Čo hrozí pri zamestnaní „na živnosť“ a ako sa nelegálna práca mení od 1. 1. 2023?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 25. 8. 2022
Zárobok „na čierno“ alebo zamestnávanie cudzincov bez príslušných oprávnení – to všetko uvedené môže byť nelegálnou prácou. Výnimkou je rodinná výpomoc; aj pre túto však platia osobitné pravidlá. Čítajte, ako sa od 1. 1. 2023 zmenia.
Čo hrozí pri zamestnaní „na živnosť“ a ako sa nelegálna práca mení od 1. 1. 2023?

Zdroj: Shutterstock

Aj keď je nelegálna práca pomerne rozšírená, v konečnom dôsledku sa vám príliš nevyplatí. Pokuty sú v skutočnosti len špičkou ľadovca. Okrem toho, že nemáte garantované takmer žiadne zamestnanecké výhody a práva (dovolenka, práva pri práceneschopnosti a pracovných úrazoch, odstupné apod.), ukracujete sa spravidla aj o dôchodok a iné sociálne či nemocenské dávky. 

Čo je nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie 

Nelegálnej práce sa dopúšťate, ak vykonávate pre podnikateľský subjekt v postavení fyzickej osoby (napr. živnostníka) či právnickej osoby (napr. obchodnej spoločnosti, typicky spoločnosti s ručením obmedzeným) závislú prácu napriek tomu, že:

1) s ním nemáte založený pracovnoprávny vzťah (napr. na základe pracovnej zmluvy či dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) alebo štátnozamestnanecký pomer,
2) ste štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (t. j. v zmysle zákona ste štátnym príslušníkom tzv. tretej krajiny) a nespĺňate podmienky pre zamestnávanie cudzincov. 

Podnikateľ, pre ktorého pracujete, sa naopak dopúšťa nelegálneho zamestnávania, ak:

1) využíva vašu závislú prácu bez toho, aby s vami mal založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer,
2) s vami má založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer, ale neprihlási vás do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od začatia výkonu vašej pracovnej činnosti, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania (ak kontrola začala skôr, než uplynulo sedem dní odo dňa, keď ste začali pracovať),
3) využíva vašu závislú prácu napriek tomu, že ste štátnym príslušníkom tretej krajiny a nespĺňate podmienky pre zamestnávanie cudzincov, príp. sa zdržiavate na území Slovenskej republiky v rozpore s azylovým a cudzineckým právom.

Pri príci na „živnosť“ je dôležitá podmienka závislej práce 

Pracovať na základe živnostenského oprávnenia je samozrejme dovolené. Ak si však chcete zarábať práve týmto spôsobom a súčasne neporušovať normy týkajúce sa nelegálnej práce, musíte byť skutočne „sám sebe pánom“. Spravidla by ste teda mali ponúkať svoje služby viacerým obchodným partnerom, s ktorými by ste mali byť (aspoň z hľadiska nastavenia podmienok výkonu práce) v rovnocennom postavení. 

Vaša práca na živnosť môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu posúdená ako závislá (a teda nelegálna), ak:

- sa riadite pri svojej práci pokynmi vášho obchodného partnera,

- z vášho vzťahu je zrejmé, že obchodný partner je vám nadriadený a vy ste mu podriadený,

- vykonávate prácu na jeho pracovisku a v ním stanovenej pracovnej dobe,

- vaše pracovné „výhody“ kopírujú zamestnanecké práva (ste dohodnutí na určitom časovom úseku „voľna“, obchodný partner vám poskytuje stravu apod.),

- pri výkone práce vystupujete v mene vášho partnera (tretie osoby môžu nadobudnúť dojem, že ste jeho zamestnanec),

- pracujete v podstate len pre vášho obchodného partnera. 

Riziko vám teda hrozí skrátka najmä vtedy, ak sa výkon vašej činnosti až podozrivo podobá klasickému pracovnému pomeru a v zásade jediným dôvodom, prečo v ňom nie ste, je snaha vyhnúť sa niektorým (peňažným či nepeňažným) povinnostiam, ktoré z neho vyplývajú. 

Rodinná výpomoc pre menších podnikateľov sa za určitých podmienok pripúšťa 

Za nelegálnu sa aktuálne nepovažuje práca, ktorú vykonávate pre rodinného príslušníka, pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky:

1) ste jeho príbuzný v priamom rade (rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka), súrodenec alebo manžel,
2) ste dôchodkovo poistený, príp.
3) ste poberateľom dôchodku alebo
4) ste žiakom či študentom do 26 rokov veku.

 Výnimku však zákon povoľuje len vtedy, ak uvedeným spôsobom pracujete pre člena rodiny, ktorý podniká ako fyzická osoba alebo ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným. 

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa podmienky rodinnej výpomoci pre jej využívateľov ešte zmiernia. Zmena sa bude týkať práce pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bude môcť mať aj dvoch spoločníkov – títo ale budú musieť byť príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi.

Pokuty za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie 

Dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce môžu kontrolovať inšpektoráty práce aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny či jednotlivé úrady práce. Aj toto sa od januára 2023 zmení – výkon kontroly sa presunie len na inšpektoráty práce, aby bol lepšie zabezpečený jednotný postup voči kontrolovaným osobám. 

Vykonávanie nelegálnej práce je priestupkom, za ktorý vám môže byť uložená pokuta až do výšky 331 Eur. Ak ste živnostníkom alebo podnikáte prostredníctvom právnickej osoby, a nelegálnu prácu iných osôb naopak využívate, hrozí vám peňažná sankcia až v rozmedzí od 2 000 do 200 000 Eur; a ak nelegálne zamestnávate 2 alebo viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur

Pokiaľ figurujete v evidencii uchádzačov o zamestnanie, budete z nej dňom zistenia výkonu vašej nelegálnej práce vyradení. Sankciou za prácu „na čierno“ teda môže byť aj to, že prídete o dávku v nezamestnanosti.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

podnikanie

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce