Čo robiť, ak sa bývalý nechce odsťahovať z vašej domácnosti? Praktické rady, ako postupovať

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 23. 3. 2022
Rozchody či rozvody neprinášajú len emocionálne, ale aj praktické problémy. Aké máte možnosti, ak sa s vami ex-partner nechce dohodnúť na tom, kto bude užívať nehnuteľnosť, v ktorej ste mali spoločné zázemie?
Čo robiť, ak sa bývalý nechce odsťahovať z vašej domácnosti? Praktické rady, ako postupovať

Zdroj: Shutterstock

Ak ste s predchádzajúcim partnerom zdieľali spoločnú domácnosť v dome alebo v byte, ktorý je vo vašom výlučnom vlastníctve, máte právo od neho vyžadovať, aby sa odsťahoval. Bývalý partner nemôže argumentovať tým, že má v nehnuteľnosti trvalý pobyt, pretože tento má len evidenčný charakter a nezakladá právo na jej užívanie. Pokiaľ nepomôže dohovor, doručte mu písomnú výzvu, v ktorom požiadate, aby do vami stanovenej lehoty domácnosť opustil. V prípade, že tak neurobí, podajte na súd urýchlene žalobu na vypratanie nehnuteľnosti, v ktorej nezabudnite označiť nehnuteľnosť údajmi podľa katastra nehnuteľností, uviesť vaše a partnerove identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko), popísať skutkový stav a požiadať, aby súd partnerovi uložil, nech z nehnuteľnosti odstráni všetky svoje hnuteľné veci a nech ju do stanovenej lehoty opustí. Ak partner nebude rešpektovať súdne rozhodnutie, je potrebné požiadať o jeho exekúciu. 

Bývalý sa nechce odsťahovať z nájomného či družstevného bytu 

Pri klasickom nájme bytu, teda nie pri družstevnom byte treba rozlíšiť, či:

  • 1) ste vlastníkomzároveň prenajímateľom bytu a s partnerom ste si upravili vzťahy tak, že u vás býva na základe nájomnej zmluvy – toto riešenie je možné pri nezosobášených pároch; u manželov by bolo v rozpore s ich povinnosťou vzájomnej pomoci a vyživovania. Ak teda partner u vás býva na základe nájomnej zmluvy, budete mu musieť dať výpoveď z nájmu bytu. Túto však možno dať len zo zákonom vymedzených dôvodov vymenovaných v § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka, medzi ktoré rozchod nepatrí. Ak nemáte k dispozícii iný byt, môže sa výpovedný dôvod „skryť“ pod ustanovenie § 711 ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je možné nájom vypovedať, ak prenajímateľ potrebuje byt pre seba.
  • 2) ste len jedným zo spoločných nájomcov – ak nie je možné právo spoločného nájmu zrušiť dohodou, môžete skúsiť podať za účelom zrušenia tohto práva žalobu na súd. Pokiaľ ste neboli manželmi, môže súd zrušiť právo spoločného nájmu v prípade dôvodu hodného osobitného zreteľa, ale len vtedy, ak ste stav nemožnosti spoločného užívania bytu nezavinili. V prípade spoločného nájmu manželov sa po ich rozvode dôvody hodné osobitného zreteľa pre jeho zrušenie nevyžadujú. 

Osobitným prípadom na pomedzí medzi vlastníctvom bytu a nájmom je kategória družstevných bytov. Ak nájom bytu vznikol počas trvania manželstva, pôjde o spoločný nájom. Tento treba opäť zrušiť, a to buď dohodou alebo súdnym rozhodnutím, v ktorom bude súčasne určené, ktorý z vás bude byt ďalej užívať ako (výlučný) nájomca. Do úvahy sa pritom berú aj záujmy maloletých detí a stanovisko družstva. Uvedené neplatí, ak bolo právo na uzavretie zmluvy o nájme bytu nadobudnuté pred uzavretím manželstva – v takom prípade právo spoločného nájmu zaniká už rozvodom a právo užívať byt má ten, komu toto právo patrilo aj pred svadbou. 

V súvislosti so zánikom spoločného nájmu po rozvode však počítajte s tým, že budete musieť bývalému manželovi poskytnúť bytovú náhradu.

  • 1) Ak spoločný nájom zanikol už rozvodom, má rozvedený manžel právo na náhradné ubytovanie, ktoré spočíva minimálne v jednej obytnej miestnosti; táto môže byť aj v ubytovni či v podnájme. Len z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. zdravotných) môže manžel súd požiadať o bytovú náhradu v podobe náhradného bytu.
  • 2) Pokiaľ nájom zanikol súdnym rozhodnutím, treba poskytnúť náhradný byt, ak súd z dôvodov hodných osobitného zreteľa nerozhodne tak, že postačí náhradné ubytovanie či prístrešie (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3Cdo 232/2007). 

Čo ak je byt či dom spoločný a/alebo je partner násilník 

V prípade, že ste byt alebo dom nadobudli s bývalým partnerom do spoluvlastníctva (či už bezpodielového alebo podielového), je vysťahovanie komplikovanejšie. Situáciu mení aj to, či ste manželia a ešte nedošlo k rozvodu. Ak sú vzťahy „len“ rozvrátené, ale zo strany partnera nedochádza k fyzickému či psychickému násiliu, máte nasledujúce možnosti:

  • 1) ohľadom nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve, o ktorej sa neviete dohodnúť, hneď po rozvode podajte na súd návrh na vyporiadanie spoločného majetku. Ak chcete mať domácnosť v nehnuteľnosti vy, žiadajte, aby bola v rámci vyporiadania prikázaná práve vám. Rátajte však aj s tým, že pri vyporiadaní sa spravidla vychádza z toho, že podiely sú rovnaké – ak teda získate nehnuteľnosť, súd musí jej hodnotu druhému z manželov kompenzovať (t.j. ak nemáte iný hodnotný spoločný majetok, budete musieť partnera vyplatiť). Ak bývalý zostane v nehnuteľnosti aj po tom, čo ju získate do výlučného vlastníctva, môžete podať na súd žalobu o vypratanie.
  • 2) nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve môžete vyporiadať buď dohodou, alebo opäť podaním žaloby na súd. Súd podielové spoluvlastníctvo zruší a vo zvyšku platí podobný scenár, ako pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. V prípade prikázania nehnuteľnosti do vášho výlučného vlastníctva teda treba partnera opäť vyplatiť, a to v sume, ktorá bude odrážať veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu. 

Ak zo strany bývalého manžela dochádza k fyzickému či psychickému násiliu alebo existuje jeho hrozba a v dôsledku tejto skutočnosti sa stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, požiadajte súd, aby obmedzil užívacie právo ex-partnera k nehnuteľnosti alebo ho z jej užívania úplne vylúčil. Môžete to urobiť aj vtedy, keď je spoluvlastníkom nehnuteľnosti. Násilie nemusí smerovať len voči vám, postačí, ak agresia či jej hrozba smeruje voči iným obyvateľom nehnuteľnosti (napr. deťom). Podobný efekt môžete dosiahnuť návrhom na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým súd požiadate, aby násilníckemu bývalému uložil zákaz vstupu do vášho obydlia.

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

bývanie, právo, rozvod

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register