6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 24. 2. 2023
Práva spotrebiteľov sa každým rokom posilňujú. V sporoch s podnikateľmi už nemusia ťahať za kratší koniec. U slovenských zákazníkov však stále pretrváva slabé povedomie o možnostiach, ktoré právny poriadok ponúka. Ak na problém nestačíte sami, môže pomôcť niektoré zo spotrebiteľských združení. Kedy sa na ne môžete obrátiť?
6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

Zdroj: Shutterstock

Združenia na ochranu spotrebiteľov sa môžu pomerne široko angažovať v rôznych spotrebiteľských oblastiach. Majú tiež uľahčený prístup k súdu; podávanie žalôb proti nečestným obchodníkom im značne uľahčuje skutočnosť, že sú oslobodené od súdnych poplatkov. V akých sférach môžu podnikať aktívne kroky v prospech bežných konzumentov? 

1. Združenie môže spotrebiteľa zastupovať v individuálnom spore

 
Združenia na ochranu spotrebiteľa sa spravidla angažujú predovšetkým pri ochrane kolektívnych záujmov viacerých spotrebiteľov. To však nevylučuje, aby vďaka svojim skúsenostiam a kontaktom poskytli spotrebiteľovi právnu podporu aj v konkrétnej záležitosti. Táto pomoc môže spočívať v/vo:
1) poradenstve – združenie za vás nemusí vec priamo riešiť, ale môže vám poradiť, ako ju vybavíte najlepšie,
2) zastupovaní primimosúdnom riešení veci – napr. pred správnymi orgánmi, pri vybavovaní reklamácií a pod.,
3) vystupovaní pred súdom – v súdnom konaní vedenom proti dodávateľovi a súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou (napr. o úvere či o pôžičke) vás môže združenie zastúpiť na základe udelenej plnej moci a vykonávať za vás úkony podobne ako advokát. Druhou alternatívou je, že súd priberie združenie do konania ako osobitný subjekt. S takýmto vstupom musíte súhlasiť a združenie môže (aj vedľa vášho advokáta) vystupovať na vašu podporu. 

2. Na základe žaloby združenia môže súd zakázať určitú zmluvnú podmienku 

Spotrebiteľské združenia majú právo začať tzv. konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. V ňom môže súd rozhodnúť, že podnikateľ používa v ním uzatváraných zmluvách alebo v iných zmluvných dokumentoch (napr. v obchodných podmienkach) ustanovenia, ktoré sú neprijateľné alebo sa dopúšťa nekalej obchodnej praktiky. 

Rozhodnutie o neprijateľnosti určitej zmluvnej podmienky nie je záväzné len pre žalovaného podnikateľa, ale pre každého. O niektorých neprijateľných zmluvných podmienkach sme písali napr. v článku: 11 používaných ustanovení spotrebiteľských zmlúv, ktoré sú neplatné

3. Združenie smie navrhnúť predbežné opatrenie, ktoré obchodníkom zakáže škodlivé aktivity 

V prípade, že predávajúci či osoba vymáhajúca pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy svojou činnosťou poškodzujú niektorý z kolektívnych záujmov spotrebiteľov, môže:

1) ich združenie písomne vyzvať, aby od poškodzujúceho konania upustili;
2) ak predávajúci či inkasná spoločnosť závadné konanie ani do dvoch týždňov od doručenia písomnej výzvy neukončia, je združenie oprávnené podať orgánu dozoru návrh na vydanie predbežného opatrenia. 

Na základe podaného návrhu môže príslušný orgán dozoru vydať predbežné opatrenie, ktorým predávajúcemu alebo vymáhateľovi uloží, aby od poškodzujúceho konania upustil; porušenie sa zároveň začne riešiť v správnom konaní. 

