Problémový vlastník či nájomca v bytovom dome: Ako sa ho definitívne zbaviť?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 4. 8. 2023
Mať hlučného či neporiadneho suseda môže byť poriadne nepríjemné, aj keď bývate v rodinnom dome. Ak však bývate v tzv. bytovke či v paneláku, ide spravidla o problém, pred ktorým vás nezachráni ani zatvorenie vchodových dverí vášho bytu. Čo môžu urobiť obyvatelia bytových domov, ak sa to s ich susedom už nedá vydržať?
Problémový vlastník či nájomca v bytovom dome: Ako sa ho definitívne zbaviť?

Zdroj: Shutterstock

V krajnom prípade možno žiadať predaj bytu neprispôsobivého jedinca 

Už v článku Obťažuje vás sused? Kam sa obrátiť pri riešení susedských sporov? sme uviedli jednotlivé možnosti, ktoré právo ponúka, ak potrebujete riešiť nežiadúce prejavy užívateľov susedných nehnuteľností. Všetky v článku bližšie popísané alternatívy (podanie žiadosti na obec, svojpomoc, privolanie polície či súdnužalobu) môžete podľa okolností vášho prípadu využiť aj vtedy, keď bývate v paneláku či v bytovke. 

Majitelia bytov však majú k dispozícii ešte jeden veľmi efektívny spôsob, ktorým sa možno vysporiadať s neznesiteľným správaním iných obyvateľov bytovému domu. Ide o podanie návrhu na nariadenie predaja bytu alebo nebytového priestoru

Súd môže nariadiť predaj bytu či nebytového priestoru, ak jeho vlastník svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov či nebytových priestorov takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon ich vlastníckeho práva tým, že:

1) hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory či príslušenstvo alebo
2) sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov,
3) ohrozuje bezpečnosť alebo
4) porušuje dobré mravy v dome, prípadne
5) neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu

Slovenské súdy odobrili nútený predaj bytu napríklad v nasledujúcich situáciách:

- susedka v byte zakladala otvorený oheň, vyhadzovala z neho predmety, z jej bytu vypadávali sklenené tabule na verejné priestranstvo, agresívne sa správala voči susedom, mala hlučné prejavy a rušila nočný kľud, vytápala susedov, bola násilná voči svojmu psovi aj pred inými obyvateľmi domu (rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 13Co/38/2020),

- susedia cez deň aj v noci vykrikovali, vulgárne si nadávali, rušili nočný kľud a urážali ostatných vlastníkov bytov (rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 16Co/402/2017).

Kto môže požadovať nútený predaj bytu kvôli obťažujúcemu susedovi 

Návrh na nariadenie predaja bytu či nebytového priestoru nemusí podať len spoločenstvo. Zákon umožňuje, aby návrh samostatne podal aj (len) niektorý z vlastníkov iného bytu či nebytového priestoru v dome. Vzhľadom na uvedené teda nie je potrebné, aby sa na tomto postupe zhodla väčšina majiteľov bytov. Na druhej strane ale treba počítať aj s tým, že v rámci súdneho konania sa bude skúmať naplnenie podmienok pre nútený predaj a niektoré z nich možno spoľahlivo preukázať len výsluchom dostatočného počtu obyvateľov domu. 

Čo ak sa vlastník vyhovára na nájomcu 

V praxi je pomerne bežné, že sa obťažujúceho či závadného konania nedopúšťa vlastník bytu či nebytového priestoru, ale jeho užívateľ – typicky nájomca. Ostatní vlastníci sa v takom prípade skôr či neskôr obracajú na majiteľa bytovej jednotky a požadujú, aby situáciu riešil. Mnoho z nich ale žiadosti buď úplne ignoruje alebo podnikne len formálne kroky, ktoré nevedú k náprave. Tento postup však nie je správny a pre vlastníka bytu či nebytového priestoru môže mať závažné následky. 

Zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa síce podáva, že závadného konania odôvodňujúceho nariadenie predaja bytu sa má dopúšťať vlastník, súdna prax ale v tomto prípade pred jazykovým výkladom príslušného ustanovenia uprednostnila jeho logickú interpretáciu, ktorá lepšie chráni práva ostatných obyvateľov domu. 

Krajský súd Banská Bystrica v rozhodnutí vydanom pod sp.zn. 16Co/402/2017 vyslovil, že možnosť nariadenia predaja bytu sa vzťahuje aj na prípady, v ktorých majiteľ umožní užívanie bytu aj ďalším osobám, ktoré narušujú pokojný výkon vlastníckych práv ostatných vlastníkov bytov. Majiteľ bytu prenechaného na užívanie iným osobám teda nesie zodpovednosť aj za ich konanie. 

Čo by mal vlastník urobiť, aby dostal z bytu nevhodných nájomcov? 

Ak sa majiteľ bytu potrebuje zbaviť problematických nájomcov, bude jeho postup závisieť od toho, v akom režime byt prenajíma. 

Pokiaľ sa nájom spravuje zákonom č. 98/2014 Z.z., o krátkodobom nájme bytu (podmienky, ktoré musia byť pre tento režim splnené, sme popísali v článku Nájomné a úhrada za služby - môže ich prenajímateľ bytu každý rok zvyšovať?), môže jednostranne ukončiť nájom buď:

1) písomnou výpoveďou z dôvodu, že nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza. Výpovedná lehota v trvaní najmenej 15 dní začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia nájomcovi;
2) odstúpením, ak nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo prenajímateľa nájom vypovedať.

Dodajme, že pokiaľ si prenajímateľ nesplnil registračnú povinnosť voči správcovi dane, predlžuje sa výpovedná lehota minimálne na 2 mesiace a prenajímateľ smie jednostranne ukončiť nájom len z výpovedných dôvodov podľa Občianskeho zákonníka (viď nižšie). 

Ak sa nájom spravuje Občianskym zákonníkom (bol dohodnutý na dlhšie než 2 roky), prichádza pre obťažujúce konanie nájomcu do úvahy písomná výpoveď, pokiaľ:

1) nájomca alebo člen jeho domácnosti hrubo poškodzujú prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušujú pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozujú bezpečnosť alebo porušujú dobré mravy v dome, príp.
2) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.

Výpovedná lehota trvá 3 mesiace a začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi.

Dôvod ukončenia nájmu musí byť vo výpovedi riadne vymedzený. Pokiaľ sa nájomca z bytu dobrovoľne neodsťahuje ani po uplynutí výpovednej lehoty (napriek tomu, že sa na súde nedomáha neplatnosti ukončenia nájmu), musí vlastník bytu podať na súd žalobu na vypratanie bytu.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok

Poplatky v materských školách: S čím treba počítať v novom školskom roku?

21. 8. 2023 | Barbora Magočová

Poplatky v materských školách: S čím treba počítať v novom školskom roku?

Nedávate dieťa do súkromnej škôlky, lebo to nedovolí váš rozpočet? Ani škôlky zriaďované samosprávou nie sú zadarmo. Koľko zaplatia za umiestnené dieťa rodičia v najväčších slovenských... celý článok