Poplatky v materských školách: S čím treba počítať v novom školskom roku?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 21. 8. 2023
Nedávate dieťa do súkromnej škôlky, lebo to nedovolí váš rozpočet? Ani škôlky zriaďované samosprávou nie sú zadarmo. Koľko zaplatia za umiestnené dieťa rodičia v najväčších slovenských mestách? Kedy možno na poplatkoch ušetriť? A na základe čoho od vás škôlka vlastne jednotlivé poplatky požaduje?
Poplatky v materských školách: S čím treba počítať v novom školskom roku?

Zdroj: Shutterstock

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov 

V súvislosti s pobytom vašej ratolesti v materskej škole treba v prvom rade počítať s mesačnýmpríspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov. 

Z hľadiska platenia príspevku možno materské školy rozdeliť nasledovne: 

1) V materských školách pri zdravotníckych zariadeniach sa príspevok neplatí. 

2) V materských školách zriadených orgánom miestnej štátnej správy v školstve (typicky materské školy pre deti s osobitnými potrebami) rodič (resp. iný zákonný zástupca) hradí mesačný príspevok, ktorého suma nesmie prevyšovať 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa zákona o životnom minime – aktuálne toto minimum predstavuje čiastku 122,77 Eur mesačne; príspevok teda nesmie prevýšiť sumu 9,20 Eur. Finálnu výšku príspevku určuje riaditeľ školy.

3) V škôlkach zriadených obcou či krajom sa výška mesačnéhopríspevku na čiastočnú úhradu výdavkov (niekedy označovaného aj ako príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole) určuje v príslušnom všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“). Príspevok sa stanoví jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do škôlky a platí sa vopred najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

Podľa zákona sa príspevok neuhrádza:

- za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

- ak je dieťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a rodič o to písomne požiada,

- za dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

Ďalšie podmienky zníženia, zvýšenia či odpustenia príspevku si môže nad rámec zákona určiť aj zriaďovateľ. V prípade škôlok pod záštitou samosprávy treba tieto podmienky (vrátane možností oslobodenia či hradenia zníženého príspevku) hľadať práve vo VZN. Najčastejšie ide o prerušenie dochádzky na viac ako 30 dní, prípadne o prerušenie dochádzky počas letných prázdnin. 

Mesačný príspevok za pobyt v MŠ zriadených samosprávou v Bratislave 

Staré mesto: základná výška je 90 Eur; ak má rodič trvalý pobyt v mestskej časti k 1. 1. predchádzajúceho roka alebo je zamestnancom školy zriadenej mestskou časťou, príp. ak rodič v mestskej časti pobyt nemá a dieťa navštevuje triedu s iným ako slovenským vyučovacím jazykom, platí sa 55 Eur. Za 2. nezaopatrené dieťa v škôlke sa príspevok znižuje o 30 % (tzn. buď sa hradí 63 Eur alebo 38,50 Eur). Za 3. a ďalšie nezaopatrené dieťa sa príspevok znižuje o 50 % (hradí sa buď 45 Eur alebo 27,50 Eur). 

Ružinov: výška príspevku je 75 Eur. Ak má rodič v škôlke zriadenej mestskou časťou aj 2. nezaopatrené dieťa, na ktoré mesačne prispieva, znižuje sa výška príspevku na 52,50 Eur. Ak má rodič v škôlke zriadenej mestskou časťou aj 3. a ďalšie nezaopatrené dieťa, na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku 30 Eur. 

Nové mesto: výška príspevku je 75 Eur. 

Petržalka: platí sa 75 Eur; za 2. a každé ďalšie dieťa navštevujúce škôlku v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti uhrádza rodič príspevok 37,50 Eur. Do počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie, za ktoré sa príspevok neuhrádza. 

Karlova Ves: uhrádza sa 60 Eur. Príspevok možno znížiť pri súrodencoch žijúcich v spoločnej domácnosti, ak o to rodič požiada riaditeľa MŠ, a to o 50 % pri 2. súrodencovi, ktorý navštevuje rovnakú škôlku a o 100 % pri 3. súrodencovi, ak aj ostatní dvaja navštevujú tú istú škôlku. Do počtu sa nezapočítavajú súrodenci plniaci povinné predprimárne vzdelávanie. 

Dúbravka: príspevok je 60 Eur. 

