Ako sa stať kapitánom alebo viete, aké sú vojenské hodnosti?

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 7. 9. 2020
Nie je kapitán ako kapitán. Viete aké sú vojenské hodnoti na Slovensku? Čo všetko musíte zvládnuť a akú prax či školy potrebuje kapitán, major alebo generál?
Ako sa stať kapitánom alebo viete, aké sú vojenské hodnosti?

Zdroj: Shutterstock

Hodnosť určuje postavenie a právomoci profesionálneho vojaka.  V hierarchii armády máme 3 hodnostné zbory:

 

Tabuľka: Hodnosti profesionálnych vojakov SR

Hodnosť Hodnostný zbor
vojak 1. stupňa voj.1. st. mužstvo 
vojak 2. stupňa voj. 2. st. mužstvo
slobodník slob. mužstvo
desiatnik des. mužstvo
čatár čat. poddôstojníci
rotný rtn. poddôstojníci
rotmajster rtm. poddôstojníci
nadrotmajster nrtm. poddôstojníci
štábny nadrotmajster šbnrtm. poddôstojníci
poručík por. dôstojníci
nadporučík npor. dôstojníci
kapitán kpt. dôstojníci
major mjr. dôstojníci
podplukovník pplk. dôstojníci
plukovník plk. dôstojníci
brigádny generál brig. gen. dôstojníci
generálmajor genmjr. dôstojníci
generálporučík genpor. dôstojníci
generál gen. dôstojníci
Zdroj: Zákon č. 281/2015

Dosiahnutá hodnosť vyjadruje, že profesionálny vojak je pripravený vykonávať určité činnosti.

Tip: Platy hasičov, policajtov a vojakov v štátnej službe

Čo musí vojak všetko zvládnuť, aby sa stal generálom

Aby sa z kováčovho syna stal kráľ alebo generál vojska, stačí zoťať drakovi hlavu. V skutočnom svete je postup omnoho pomalejší a k tomu, aby ste sa vypracovali k dôstojnickým hodnostiam je potrebný čas, prax, skúsenosti a schopnosti. Až na pár výnimiek je službe v armáde potrebné zasvätiť celý život.

Aké sú úlohy mužstva

Vojaci 1. stupňa  počas vojenského výcviku získavajú vojenské návyky, schopnosti, zručnosti a absolvujú celý adaptačný proces. Základný a odborný výcvik môžu doplniť o štúdium na vojenskej (príp. civilnej) vysokej škole.

Aby ste však vôbec mohli začať s vojenským výcvikom, musíte splniť podmienky na prijatie: Ako sa stať vojakom. Tie zahŕňajú aj testy fyzickej a psychickej zdatnosti.

Úspešný absolvent vojenského výcviku sa stáva vojakom 2. stupňa. Ten už môže viesť boje so zbraňou samostatne alebo podľa rozkazov veliteľa. Môže riadiť osobné, ľahké nákladné vozidlá špeciálnej vojenskej techniky a stroje. Vojak je zodpovedný predovšetkým za vlastnú pripravenosť, za pridelený materiál a za splnenie zadaných úloh.

Naproti tomu slobodník už môže veliť dočasne vytvorenému účelovému tímu, aby bola splnená bojová úloha. Vykonáva dozor a strážnu službu ako aj zodpovedá a dohliada na dozor a strážnu službu u podriadených príslušníkov.

Destiatnik je v rámci mužstva najvyššia hodnosť. Velí obsluhe, osádke či stanici. Riadi prípravy a výcviky a zodpovedá za bojovú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť vojakov.

Tabuľka: Minimálna a maximálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti - mužstvo

Vojenská hodnosť Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti Maximálna doba štátnej služby* Veková hranica*
Vojak 1. stupňa nestanovuje sa nestanovuje sa nestanovuje sa
Vojak 2. stupňa 1 rok 9 rokov nestanovuje sa
Slobodník 2 roky 14 rokov nestanovuje sa
Desiatnik 4 roky 17 rokov 55 rokov
Zdroj: zákon č. 281/2015, *profesionálni vojaci okrem príslušníkov Vojenského spravodajstva

Aké sú úlohy poddôstojníkov

Najnižšiu hodnosť medzi poddôstojníkmi má čatár. Následuje rotný, rotmajster, nadrodmajster a štábny nadrotmajster.  Medzi ich činnosti patrí velenie skupine, družstvu či všetkým podriadeným a prideleným profesionálnym vojakom. Zodpovedajú za bojovú pripravenosť a vycvičenosť vojakov, ako aj za technické vybavenie a prevádzkyschopnosti vojenskéj technike vo svojej skupine, čate, rote, prápore či brigáde (v prípade štáb. nadrotmajstra). Štábny nadrotmajster velí výcvikovému zariadeniu.

Tabuľka: Minimálna a maximálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti - poddôstojníci

Vojenská hodnosť Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti Maximálna doba štátnej služby* Veková hranica*
Čatár 4 roky 17 rokov 55 rokov
Rotný 5 rokov 17 rokov 55 rokov
Rotmajster 5 rokov 17 rokov 55 rokov
Nadrotmajster 5 rokov 17 rokov 55 rokov
Štábny nadrotmajster nestanovuje sa 17 rokov 55 rokov
Zdroj: zákon č. 281/2015, *profesionálni vojaci okrem príslušníkov Vojenského spravodajstva

Aké sú úlohy dôstojníkov

Dôstojníci sú najpočetnejšia hodnostná skupina. Poručík má na starosti okrem vyššie uvedených úloh aj rôzdne odborné špecializované činnosti, ktoré sú náročné na myslenie a analytické schopnosti. Poručík často spolupracuje s viacerými subjekmi na veliteľstve alebo v štábe. Nadporučík sa často venuje samostatným odborným činnostiam, ktoré vykonáva podľa individuálneho ustanoveného postupu.  Kapitál velí rote, vedie samostatnú agendu alebo organizačnú odbornú súčasť veliteľstva či štábu na úrovni práporu alebo brigády. Kapitán sa zaoberá odbornými špecializovanými činnosťami, ktoré majú väzby medzi rôznymi úsekmi. 

Major velí štábu práporu, letky, či odbornej organizačnej súčasti na veľiteľstve alebo štábe na úrovni brigády a operačného veliteľstva. Podplukovník velí práporu alebo letky zložených z roty alebo roja. Velí štábu úrovne bridády a vykonáva zložité špecializované činnosti podobne ako plukovník. Plukovník velí štábu operačného veliteľstva, vojenskému útvaru, úradu alebo zariadeniu s dosahom na celé ozbrojené sily.

Brigádny generál a generálmajor sa podieľajú na velení brigáde pozemných síl, medzinárodnému operačnému veliteľstvu alebo štábu, či na velení úradu v zahraničných štruktúrach. Medzi zodpovednosti generálmajora a generálporučíka patrí aj zodpovednosť za vznik možného všeobecného ohrozenia alebo za neodstrániteľné hmotné a morálne škody, ktoré môžu vzniknúť činnosťou nimi riadených systémov. Generálporučík už rieši národné a medzinárodné otázky obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky a pod.

Generál velí ozdrobjeným silám. Má zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť a zodpovedá za použitie ozborených síl.

Tabuľka: Minimálna a maximálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti - dôstojníci 

Vojenská hodnosť Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti Maximálna doba štátnej služby* Veková hranica*
Poručík 4 roky 15 rokov nestanovuje sa
Nadporučík 4 roky 17 rokov 55 rokov
Kapitán 5 rokov 17 rokov 55 rokov
Major 4 roky 17 rokov 55 rokov
Podplukovník 3 roky 17 rokov 55 rokov
Plukovník nestanovuje sa 17 rokov 55 rokov
Brigádny generál nestanovuje sa nestanovuje sa 55 rokov
Generálmajor nestanovuje sa nestanovuje sa 55 rokov
Generálporučík nestanovuje sa nestanovuje sa 55 rokov
Generál nestanovuje sa nestanovuje sa nestanovuje sa
Zdroj: zákon č. 281/2015, *profesionálni vojaci okrem príslušníkov Vojenského spravodajstva
 

Anketa

Som alebo chcem byť:

Miroslava Hrášková

Autor článku Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

štát

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce