Ako riešiť vysoké ceny plynu a elektriny? Pomôcť má porovnávač a nové pravidlá

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 5. 10. 2022
Začiatkom októbra 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o energetike. Zapracováva európske predpisy a reaguje na energetickú krízu. Čo očakávať, ak neuhradíte platby za elektrinu či plyn včas? Ako postupovať, ak zistíte, že vyúčtovaná cena je privysoká? A kde skontrolovať, či by ste nemohli platiť menej?
Ako riešiť vysoké ceny plynu a elektriny? Pomôcť má porovnávač a nové pravidlá

Zdroj: Shutterstock

Praktické tipy, ako ušetriť na spotrebe energií, sme priniesli napr. v článkoch: 25 overených tipov, ako ušetriť na energiách v domácnosti či 15 tipov, ako výraznejšie ušetriť na energiách v domácnosti. Dnes prinášame rady, ktoré môžu pomôcť s príliš vysokou cenou elektriny či plynu, ktorá aktuálne trápi aj tie najšetrnejšie domácnosti. 

Ponuky dodávateľov elektriny a plynu si môžete jednoducho a bezplatne porovnať 

Novela zákona o energetike Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej tiež len „ÚRSO“) ukladá povinnosť prevádzkovania portálu na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu. Zákon ho označuje ako „porovnávací portál“ a jeho účelom je sprístupniť relevantné informácie:

1) odberateľom elektriny v domácnosti,
2) odberateľom plynu v domácnosti,
3) iným koncovým odberateľom, ktorých predpokladaná ročná spotreba elektriny alebo plynu je nižšia ako 100 000 kWh. 

Porovnanie sa má v zmysle zákona týkať nielen cenových, ale aj iných podmienok dodávok elektriny a plynu. ÚRSO je povinný sprístupniť portál bezplatne na svojom webovom sídle; právna úprava mu ale umožňuje, aby jeho prevádzkou v prípade potreby poveril príspevkovú organizáciu štátu (v tejto súvislosti sa spomína Slovenská inovačná a energetická agentúra). ÚRSO musí zároveň garantovať, aby porovnávací portál obsahoval presnéaktuálne informácie s uvedením doby ich poslednej aktualizácie. Porovnávané ponuky nebudú zahŕňať zľavy ani iné zvýhodnenia, ktoré si môžu dodávatelia dojednať s odberateľmi individuálne. 

Zmenu dodávateľa treba dobre zvážiť 

Ku dňu zverejnenia článku ÚRSO na svojich stránkach v sekcii „Spotrebiteľ“ umožňuje porovnanie ponúk rôznych dodávateľov prostredníctvom cenovej kalkulačky pre prepočet výhodnosti dodávky elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov. Týmito sa okrem iného rozumejú aj odberatelia elektriny a plynu v domácnosti a tiež odberatelia elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh a odberatelia plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh. 

Aj keď sú informácie získané z porovnávača užitočné, majú slúžiť skôr pre lepšiu orientáciu. Pri zvažovaní zmeny dodávateľa a výber toho najvýhodnejšieho je potrebné vynaložiť väčšiu námahu. V tomto smere ÚRSO ponúka 2 dobré rady:

1) keďže údaje nezohľadňujú individuálne benefity či zľavy, je vhodné si vyžiadať cenové ponuky od viacerých dodávateľov,
2) ak dodávateľ ponúka zľavy či zvýhodnenia, treba ich vždy porovnať aj s dobou viazanosti. 

Čo ak sa vám zdá vyúčtovaná cena príliš vysoká 

Dodávateľ elektriny či plynu je povinný vyúčtovať dodávky uvedených energií:

1) za zúčtovacie obdobie a tiež
2) ku dňu vykonania zmeny dodávateľa. 

Vyúčtovanie a informácie, ktoré s ním súvisia, vám musí dodávateľ poskytnúť písomne. Na vašu žiadosť je dodávateľ povinný:

1) vás informovať o údajoch, ktoré sú podkladom pre vyhotovenie vyúčtovania za dodávku elektriny či plynu,
2) vám vysvetliť spôsob, akým je vyúčtovanie vyhotovené, pokiaľ nie je založené na skutočnej spotrebe

Dodajme, že si môžete vybrať, či vám má dodávateľ vyúčtovanie a všetky vyššie uvedené súvisiace informácie sprístupniť v listinnej alebo v elektronickej podobe. 

Zistenú nesprávnosť vyúčtovania môžete následne reklamovať priamo u dodávateľa. Pri vybavovaní reklamácií postupuje dodávateľ podľa zákona o ochrane spotrebiteľa – jej vybavenie by teda nemalo trvať dlhšie, než 30 dní od jej uplatnenia. Podrobné podmienky reklamácie vyúčtovania nájdete v zmluve uzatvorenej s dodávateľom alebo v priložených obchodných podmienkach.

Ak ste ich niekde „zapatrošili“, máte počas celého trvania zmluvného vzťahu právo na poskytnutie ich obsahu do 15 dní odo dňa, v ktorom ste oň dodávateľa požiadali. Pokiaľ vám nebude stačiť zaslanie zmluvy elektronicky a budete žiadať o jej doručenie v listinnej podobe, môže vám dodávateľ účtovať náklady spojené s jej vyhotovením a doručením na vašu adresu. 

Ak dodávateľ reklamácii nevyhovie alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, môžete sa ako spotrebiteľ obrátiť na ÚRSO, ktorý je v tomto prípade poverený alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov. Tento by vám mohol pomôcť spor vyriešiť, ak:

1) podáte návrh do 1 roka odo dňa

- doručenia zamietnutia reklamácie alebo

- márneho uplynutia lehoty 30 dní odo dňa, kedy ste reklamáciu odoslali,

2) ste sa pred podaním návrhu o riešenie sporu s dodávateľom aspoň pokúsili,
3) hodnota sporu presahuje 20 eur,
4) sa vecou ešte nezaoberal, príp. v návrhu uvádzate nové skutočnosti, ktoré ste ÚRSO v danej veci ešte nepredložili,
5) nie je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie by bolo možné len s vyvinutím neprimeraného úsilia

Riešenie spornej čiastky podľa vyúčtovania však neznamená, že ju nemusíte dodávateľovi zaplatiť v lehote podľa faktúry. Pokiaľ sa spor neskončí dohodou s dodávateľom, získate od ÚRSO aspoň nezáväzné odôvodnené stanovisko, ktoré môžete použiť v prípadnom súdnom spore o vydanie neprávom uhradenej čiastky. 

Ak nestíhate hradiť zálohy, musí vám dať dodávateľ dodatočnú lehotu 

Za účelom zvýšenia ochrany spotrebiteľov po novom platí, že pokiaľ v režime odberu elektriny či plynu v domácnosti neuhradíte:

1) preddavkovú platbu alebo
2) nedoplatok z vyúčtovania

do určeného dňa splatnosti, je dodávateľ povinný vás na túto skutočnosť výslovne upozorniť a zároveň určiť nový termín splatnosti záväzku. Nová lehota pre doplatenie dlhu vám musí byť poskytnutá aspoň v dĺžke 10 dní od upozornenia o jeho neuhradení. V písomnom upozornení sa musí nachádzať aj poučenie o prerušení dodávky elektriny či plynu, pokiaľ záväzok nezaplatíte ani v dodatočnej lehote.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

energie

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce