Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin European Total Return Fund („fond“) je maximalizovať celkovú návratnosť investícií dosahovaním ich zhodnotenia, generovaním príjmu a realizovaním menových výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: kvalitnejších dlhových cenných papierov emitovaných vládami, s vládou spojenými subjektmi a spoločnosťami so sídlom v Európe a/alebo do cenných papierov denominovaných v eurách, ktoré emitovali neeurópski emitenti. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane nižšej kvality) a denominovaných v ľubovoľnej mene akýmikoľvek emitentmi so sídlom mimo Európy vrátane rozvíjajúcich sa trhov; dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, napríklad Európskej investičnej banky; štruktúrovaných produktov, ako sú cenné papiere kryté hypotékami a aktívami, zabezpečené dlhové obligácie a zabezpečené úverové obligácie; cenných papierov v stave defaultu (obmedzené do 10 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia a efektívnej správy portfólia. Fond používa záväznú metodiku hodnotenia environmentálnych a spoločenských faktorov a faktorov riadenia (ESG) s cieľom ohodnotiť výkonnosť transformácie emitentov vládnych a podnikových dlhopisov v súvislosti s klimatickou zmenou. Fond využíva selektívny prístup na vylúčenie emitentov, ktorí patria do spodných 20 % príslušného investičného sveta, zo svojho portfólia. Stratégia fondu v oblasti ESG zahŕňa spoluprácu so spoločnosťami s cieľom zlepšovania ich stratégií v oblasti emisií uhlíka vodného hospodárstva a hospodárstva odpadových vôd. Fond tiež uplatňuje špecifické výnimky a neinvestuje okrem iného do spoločností, ktoré opakovane a/alebo vážne porušujú strategickú iniciatívu OSN Global Compact, vyrábajú kontroverzné zbrane alebo tabak alebo prekračujú určité limity týkajúce sa využívania fosílnych palív. Fond môže distribuovať hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu vyššej sumy príjmov, ale zároveň to môže spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0170473374

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia29. 8. 2003
Aktuálna cena PL15,1100 Eur (23. 5. 2022)
Majetok fondu390 770 000 Eur (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER0,95 %
Poplatok za správu0,40 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita3,8 %
Najlepší mesiac5,7 %
Najhorší mesiac-12,7 %
Najlepší rok28,1 %
Najhorší rok-21,8 %

Graf Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR, ISIN LU0170473374

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,7 %
Tri mesiace-5,2 %
Šesť mesiacov-8,4 %
Od začiatku roka-8,6 %
Rok-8,4 %
Dva roky-3,3 % / -1,7 % (p.a.)
Tri roky-0,7 % / -0,2 % (p.a.)
Päť rokov-1,0 % / -0,2 % (p.a.)
Od založenia51,1 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy34,87 %
Ostatní11,26 %
Peníze a ekvivalenty6,54 %
Vládní dluhopisy40,52 %
Zajištěné dluhopisy7,00 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register