Nesúhlasíte s rozhodnutím Sociálnej poisťovne? Ako sa proti nemu môžete brániť?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 11. 2023
Rozhodnutia Sociálnej poisťovne vás môžu výrazne ovplyvniť prakticky vo všetkých obdobiach vášho života. Zďaleka sa netýkajú len starobných či invalidných dôchodkov; dopad na rodinné financie má aj výška materského či dávky v nezamestnanosti. Ako treba postupovať, ak sa domnievate, že Sociálna poisťovňa vo vašom prípade nerozhodla správne?
Nesúhlasíte s rozhodnutím Sociálnej poisťovne? Ako sa proti nemu môžete brániť?

Zdroj: Shutterstock

Čo pri obrane proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne skúmať ako prvé? 

Agenda, o ktorej rozhoduje Sociálna poisťovňa, je pomerne rozsiahla. Pre laika môže byť mätúce už to, že o niektorých záležitostiach rozhodujú v 1. stupni jednotlivé pobočky, zatiaľ čo iné sú zverené priamo ústrediu Sociálnej poisťovne. Pre ilustráciu možno uviesť, že prvostupňové rozhodovanie o nemocenských dávkach či o dávke v nezamestnanosti patrí do pôsobnosti pobočky; ústredie naproti tomu v 1. stupni vydáva rozhodnutie o dôchodkových dávkach, o úrazovej rente či o pozostalostnej úrazovej rente. 

Pri podávaní opravného prostriedku proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne teda záleží aj na tom, kto vo vašej veci vlastne rozhodol. V zásade platí, že proti podstatnej časti rozhodnutí Sociálnej poisťovne sa možno brániť odvolaním

Proti prvostupňovému rozhodnutiu pobočky Sociálnej poisťovne rozhoduje v druhom stupni ústredie. O odvolaní proti rozhodnutiu ústredia rozhoduje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. 

V prípade, že s akýmkoľvek rozhodnutím Sociálnej poisťovne nesúhlasíte, treba si pre správnu voľbu obrany v prvom rade prečítať tzv. poučenie, ktoré by sa malo nachádzať v závere rozhodnutia. Poučenie musí obsahovať údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či saproti nemu dá odvolať, v akej lehotekde možno odvolanie podať

Čo ak je poučenie nesprávne alebo chýba? 

V drvivej väčšine prípadov bude poučenie formulované správne a výber vašich ďalších krokov v danej veci vám značne zjednoduší. V praxi sa však môžu vyskytnúť aj prípady, v ktorých poskytnuté poučenie nezodpovedá zákonu. Ak:

1) ste sa pri podávaní odvolania riadili nesprávnym poučením alebo

2) ste poučenie nedostali vôbec,

bude sa vaše odvolanie považovať za podané riadne a včas aj vtedy, ak ho podáte po uplynutí zákonnej lehoty alebo na nepríslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne. Aj v prípade nenáležitého či absentujúceho poučenia to však musíte stihnúť najneskôr do troch mesiacov odo dňa, v ktorom vám bolo rozhodnutie oznámené. 

Štandardne sa odvolanie podáva v lehote do 30 dní od oznámenia rozhodnutia. V skrátenej lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia treba podať odvolanie proti rozhodnutiu o:

- poistnom a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,

- uložení pokuty a penále. 

V niektorých veciach platia pri odvolaní zvýhodnené podmienky 

Dve zvýhodnenia ohľadom odvolania môžete využiť, ak sa odvolávate proti rozhodnutiu o:

- dôchodkových dávkach, zvyšovaní príplatku za štátnu službu k dôchodku, úrazovej rente či pozostalostnej úrazovej rente alebo proti rozhodnutiu o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť neprávom vyplatené sumy na uvedených dávkach,

- povinnosti poberateľa dávky vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť, alebo úrazovú rentu, alebo pozostalostnú úrazovú rentu, alebo ich časť vyplatené neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili. 

Vo vyššie označených veciach

1) si môžetepredĺžiťodvolaciu lehotu 

K faktickému predĺženiu lehoty pre odvolanie dôjde, ak ešte pred jej uplynutím požiadate o oznámenie podkladov, na základe ktorých ústredie rozhodovalo. Nová odvolacia lehota začne plynúť odo dňa, v ktorom vám podklady budú doručené. 

2) môžete využiť benefit ohľadom doručenia odvolania 

Štandardne sa odvolanie podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala. Vo vyššie označených veciach ho ale môžete podať aj v inej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne. 

