12 chýb veriteľa, vďaka ktorým neplatíte úroky ani poplatky z úveru

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 3. 2. 2020
Zobrali ste si spotrebiteľský úver a teraz ho nezvládate splácať? Skontrolujte s nami zmluvu aj proces jej uzatvorenia – možno sa vám podarí výrazne ušetriť.
12 chýb veriteľa, vďaka ktorým neplatíte úroky ani poplatky z úveru

Zdroj: Shutterstock

Chyby môžu byť v zmluve aj v spôsobe plnenia

V prípade, že ste uzavreli zmluvu o spotrebiteľskom úvere, oplatí sa ju poriadne prečítať. Ak v nej nájdete jednu z nasledujúcich chýb, ušetríte nielen na poplatkoch spojených s úverom, ale aj na dohodnutých úrokoch. Podľa zákona sa poskytnutý spotrebiteľský úver považuje za bezúročný a bez poplatkov (aj) v nasledujúcich situáciách:

1. Zmluva o spotrebiteľskom úvere nebola uzatvorená písomne.

2. V zmluve chýba dojednanie o dobe jej trvania.

3. V zmluve nie je dojednanie o celkovej výške a konkrétnej mene úveru a podmienkach upravujúcich jeho čerpanie.

4. V zmluve chýba dojednanie o úrokovej sadzbe úveru, podmienkach upravujúcich jej uplatňovanie, indexe alebo referenčnej úrokovej sadzbe, na ktoré je výška úrokovej sadzby naviazaná a časových obdobiach, v ktorých dochádza k zmene výšky sadzby a podmienkach a spôsobe vykonania tejto zmeny.

Pokiaľ sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru.

5. Zmluva neobsahuje dojednanie o ročnej percentuálnej miere nákladov (tzv. RPMN) a celkovej čiastke, ktorú musíte zaplatiť, vypočítanej na základe údajov platných v čase uzavretia zmluvy o úvere s tým, že v nej musia byť uvedené všetky predpoklady použité na výpočet RPMN.

6. V zmluve nie je uvedená výška, počet frekvencie splátok a prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami na účely splatenia úveru.

7. Zmluva neobsahuje dojednanie o prípadných poplatkoch za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, spoločne s poplatkami za používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpania a inými poplatkami vyplývajúcimi zo zmluvy o úvere a podmienky, za akých sa tieto poplatky môžu zmeniť.

8. V zmluve chýba stanovenie výšky poplatkov, ktoré máte ako spotrebiteľ hradiť za úkony notára, ak sú veriteľovi známe.

9. Zmluva obsahuje nesprávne uvedenú RPMN vo váš neprospech.

10. Veriteľ v zmluve neuviedol všetky plnenia, ktoré pre vás vyplývajú z poskytnutia úveru alebo s ním súvisia.

11. RPMN úveru podľa zmluvy prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenú právnymi predpismi.

Maximálnu výšku pre konkrétne vami sledované obdobie môžete nájsť napríklad na stránkach spravovaných Ministerstvom financií SR.  

 

12. Veriteľ sa dopustil hrubého porušenia pri skúmaní vašej bonity.

Formálne preverenie vašej schopnosti splatiť úver zďaleka nestačí – veriteľ ju musí posúdiť s tzv. odbornou starostlivosťou. Kontrola bonity sa vyžaduje nielen pred uzatvorením samotnej úverovej zmluvy, ale aj pred jej zmenou spočívajúcou v navýšení úveru. 

Pri posudzovaní musí brať veriteľ do úvahy najmä dobu, na ktorú bol úver poskytnutý, jeho výšku, váš príjem a prípadne aj účel využitia požičaných peňazí. Vy ste naopak na oplátku povinní veriteľovi na jeho žiadosť poskytnúť úplné, presné a pravdivé údaje potrebné na posúdenie vašej schopnosti splácať úver. Súdy zastávajú názor, že veriteľ by sa pri overovaní vašej bonity nemal spoliehať len na vami poskytnuté údaje; vaše pomery by mal adekvátne preverovať a profesionálne vyhodnocovať, napr. aj prostredníctvom využívania údajov z rôznych verejných zdrojov či databáz (bližšie napr. rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 3Co/25/2017). 

Menej závažné porušenie povinnosti odbornej starostlivosti pri posudzovaní schopnosti splácania úveru je zákonom sankcionované nemožnosťou jednorazového splatenia spotrebiteľského úveru. Ak však možno porušenie povinnosti zisťovania vašej bonity zo strany veriteľa označiť ako hrubé, musí byť váš úver opäť bezúročný a bez poplatkov. Hrubým porušením je vždy posudzovanie schopnosti splácať úver bez akýchkoľvek údajov o vašich príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave či bez prihliadnutia na údaje o vašej osobe z príslušnej databázy alebo registra.

Nezákonne vyplatené úroky a poplatky žiadajte naspäť

Ak ste veriteľovi v súvislosti s poskytnutím úveru zaplatili úroky či poplatky, na ktoré kvôli porušeniu vyššie uvedených povinností nemal nárok, treba žiadať ich vydanie. Nárok na vrátenie finančnej čiastky zodpovedajúcej nezákonným úrokom či poplatkom sa posudzuje podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o tzv. bezdôvodnom obohatení, pretože ste veriteľovi fakticky poskytli plnenie bez právneho dôvodu. Poskytovateľa úveru v prvom kroku písomne vyzvite na vydanie bezdôvodne zaplatených úrokov a poplatkov. Pokiaľ na výzvu nereaguje alebo odmietne zaplatiť, môžete sa svojich peňazí domáhať žalobou podanou na súd.
 

Anketa

Splácate nejaký úver?

1. Čo je vo všeobecnosti najdôležitejší údaj pri výbere hypotéky?

2. Možno hypotéku bezplatne splatiť v celkovej výške?

3. Možno prejsť do inej banky aj počas fixácie?

4. Viete, aký je maximálny strop zadlženosti na Slovensku?

5. Za akých podmienok možno získať úver na bývanie na 100% hodnoty nehnuteľnosti?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register