4. Združenie môže zažalovať podnikateľa, ktorý klame spotrebiteľov 

Združenie na ochranu spotrebiteľov má právo zažalovať tržný subjekt, ktorý sa dopúšťa tzv. nekalej súťaže. Touto sa rozumie konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s jej dobrými mravmi a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Typickými formami závadného konania, ktoré môže združenie súdne napadnúť, sú:

1) klamlivá reklama (propagácia, ktorá môže aj nemusí byť vyložene nepravdivá – je však spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu a tým ovplyvniť jeho ekonomické správanie),
2) klamlivé označenie tovaru a služieb (použitie označenia, ktoré môže u spotrebiteľa vyvolať mylný dojem, že tovar či služby pochádzajú z určitej oblasti, príp. majú určité znaky alebo akosť),
3) vyvolanie nebezpečenstva zámeny (používanie takých prostriedkov, ktoré sú schopné spotrebiteľa v rozpore so skutočnosťou zmiasť, že podnikateľ predáva výrobky určitej značky alebo od určitého podniku),
4) ohrozovanie zdravia a životného prostredia (ohrozovanie ochrany zdravia či životného prostredia za účelom získania výhody na úkor spotrebiteľov alebo iných podnikateľov). 

Združenia sa môžu podľa zákona domáhať, aby sa podnikateľ nekalej súťažezdržal a aby odstránil závadný stav

5. Združenie môže podať podnet na dohľad nad poskytovaním finančných služieb na diaľku 

Združenia na ochranu spotrebiteľov sú oprávnené podávať podnety orgánom vykonávajúcim dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku (t. j. na základe zmluvy, ktorá bola uzatvorená napr. prostredníctvom internetu). Kontrolný orgán je povinný združenie o spôsobe vyriešenia podnetu bez zbytočného dokladu informovať. 

Ak spotrebiteľ udelí súhlas, môže združenie navyše sprostredkovať riešenie sporov medzi spotrebiteľom a dodávateľom (napr. poskytovateľom úveru) pri vybavovaní reklamácie týkajúcej sa finančnej služby poskytnutej na základe zmluvy uzatvorenej prostriedkami diaľkovej komunikácie. 

6. Združenie môže podniknúť právne kroky na ochranu spotrebiteľov pred zlými potravinami 

Zákon o potravinách združeniam spotrebiteľov výslovne priznáva právo na:

1) podávanie podnetov vo veciach ochrany zdravia pred ohrozením nekvalitnými a zdraviu škodlivými potravinami, a to orgánom úradnej kontroly potravín. Združenia sa teda môžu s podnetmi obrátiť napr. na ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, orgány verejného zdravotníctva (ÚVZ a RÚVZ), štátnu veterinárnu a potravinovú správu či regionálne veterinárne a potravinové správy;
2) spoluprácu pri tvorbe právnych predpisov v uvedenej oblasti. 

Združenia si môžete ľahko vyhľadať vo verejných zoznamoch 

Informatívny zoznam spotrebiteľských združení nájdete napríklad na webových stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Táto evidencia však nie je vyčerpávajúca – nenájdete v nej všetky združenia, ktoré sa na Slovensku zaoberajú ochranou práv spotrebiteľov. 

Ďalšie si môžete vyhľadať v registri mimovládnych neziskových organizácií vedených ministerstvom vnútra. Pre získanie optimálneho výsledku treba hľadať osobu s právnou formou „občianske združenie“ a do okienka pre zadanie názvu organizácie môžete skúsiť uviesť napr. „spotrebiteľ“. Vďaka jednej z uvedených ciest určite objavíte združenie so sídlom vo vašej blízkosti, na ktoré sa môžete skúsiť obrátiť práve s vašou záležitosťou.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

16. 3. 2023 | Barbora Magočová

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži.... celý článok

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

10. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

Dňa 1. 4. 2023 nadobúda účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá má (okrem iného) umožniť aj efektívnejšie vymáhanie dlžného výživného. Exekútori budú mať k dispozícii súbor tzv.... celý článok

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

16. 2. 2023 | Barbora Magočová

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

Ak mal poručiteľ v čase smrti aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (tzv. BSM), vyžaduje sa pred rozhodnutím o dedičstve ešte jeho vysporiadanie. Aké sú spôsoby vysporiadania... celý článok

5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

14. 2. 2023 | Barbora Magočová

5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

Ak trpíte zdravotným znevýhodnením vy alebo váš blízky, oplatí sa vám sledovať činnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Jeho úrad pravidelne poukazuje na porušenia práv... celý článok

Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

6. 2. 2023 | Barbora Magočová

Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

Škola by v ideálnom prípade mala človeka pripraviť na budúce povolanie. Mnohí absolventi však vo vyštudovanom odbore napokon nepracujú. Štúdium je v takom prípade mrhanie potenciálom... celý článok