Rača: cez školský rok je príspevok 57 Eur; za 3. a ďalšie dieťa navštevujúce škôlku či školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Rače sa príspevok nehradí (do počtu sa nezapočítava predškolák). V júli a v auguste sa uhrádza príspevok 85 Eur mesačne. 

Podunajské Biskupice: Príspevok je 60 Eur; za každé nasledujúce dieťa sa hradí 40 Eur mesačne (do počtu sa nezapočítava predškolák). 

Vrakuňa: Hradí sa príspevok 50 Eur, za 2. a každé ďalšie dieťa navštevujúce škôlku v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa platí 25 Eur (nezapočítava sa predškolák). 

Devínska Nová Ves: Príspevok je 50 Eur; za 2. dieťa sa hradí 40 Eur a za 3. a každé ďalšie 30 Eur, pokiaľ všetky navštevujú škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

Lamač: Príspevok je 50 Eur; za 2. dieťa sa hradí 35 Eur a za 3. a každé ďalšie 25 Eur (nezapočítava sa predškolák). 

Devín: Príspevok je 65 Eur. 

Záhorská Bystrica: Od 1. 9. 2023 nadobúda účinnosť nové VZN – na jedno dieťa sa platí 75 Eur, na 2. dieťa 45 Eur, na 3. a každé ďalšie 30 Eur. Ak je rodič zamestnancom ZŠ a MŠ Hargašova 5 alebo Miestneho úradu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica, platí len 10 Eur. 

Vajnory: Príspevok je stanovený ako 50 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa (aktuálne 61,40 Eur po zaokrúhlení); počas letných prázdnin 60 % (aktuálne 73,70 Eur po zaokrúhlení). 

Jarovce: Príspevok je 70 Eur. 

Rusovce: Príspevok je 75 Eur; za 2. dieťa sa hradí 50 Eur a za 3. a každé ďalšie 40 Eur; pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci platia 50 Eur za dieťa. 

Čunovo: Hradí sa 75 Eur, ak má rodič 2. dieťa v zariadení, na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku 25 Eur. 

Mesačný príspevok za pobyt v MŠ zriadených samosprávou v iných mestách SR 

Košice: Hradí sa príspevok 40 Eur. 

Prešov: Mesačný príspevok počas školského roka je stanovený ako 28 % sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa (aktuálne teda 34 Eur po zaokrúhlení); počas letných prázdnin sa uhrádza za 1 deň pobytu 20 % z výšky bežného príspevku. 

Žilina: Hradí sa príspevok 25 Eur. 

Nitra: Príspevok je 30 Eur; za každé ďalšie dieťa z jednej domácnosti navštevujúce škôlku v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitry sa platí 25 Eur. 

Banská Bystrica: Platí sa 32 Eur. 

Martin: Platí sa 25 Eur. 

Trnava: Uhrádza sa 25 Eur. 

Trenčín: Príspevok je 30 Eur. 

Ďalšie platby súvisiace s pobytom dieťaťa v škôlke 

Okrem príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy hradeného na mesačnej báze treba samozrejme počítať s platbami za stravu. Aj tieto možno v prípade škôlok zriadených obcou či mestom vyvodiť z príslušného VZN (spravidla ide o VZN, ktoré upravuje aj príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ). 

Okrem toho sa môžu pri materských školách vytvárať občianske združenia rodičov detí, ktoré sa snažia pomôcť s nákupmi pomôcok, materiálneho vybavenia či s financovaním výchovných koncertov a iných zaujímavých akcií. Okrem toho, že zbierajú 2 % dane, môžu si (napríklad na rodičovskom združení, ktoré sa koná na začiatku roka) odhlasovať sumu, ktorú sú rodičia (nad rámec štandardných mesačných platieb) ochotní zaplatiť združeniu. Toto následne použije peniaze v prospech detí zvyčajne podľa dohody s riaditeľom škôlky.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok

Príspevok pre prvákov v roku 2023: Toto treba urobiť, ak chcete dostať viac!

17. 8. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pre prvákov v roku 2023: Toto treba urobiť, ak chcete dostať viac!

Máte doma budúceho prváčika? Potom asi viete, že prechod zo škôlky do školy nie je lacná záležitosť. Aký príspevok vypláca na zakúpenie školských potrieb štát? A čo treba podniknúť,... celý článok