Ako účinne riešiť šikanu na pracovisku?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 28. 10. 2019
Trápia vás konflikty v kolektíve či neustále podceňovanie a „naschvály“ od nadriadených? Možno ste sa stali obeťou mobbingu či bossingu. Prečítajte si, ako sa voči nim môžete brániť.
Ako účinne riešiť šikanu na pracovisku?

Zdroj: Shutterstock

Aj preťažovanie prácou môže byť protiprávne

S určitou formou šikanózneho konania sa na pracovisku už asi stretol takmer každý z nás. Hoci by sa mohlo zdať prirodzené, že voči vám služobne starší kolegovia alebo šéf vystupujú autoritatívnejším spôsobom, nemalo by vás ich konanie nikdy ponižovať. Za tabu by mali byť považované všetky spôsoby správania sa, v rámci ktorých sa kolegovia alebo nadriadení snažia nad vami nadobudnúť psychologickú prevahu formou akéhokoľvek násilia, urážok či schválností – napríklad aj preťažovaním nadmerným množstvom pracovných úloh alebo ich neadekvátnou obťažnosťou. Šikana môže byť zároveň spojená aj s diskrimináciou, v dôsledku ktorej sa vám vo váš neprospech dostáva rozdielneho zaobchádzania, než s inými vašimi kolegami.

Všetky uvedené aktivity sa vám môžu diať buď formou bossingu alebo mobbingu. Bossing označuje nevhodné správanie sa nadriadeného voči podriadenému, mobbing poukazuje na šikanu zo strany kolegov. Ich prejavmi môže byť aj ohováranie, intrigovanie, kritizovanie či zvaľovanie viny.

 

Mimosúdnych prostriedkov obrany je viacero

V prípade, že ste sa na pracovisku stali terčom diskriminačného konania alebo obeťou šikany, ponúka vám zákon niekoľko možností, ktoré vám môžu ušetriť čas, nervy a peniaze spojené s potenciálne zdĺhavým súdnym konaním. V prvom rade môžete skúsiť adresovať sťažnosť na neadekvátne zaobchádzanie s vašou osobou priamo zamestnávateľovi. Najlepšie je vypracovať ju písomne; zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou, je vhodné ju doručiť formou odovzdania či adresovania do rúk osoby, ktorá je jeho štatutárnym orgánom. Zamestnávateľ musí na vašu sťažnosť bez zbytočného odkladu odpovedať. Zároveň je povinný vykonať nápravu, prípadne upustiť od šikanózneho konania a odstrániť jeho následky.

Právny poriadok samozrejme počíta aj s tým, že zamestnávateľ nemusí byť ochotný situáciu riešiť. Ak je pôvodcom šikanózneho zaobchádzania práve on, skúste sa so žiadosťou o pomoc obrátiť na zástupcu zamestnancov pôsobiaceho na vašom pracovisku (t.j. odborový orgán, zamestnaneckú radu alebo zamestnaneckého dôverníka). V prípade, že pre vás táto alternatíva nie je dostupná alebo vhodná, môžete podať podnet na Inšpektorát práce. V neposlednom rade prichádza do úvahy aj oslovenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré poskytuje bezplatné právne poradenstvo najmä v prípade šikany spojenej s diskrimináciou.

Ak sa problém nevyrieši, treba sa obrátiť na súd

V prípade, že sa vaša snaha o mimosúdne riešenie záležitosti nestretne s úspechom, stále máte možnosť iniciovať proti zamestnávateľovi súdny spor. Ak voči vám bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania alebo trpíte v dôsledku mobbingu či bossingu, ktorý sa navonok javí ako legitímny výkon práv a povinností, ale v skutočnosti ide o zneužívanie oprávnení, ktoré vás poškodzuje a je v rozpore s dobrými mravmi, môžete sa obrátiť na súd.

V žalobe podanej podľa tzv. Antidiskriminačného zákona sa môžete domáhať aj toho, aby vám porušovateľ poskytol primerané zadosťučinenie, napríklad vo forme ospravedlnenia. Ak by ani toto s ohľadom na značné zníženie vašej dôstojnosti či spoločenskej vážnosti nebolo dostatočné, máte právo aj na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku náhrady určuje súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.

Výrazné zásahy do vašej cti a dôstojnosti postihuje aj trestné právo

Niektoré formy ponižovania, osočovania či ohovárania na pracovisku môžu byť natoľko intenzívne, že nie sú len znepríjemnením pracovného života. Ak nevhodné invektívy či intrigy smerujú k značnému zníženiu vašej cti, dôstojnosti či k narušeniu vašej dobrej povesti, poraďte sa s advokátom aj o využití možnosti podania občianskoprávnej žaloby na ochranu vašej osobnosti. Podobne ako všetky vyššie spomenuté formy obrany proti šikane, aj táto cesta vám môže priniesť ukončenie neadekvátneho správania sa namiereného voči vašej osobe. Súd má opäť možnosť prinútiť zamestnávateľa či kolegov, aby sa vám (a to aj verejne) ospravedlnili a v prípade, že boli zásahy naozaj zásadné, môžete pomýšľať aj na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Ak vám financie na začatie súdneho sporu chýbajú alebo len nechcete riskovať ich márne vynaloženie, zvážte, či by intrigujúcich kolegov alebo agresívneho zamestnávateľa nezastavilo aj podanie oznámenia o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu  alebo trestného oznámenia pre ohováranie, prípadne nátlak.

Dodajme, že šikana bude priestupkom vtedy, ak vám ublíži na cti tým, že vás urazí alebo vydá na posmech, prípadne bude spočívať v narušení vašich vzťahov schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Za ohováranie sa v zmysle Trestného zákona považuje oznámenie nepravdivého údaju, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť vašu vážnosť a poškodiť vás v zamestnaní alebo dokonca narušiť vaše rodinné vzťahy. Nátlakom je pre zmenu správanie, ktorým vás páchateľ núti, aby ste niečo konali, opomenuli alebo trpeli a zneužíva pritom vašu hmotnú núdzu alebo naliehavú majetkovú potrebu, prípadne tieseň vyvolanú vašimi nepriaznivými osobnými pomermi.

Bojíte sa straty zamestnania? Podľa zákona vás za obranu nemožno postihovať

Pokiaľ sa zdráhate brániť kvôli strachu z pomsty, právo je na vašej strane. Zákonník práce stanoví výslovný zákaz vášho prenasledovania a postihovania na pracovisku za to, že podáte na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania či iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.

Anketa

Zažili ste šikanu na pracovisku?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register