Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 9. 2023
Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť? A ktorý krok treba podniknúť, aby ste mali šancu vyhnúť sa plateniu čím skôr?
Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Zdroj: Shutterstock

Dokedy možno vyrubiť daň? 

Pri posudzovaní krokov, ktoré voči vám môže správca dane podniknúť len do určitej doby, treba rozlíšiť:

1) vyrubenie dane, ktorého cieľom je správne určenie výšky daňovej povinnosti,

2) vymáhanie dane, ktoré slúži na to, aby od vás správca stanoveným spôsobom získal plnenie určené na uspokojenie daňových podlžností. 

Pre vyrubenie dane, rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných predpisov (napr. v súvislosti s nadmerným odpočtom) v zásade platí, že k nemu nemožno pristúpiť po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom:

- vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo

- mala byť daň uhradená bez toho, aby zároveň vznikla povinnosť podať daňové priznanie, príp.

- vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Ide o lehotu prekluzívnu – na jej uplynutie teda orgán musí prihliadnuť z úradnej povinnosti bez potreby vznesenia akejkoľvek námietky. 

Príklad: Priznanie k dani z príjmov ste mali podať do konca marca 2023; päťročná lehota začne plynúť od 31. 12. 2023 a uplynie 31. 12. 2028. 

Ak bol pre uplynutím vyššie uvedenej lehoty vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie, plynie lehota znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o úkone vyrozumený. Úkonom smerujúcim na vyrubenie je doručenie protokolu z daňovej kontrolydoručenie protokolu o určení dane podľa pomôcok. Pokiaľ sa kontrola vykonáva na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní či orgánov Policajného zboru, považuje sa za úkon smerujúci na vyrubenie spísanie zápisnice o začatí daňovej kontroly alebo doručenie oznámenia o daňovej kontrole

Vyrubenie je možné najneskôr do 10 rokov od konca roka, v ktorom:

- vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo

- v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez toho, aby mu vznikla povinnosť podania priznania alebo

- v ktorom subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. 

Osobitný režim platí pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti daní, ktorými je SR viazaná (pri súvislosti so zahraničím). 

Lehotu na vymáhanie môže predĺžiť aktivita správcu 

Ak dlžná suma dane nie je uhradená v lehote splatnosti dane, vzniká daňový nedoplatok. Správca dane vás môže vyzvať, aby ste daňový nedoplatok uhradili v ním určenej náhradnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Vo výzve vás musí správca upovedomiť o následkoch nesplnenia povinnosti k úhrade. 

Zasielanie výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku nie je povinnosťou správcu. Ide len o jeho možnosť, ktorú nemusí využiť. Napriek tomu sú výzvy zasielané, pretože na ne mnoho dlžníkov zareaguje a podlžnosti uhradí, vďaka čomu správca nemusí pristúpiť k daňovej exekúcii. 

Druhým dôvodom je využitie účinkov, ktoré má výzva na plynutie premlčacej lehoty práva na vymáhanie daňového nedoplatku. Ak je totiž daňovému subjektu doručená, začína po skončení kalendárneho roka, v ktorom k doručeniu došlo, plynúť nová premlčacia lehota pre realizáciu uvedeného práva. Proti výzve môžete podať námietku do 15 dní od jej doručenia; jej podanie  má odkladný účinok. 

Daňové nedoplatky a ich premlčanie 

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku sa štandardne premlčiava po šiestich rokoch po skončení toho kalendárneho roku, v ktorom vznikol daňový nedoplatok. 

Iné pravidlá pre plynutie premlčacej doby sa uplatnia napr. v:

- prípadoch riešenia finančnej situácie dlžníka postupmi podľa zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii(ak sa napríklad zruší oddlženie dlžníka pre nepoctivý zámer, možno pohľadávky pôvodne zahrnuté do oddlženia vymáhať s tým, že sa nepremlčia skôr ako uplynutie 10 rokov od zrušenia oddlženia),

- už spomínanom prípade zaslania výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku. Jej doručenie založí plynutie novej šesťročnej premlčacej lehoty, ktorá začne bežať po skončení roku, v ktorom vám bola výzva doručená. 

Premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku však neznamená, že správca dane nemôže po uplynutí premlčacej doby dlh vôbec exekvovať. Správca v skutočnosti nebude brať na premlčanie nijaký zreteľ, až kým aktívne nevznesiete námietku premlčania. V námietke treba jasne deklarovať, k čomu sa vzťahuje; správca totiž na premlčanie prihliada len v rozsahu uplatnenej námietky. Podanie námietky má odkladný účinok a proti rozhodnutiu správcu dane vo veci námietky premlčania nemôžete podať odvolanie. 

Premlčacia doba neplynie počas daňového exekučného konania. Uvedené vám však nijako nebráni, aby ste vzniesli námietku premlčania voči právu na vymáhanie daňového nedoplatku, ak premlčacia lehota uplynula už pred ním. Na základe dôvodného namietnutia premlčania musí správca dane daňové exekučné konanie zastaviť. 

Premlčanie vs. zánik práva na vymáhanie daňového nedoplatku 

Od premlčania práva na vymáhanie daňového nedoplatku treba odlíšiť zánik práva na vymáhanie daňového nedoplatku. Premlčaním sa právo stáva len oslabeným v tom zmysle, že ho nemožno realizovať, ak dlžník premlčanie namieta. Dokiaľ však námietka nie je vznesená, správca dane na premlčanie neprihliada. 

Zánik práva na vymáhanie daňového nedoplatku naopak spôsobuje, že správca dane nemôže exekvovať pohľadávku vôbec, a na túto skutočnosť musí prihliadnuť sám z úradnej povinnosti bez námietky dlžníka. K zániku práva na vymáhanie daňového nedoplatku dochádza po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom vznikol daňový nedoplatok. 

Pravidlá premlčania a zániku platné pre daňové nedoplatky platia aj pre peňažné plnenia, ktoré nie sú daňou, ale sú uložené rozhodnutím správcu dane podľa daňového poriadku (vrátane exekučných nákladov a hotových výdavkov). 

Tip: V súvislosti s posudzovaním plynutia lehôt za posledné roky treba vziať do úvahy tiež tzv. lex corona (zákon č. 67/2020 Z.z.), ktorý v § 9 počas obdobia pandémie prerušil plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku a tiež lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok. Obdobím pandémie sa podľa § 2 ods. 1 a 3 uvedeného zákona pre účely prerušenia plynutia predmetných lehôt rozumie obdobie od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020 (203 dní).

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

daň, dane, daňové priznanie

Toto ste už čítali?

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok

DPH a cena: Pravidlá, ktoré by ste mali poznať

30. 6. 2023 | Barbora Magočová

DPH a cena: Pravidlá, ktoré by ste mali poznať

Dodávate tovar alebo poskytujete služby aj iným podnikateľom? Ak je to tak, rozhodne by ste mali venovať patričnú pozornosť tomu, ako ste sa s obchodnými partnermi dohodli na cene vášho... celý článok