Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 10. 3. 2023
Dňa 1. 4. 2023 nadobúda účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá má (okrem iného) umožniť aj efektívnejšie vymáhanie dlžného výživného. Exekútori budú mať k dispozícii súbor tzv. donucovacích opatrení. Tieto môžu zasiahnuť aj dlžníkov, ktorých by sa tradičné spôsoby vykonania exekúcie nedotkli. O čo pôjde?
Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

Zdroj: Shutterstock

Donucovacie opatrenia môžu zabrať napríklad v prípade dlžníkov, ktorí na dennej báze používajú motorové vozidlo. Napomôžu aj v situáciách, keď sa povinným osobám darí majetok pred exekútorom skrývať a oficiálne užívajú len veci iných osôb. Exekútor ich musí zvoliť tak, aby zodpovedali významu vynucovanej povinnosti a spĺňali kritérium primeranosti.

Aké donucovacie opatrenia bude mať exekútor k dispozícii?

Donucovacie opatrenia by mali priniesť zlepšenie pri:

1) vymáhaní pohľadávok na výživnom;
2) vynucovaní niektorých povinností súvisiacich s hladkým priebehom exekúcií – napr. povinnosti poskytovať exekútorovi súčinnosť, povinnosť uskutočniť vyhlásenie o majetku;
3) výkone exekúcie vedenej za účelom uspokojenia práv na nepeňažné plnenie (napr. pri exekúcii, v ktorej má byť vynútené, aby povinný vydal určitú vec oprávnenému).

Podľa okolností konkrétneho prípadu bude môcť exekútor:

1) uložiť peňažnú pokutu,
2) zadržať vodičský preukaz,
3) zabrániť užívaniu veci prostredníctvom použitia technických prostriedkov,
4) zadržať osvedčenie o evidencii vozidla (časť I alebo časť II).

Peňažné pokuty môže ukladať exekútor aj súd

Pre ukladanie peňažných pokút budú platiť nasledujúce pravidlá:

1) fyzické osoby bude možné najskôr sankcionovať najviac sumou 500 Eur a pri opakovanom uložení môže pokuta dosiahnuť v súhrne najviac 2 000 Eur; pokiaľ budú vynucované povinnosti ukladané osobám oprávneným konať v mene právnických osôb (napr. konateľom obchodných spoločností či prokuristom), môže exekútor uložiť pokutu najviac v súhrne 10 000 Eur pre každú takúto osobu jednotlivo,
2) právnické osoby bude pri prvom uložení možné sankcionovať najviac sumou 1 000 Eur a pri opakovanom uložení najviac v súhrne 30 000 Eur.

Ukladanie pokút v uvedených hraniciach bude v kompetencii exekútora. Ak nepovedú k náprave, dáva zákon exekútorovi možnosť obrátiť sa na súd a požiadať ho o uloženie ešte vyšších pokút. Celková peňažná pokuta (vrátane sumy uloženej exekútorom) sa tak bude môcť v prípade:

a) fyzickej osoby vyšplhať až na 30 000 Eur
b) právnickej osoby až do výšky 10 % jej ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie; pokiaľ by obrat nebolo možné dobre zistiť, najviac v súhrne 50 000 Eur.

Alternatívy voči pokute

Časť povinných, ktorí sú takpovediac zadlžení až po uši, peňažné sankcie zrejme veľmi nepotrápia. Mnohí z nich navyše skutočný majetok a príjmy rôzne kamuflujú, aby na ne exekútor nesiahol. Prijatá právna úprava preto okrem pokút počíta aj s ďalšími donucovacími opatreniami, ktoré povinným fakticky zabránia predovšetkým v šoférovaní motorových vozidiel, ale tiež vo využívaní vecí, ktoré robia ich život jednoduchším či príjemnejším.

Zadržanie vodičského preukazu v podstate nie je novinkou; doteraz bolo formálne upravené ako osobitný spôsob vykonávania exekúcie. Exekútor opatrenie vykoná vydaním príkazu na jeho zadržanie. Príkaz sa povinnému doručí do vlastných rúk a jeho vydanie sa vyznačí aj v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Podobne sa postupuje aj pri zadržaní osvedčenia o evidencii vozidla - príkaz vydaný exekútorom sa elektronicky doručí orgánu Policajného zboru a do vlastných rúk povinného.

Donucovacie opatrenie spočívajúce v použití technických prostriedkov brániacich užívaniu veci sa môže týkať len vecí:

1) hnuteľných,
2) o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú buď vo vlastníctve povinného či niektorej z osôb oprávnených konať v mene povinného v postavení právnickej osoby alebo ich povinný či uvedené osoby preukázateľne oprávnenevyužívajú. Opatrenie sa teda môže týkať aj vecí, ktoré formálne nie sú majetkom povinného a disponuje s nimi len so súhlasom osoby, ktorá ich oficiálne vlastní (napr. podľa zmluvy o nájme či výpožičke).

Typickým donucovacím opatrením uvedeného typu môže byť napr. prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča).

Donucovacie opatrenie nemožno využiť vždy

Ani jedno z donucovacích opatrení tvoriacich alternatívu k peňažnej pokute nebude možné vykonať voči:

1) osobe sťažkým zdravotným postihnutím,

2) osobe, u ktorej sa preukáže, že podstatná časť jej príjmov je priamo podmienená držbou vodičského preukazu, osvedčenia o evidencii vozidla alebo oprávneným užívaním veci, ktorému má byť bránené použitím technických prostriedkov. Zadržaniu vodičského preukazu by teda napríklad nemalo brániť využívanie automobilu na cestu do zamestnania, ak sa do neho možno dostať aj s využitím hromadnej dopravy. Výkon práce vodiča z povolania na plný úväzok by však už použitie uvedeného donucovacieho opatrenia vylučoval.

Zabránenie v užívaní prostredníctvom použitia technických prostriedkov sa nemôže týkať vecí, ktoré nepodliehajú exekúcii (ide napr. o šatstvo, obuv, chladničku, sporák, varič, vykurovacie teleso, práčku, zdravotnícke potreby či iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoj zdravotný stav).

Ako sa môže povinný proti donucovacím opatreniam brániť?

Povinný alebo osoba dotknutá donucovacím opatrením (dôvodová správa k novele výslovne menuje napr. prenajímateľa vozidla, zamestnávateľa či manžela povinného) bude môcť do 15 dní od doručenia upovedomenia o jeho uložení podať u exekútora námietky. V prípade peňažnej pokuty a zadržania vodičského preukazu a osvedčenia o evidencii vozidla budú mať odkladný účinok; použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci však neodložia. Ak exekútor v nadväznosti na podané námietky upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia nezruší, predloží ich do 10 dní aj so svojím vyjadrením súdu na rozhodnutie. Tento ich buď:

1) zamietne,
2) odmietne (ak boli podané neoprávnenou osobou alebo sú založené na okolnostiach, ktoré už v konaní posúdil predtým),

3) vyhodnotí ako dôvodné a upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia zruší s tým, že zároveň môže exekútorovi uložiť, ako postupovať ďalej.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

16. 3. 2023 | Barbora Magočová

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži.... celý článok

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

24. 2. 2023 | Barbora Magočová

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

Práva spotrebiteľov sa každým rokom posilňujú. V sporoch s podnikateľmi už nemusia ťahať za kratší koniec. U slovenských zákazníkov však stále pretrváva slabé povedomie o možnostiach,... celý článok

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

16. 2. 2023 | Barbora Magočová

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

Ak mal poručiteľ v čase smrti aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (tzv. BSM), vyžaduje sa pred rozhodnutím o dedičstve ešte jeho vysporiadanie. Aké sú spôsoby vysporiadania... celý článok

5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

14. 2. 2023 | Barbora Magočová

5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

Ak trpíte zdravotným znevýhodnením vy alebo váš blízky, oplatí sa vám sledovať činnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Jeho úrad pravidelne poukazuje na porušenia práv... celý článok

Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

6. 2. 2023 | Barbora Magočová

Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

Škola by v ideálnom prípade mala človeka pripraviť na budúce povolanie. Mnohí absolventi však vo vyštudovanom odbore napokon nepracujú. Štúdium je v takom prípade mrhanie potenciálom... celý článok