Ako prebieha rozhodovanie o odvolaní 

Včas podané odvolanie má (až na ďalej uvedené výnimky) odkladný účinok. Znamená to, že až do rozhodnutia o odvolaní nebude mať rozhodnutie vplyv na v ňom riešené záležitosti, pretože sa odkladá jeho právoplatnosť. Odkladný účinok však nemá odvolanie proti rozhodnutiu o:

- priznaní, znížení, zastavení výplaty a odňatí nemocenskej dávky, úrazového príplatku, rehabilitačného, rekvalifikačného a dávky v nezamestnanosti,

- dôchodkových dávkach, o zvyšovaní príplatku za štátnu službu k dôchodku, o úrazovej rente a o pozostalostnej úrazovej rente. 

Podané odvolanie môžete vziať aj späť; ak tak ale urobíte, nemôžete ho už podať znovu. 

Po podaní odvolania príslušná zložka Sociálnej poisťovne upovedomí ostatných účastníkov konania o jeho obsahu a určí im lehotu, v ktorej sa k nemu môžu vyjadriť. Podľa potreby môže doplniť konanie o nové dôkazy. 

Odvolanie môže vybaviť aj organizačná zložka, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala. Tento postup je však prípustný len vtedy, keď odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa netýka iného účastníka konania, prípadne ak s tým ostatní účastníci súhlasia. V ostatných prípadoch sa odvolanie predkladá odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa jeho doručenia. 

Odvolací orgán môže rozhodnúť tak, že rozhodnutie:

1) zmení,

2) zruší (a tým pádom vráti organizačnej zložke, ktorá ho vydala, na nové prejednanie, a to pokiaľ je tento postup vhodnejší kvôli rýchlosti a hospodárnosti) alebo

3) odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

Čo ak vám Sociálna poisťovňa nevyhovie ani po odvolaní? 

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa už nemožno ďalej odvolať. Neznamená to ale, že by sa proti nemu nebolo možné ešte brániť. 

Rozhodnutie Sociálnej poisťovne 2. stupňa možno napadnúť tzv. správnou žalobou. V závislosti od miestnej príslušnosti sa podáva na Správny súd v Bratislave, v Banskej Bystrici alebo v Košiciach. Pre konania, v ktorých sa preskúmava zákonnosť rozhodnutí Sociálnej poisťovne, je miestne príslušný správny súd, v ktorého obvode máte adresu trvalého pobytu (event. miesto podnikania alebo sídlo). Správnu žalobu treba podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia Sociálnej poisťovne. 

Ak vám nevyhovie správny súd, môžete proti jeho rozhodnutiu podať kasačnú sťažnosť, o ktorej rozhoduje Najvyšší správny súd. Kasačná sťažnosť sa podáva v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia a to na správnom súde, ktorý ňou napadnuté rozhodnutie vydal.  

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Životné poistenie v roku 2023: Výhody a nevýhody

27. 7. 2023 | Redakcia

Životné poistenie v roku 2023: Výhody a nevýhody

Boli časy, kedy ponuky na životné poistenie prichádzali zo všetkých strán. Tento produkt sa vám snažili predať banky, finanční agenti a možno aj vaši susedia, ktorí vás lákali na životné... celý článok

Sociálne poistenie sa mení: O koľko dostanú invalidi viac?

13. 7. 2023 | Daniel Výcha | 2 komentáre

Sociálne poistenie sa mení: O koľko dostanú invalidi viac?

Väčší počet ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, nové diagnózy a ochorenia, ktoré určujú nárok na jeho poberanie, ako aj zvýšenie sumy samotného dôchodku – to sú dôsledky novely... celý článok

Najlepšie ponuky cestovného poistenia. Poznáme víťazov roka 2023

29. 6. 2023 | Redakcia

Najlepšie ponuky cestovného poistenia. Poznáme víťazov roka 2023

Pred letom sme na Finparáde aktualizovali rebríček cestovného poistenia. Najlepším poskytovateľom poistenia je Uniqa poisťovňa, druhé miesto zaujíma Allianz a tretie miesto patrí AXA-ASSISTANCE.... celý článok

Aké staré dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení možno ešte vymáhať?

28. 6. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení možno ešte vymáhať?

Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne môžu žiadať len úhradu pohľadávok, ktorých trvanie nepresiahlo určitú hranicu. Zákon ich obmedzuje nielen v možnosti staršie pohľadávky predpísať,... celý článok

Platí, že poistenie sa najviac oplatí poisťovni? Poradíme, aby sa oplatilo aj ľuďom

20. 6. 2023 | Jan Müller | 1 komentár

Platí, že poistenie sa najviac oplatí poisťovni? Poradíme, aby sa oplatilo aj ľuďom

Má zmysel poistiť sa? Ako kedy. Musíme si položiť otázku, či za to, čo dostávame, neplatíme zbytočne. Alebo zbytočne veľa. Alebo napríklad aj málo a tým pádom opäť zbytočne.