie je zo zdravotných dôvodov spôsobilé navštevovať školský klub, môže byť príspevok odpustený. 

Martin:Príspevok je 22 Eur; nad rámec zákonných dôvodov je možné jeho odpustenie, ak dieťa zo zdravotných či rodinných dôvodov nemôže navštevovať klub viac ako 30 dní po sebe. 

Trnava: Platí sa 20 Eur. Príspevok môže byť odpustený napr. vtedy, ak dieťa viac ako 30 dní po sebe nie je zo zdravotných či rodinných dôvodov spôsobilé klub navštevovať. 

Trenčín: Príspevok je 15 Eur; ak klub navštevuje viac detí z tej istej rodiny (toho istého zákonného zástupcu), je príspevok na každé ďalšie dieťa znížený na 10 Eur.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok