Vykurovacia sezóna je tu a sused vás obťažuje dymom. Ako to riešiť?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 2. 11. 2023
Ceny energií zostávajú naďalej vysoké; vykurovanie domácností rôznymi lacnejšími alternatívami preto asi len tak neskončí. Kúriť ale nemožno hocičím. Ak už teraz nemôžete riadne vetrať kvôli neustálym kúdolom dymu zo susedných domov, ponúka sa v tomto roku nové riešenie. Ako postupovať, aby ste opäť mohli dýchať čistejší vzduch?
Vykurovacia sezóna je tu a sused vás obťažuje dymom. Ako to riešiť?

Zdroj: Shutterstock

Znečisťovateľom hrozia kontroly v obydliach 

V polovici tohto roka nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane ovzdušia. Právna úprava sa snaží reagovať na aktuálne výzvy a zabezpečiť znižovanie emisií. Necieli pritom len na väčších znečisťovateľov z oblasti priemyslu či dopravy. Dôvodová správa k zákonu už v úvode konštatuje, že veľkým problémom Slovenska sú aj emisie pochádzajúce z vykurovania domácností tuhým palivom. 

Riešením uvedeného problému by mal byť po novom mechanizmus efektívnejšej kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé alebo kvapalné palivá. Kontrola sa bude vykonávať na základe podnetov a inšpektori v rámci nej môžu vstúpiť dokonca aj do obydlí osôb podozrivých z neprípustného znečisťovania ovzdušia. 

Čo nie je dovolené spaľovať? 

V domácich kotloch či kachliach sa rozhodne nemôže kúriť čímkoľvek, čo horí a čoho sa človek potrebuje zbaviť. Výslovný zákaz platí napr. pre spaľovanie odpadu a paliva z neho vyrobeného (okrem povolených druhov druhotných palív). 

V zariadeniach s menovitých tepelným príkonom do 0,3 MW nemožno spaľovať hnedé uhlie energetické, lignit, uhoľné kaly, uhoľný prach, preplástky a druhotné palivá (zákaz sa nevzťahuje na spaľovanie biopalív a obnoviteľných plynov, ktorými sú bioplyn a vodík). Od 1. januára budúceho roka má platiť tiež zákaz spaľovania tuhých druhotných palív okrem druhotného paliva z odpadového dreva, ktoré bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám podľa príslušnej vyhlášky. 

Znečisťovatelia najskôr dostanú šancu k náprave 

Ak sa domnievate, že váš sused používa zakázané palivo alebo pri vykurovaní porušuje iné povinnosti stanovené zákonom o ochrane ovzdušia, mala by pomôcť miestne príslušná obec. Práve jej legislatíva zveruje riešenie podnetov podávaných na základe dôvodného podozrenia, že prevádzkovateľ malého spaľovacieho zariadenia (s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW) na tuhé alebo kvapalné palivo koná protizákonne. Samotnú kontrolu na mieste vykoná na požiadanie obce Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo poverená odborne spôsobilá osoba (revízny technik). 

V prípade, že by mala kontrola malého spaľovacieho zariadenia prebiehať v obydlí určenom na trvalé bývanie alebo prechodné bývanie, bude riešenie podnetu prebiehať v dvojstupňovom procese

1) Pri prvom podnete obec prevádzkovateľovi spaľovacieho zariadenia do piatich pracovných dní zašle „len“ písomné upozornenie. V ňom bude vyrozumený, že je podozrivý z porušovania povinností podľa zákona o ochrane ovzdušia; okrem toho mu bude udelená výstraha, že pri opakovanom podnete u neho bude vykonaná kontrola. Obec ho ďalej v tejto súvislosti cielene poučí o škodlivosti nežiadúcich emisií na zdravie a životné prostredie. 

2) Pri opakovanom podnete už obec žiada Slovenskú inšpekciu životného prostredia o výkon kontroly na mieste v čo najskoršom čase a upozorní na to aj prevádzkovateľa spaľovacieho zariadenia. 

Pokiaľ nebude možné prevádzkovateľa spaľovacieho zariadenia stotožniť s konkrétnou fyzickou osobou, bude za prevádzkovateľa automaticky považovaný vlastník objektu. 

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Ako budú prebiehať kontroly? 

V rámci kontroly realizovanej na základe podnetu sa bude preverovať spôsob prevádzkovania spaľovacieho zariadenia a dodržovanie požiadaviek na tuhé či kvapalné palivo. Samotnej kontrole na mieste môže predchádzať zistenie aktuálneho stavu za použitia bezpilotných prostriedkov, na ktorých môžu byť umiestnené zariadenia na odber vzoriek alebo meranie spalín vypúšťaných z komína. 

Inšpektor či osoba poverená výkonom kontroly má právo vstúpiť pri výkone kontroly do obydlia; pri tejto príležitosti by však mala kontrolovanému predložiť k nahliadnutiu preukaz či poverenie. Kontrolór zároveň môže žiadať aj o súčinnosť Policajného zboru alebo obecnej polície. V prípade podozrenia na spaľovanie odpadu možno pri kontrole odobrať aj vzorky popola či stery zo spalinových ciest. 

Kontrolovaná osoba musí inšpekcii a poverenej osobe sprístupniť spaľovacie zariadenie, jeho príslušenstvo, komín a používané palivá. Konkrétnejšie podrobnosti ohľadom priebehu kontroly malých spaľovací zariadení na tuhé či kvapalné palivo by mali byť upravené v metodickom pokyne Ministerstva životného prostredia SR. 

Aké sankcie hrozia znečisťovateľom? 

Pokiaľ sa preukáže, že váš sused kúril niektorým zo zakázaných druhov palív, môže byť za tento priestupok potrestaný peňažnou pokutou až do výšky 5 000 Eur. Znížená sadzba pokuty vo výške do 500 Eur sa ukladá v prípade spaľovania hnedého uhlia energetického, lignitu, uhoľných kalov, uhoľného prachu, preplástkov a druhotných palív v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW. Ak sa ukladá pokuta do 1 000 Eur, je možné ju riešiť aj v blokovom konaní. 

Aké sú ďalšie možnosti riešenia dymových imisií? 

Okrem kontroly podľa zákona o ochrane o ovzdušia môžete skúsiť vyriešiť váš problém s nadmerným dymom zo susedného domu aj podaním tzv. susedskej žaloby na civilný súd. Tento postup je prípustný napríklad vtedy, ak sa nepodarí preukázať, že by sused porušil konkrétne normy, ale napriek tomu možno jeho konanie posúdiť ako obťažujúce nad mieru primeranú pomerom. Bližšie: Obťažuje vás sused? Kam sa obrátiť pri riešení susedských sporov?

Anketa

Obťažuje vás dym susedov počas zimy?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

kontrola, sankcie, vykurovanie

Toto ste už čítali?

5 vecí, ktoré by mal vedieť o výživnom každý, kto má deti

1. 12. 2023 | Barbora Magočová

5 vecí, ktoré by mal vedieť o výživnom každý, kto má deti

Vyživovacia povinnosť sa zďaleka netýka len tých, ktorí ju majú určenú súdnym rozhodnutím. Musia si ju plniť všetci rodičia a niekedy dokonca aj deti. Čo ak vám na potomkov neprispieva... celý článok

Koľko stoja evidenčné čísla vozidla podľa vlastného výberu a aké sú novinky v roku 2023?

20. 11. 2023 | Daniel Výcha

Koľko stoja evidenčné čísla vozidla podľa vlastného výberu a aké sú novinky v roku 2023?

Evidenčné čísla vozidiel za posledný rok prešli veľkými zmenami. Od januára 2023 vstúpil do platnosti nový dizajn, z ktorého zmizli skratky okresov. Došlo tiež k zmenám v procese vybavovania... celý článok

Čas na výmenu vodičského preukazu sa kráti: Aký je postup, čo potrebujete a čo ak to nestihnete?

16. 11. 2023 | Daniel Výcha

Čas na výmenu vodičského preukazu sa kráti: Aký je postup, čo potrebujete a čo ak to nestihnete?

Lehota na výmenu starého ružového vodičského preukazu sa skracuje. Držitelia tak môžu urobiť do 31. decembra 2023. Ako postupovať pri výmene a čo robiť, ak to nestihnete? Máme pre vás... celý článok

Nesúhlasíte s rozhodnutím Sociálnej poisťovne? Ako sa proti nemu môžete brániť?

14. 11. 2023 | Barbora Magočová

Nesúhlasíte s rozhodnutím Sociálnej poisťovne? Ako sa proti nemu môžete brániť?

Rozhodnutia Sociálnej poisťovne vás môžu výrazne ovplyvniť prakticky vo všetkých obdobiach vášho života. Zďaleka sa netýkajú len starobných či invalidných dôchodkov; dopad na rodinné... celý článok

Máte zdravotné problémy kvôli chybe lekára? Aké kompenzácie môžete žiadať?

30. 10. 2023 | Marek Mittaš

Máte zdravotné problémy kvôli chybe lekára? Aké kompenzácie môžete žiadať?

Ani lekári nie sú neomylní; ich pochybenia sú však o to závažnejšie, že môžu mať fatálne následky. Ak sa vy alebo vaši príbuzní boríte s poškodením zdravia, ktoré má súvislosť s neodborným... celý článok