Ako podať návrh na zvýšenie výživného?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 29. 6. 2020
Deti rastú a výživné, ktoré platí druhý rodič, už zďaleka nestačí? Čítajte, ako súd požiadať o jeho zvýšenie; pre inšpiráciu ponúkame aj vzorový návrh.
Ako podať návrh na zvýšenie výživného?

Zdroj: Shutterstock

Informácie a podklady potrebné k spísaniu návrhu

Ešte pred vypracovaním návrhu na zvýšenie výživného je dobré si pripraviť:

  • posledné súdne rozhodnutie, ktorým došlo k určeniu výživného,
  • potvrdenie zamestnávateľa o vašom príjme za posledných 12 mesiacov, príp. vaše posledné daňové priznanie,
  • prehľad pravidelných výdavkov na dieťa,
  • prehľad výdavkov súvisiacich s vedením domácnosti, v ktorej dieťa žije,
  • potvrdenie o návšteve školy (materskej, základnej či strednej), ktorú dieťa navštevuje,
  • iné potvrdenia preukazujúce prípadné náklady na potreby či záujmové aktivity dieťaťa.

Príprava uvedených dokladov vám pomôže ujasniť, čo treba v návrhu požadovať a výrazne urýchli jeho spracovanie do finálnej podoby.  

Samotný návrh na zvýšenie výživného by mal obsahovať:

1. Označenie súdu, ktorému je návrh určený

Na konanie je miestne príslušný okresný súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa v čase začatia konania bydlisko.

2. Označenie účastníkov konania vrátane špecifikácie ich postavenia

Účastníci sa označujú menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia či iným identifikačným údajom; v návrhu pre lepšiu orientáciu uveďte aj rodinné vzťahy (otec, matka) a napíšte, kto návrh podáva (rodič, ktorý má dieťa zverené do starostlivosti). Súdu (podľa možnosti) poskytnite aj váš telefónny a e-mailový kontakt.

3. Dôvody, prečo návrh podávate

V tejto časti návrhu je vhodné súd informovať, ktorým rozhodnutím bolo výživné určené naposledy a v akej výške; ďalej treba popísať, čo sa od posledného stanovenia výživného zmenilo. Uveďte, aká je aktuálna situácia, akým spôsobom sa vyvinuli potreby detí a náklady na ich uspokojovanie.

4. Konkrétnu čiastku požadovaného výživného

V závere návrhu súdu predložte vašu predstavu o súdnom výroku o zvýšení výživného. Mal by obsahovať sumu, ktorú pre dieťa na výživnom požadujete.

5. Podpis návrhu

Návrh podpíšte; k podpisu sa uvádza tiež dátum a miesto tohto úkonu.

6. Pripojenie príloh

Vyhotovte dva rovnopisy návrhu a pripojte aj doklady preukazujúce tvrdenia, ktoré v ňom uvádzate.

Vzorový návrh na zvýšenie výživného:

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
    949 68 Nitra


Vo veci starostlivosti o maloleté deti:


    1/ Maloleté dieťa: Eva Nováková
    trvale bytom Sadová 153/58, 949 01 Nitra
    nar. 15. 2. 2004, štátna občianka Slovenskej republiky
    
    2/ Maloleté dieťa: Peter Novák
    trvale bytom Sadová 153/58, 949 01 Nitra
    nar. 28. 11. 2010, štátny občan Slovenskej republiky
    
3/ Matka: Júlia Nováková
    trvale bytom Sadová 153/58, 949 01 Nitra
    nar. 1. 12. 1978, štátna občianka Slovenskej republiky
    tel.č. 0950 159 156
    e-mail: julia.novakova123@nitra.com
    
4/ Otec: Viktor Novák
    trvale bytom Hájna 56/48, 949 01 Nitra
    nar. 25. 6. 1974, štátny občan Slovenskej republiky

Návrh matky na zvýšenie výživného k maloletým deťom

Prílohy podľa textu

I.

Obe maloleté deti (t.j. Eva Nováková aj Peter Novák) boli Okresným súdom Nitra zverené do osobnej starostlivosti matky. Výživné na obe maloleté deti bolo naposledy určené dohodou matky a otca maloletých, ktorá bola schválená Okresným súdom Nitra rozsudkom zo dňa 20. 4. 2015, sp.zn. 21P/74/2015 – 97, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 6. 6. 2015.

Dôkaz:
- rozsudkom Okresného súdu Nitra zo dňa 20. 4. 2015, sp.zn. 21P/74/2015 - 97, ktorý je súčasťou príslušného spisu Okresného súdu Nitra

II.

Na základe vyššie označeného rozsudku Okresného súdu Nitra zo dňa 20. 4. 2015 vznikla otcovi maloletých, Viktorovi Novákovi, povinnosť platiť na maloletú Evu Novákovú výživné vo výške 150,  EUR mesačne a na maloletého Petra Nováka výživné vo výške 100,  EUR mesačne, a to k rukám matky do 15. dňa v mesiaci vopred.

III.

Vzhľadom na to, že naposledy bolo výživné na obe maloleté deti určené približne pred piatimi rokmi, ide samo osebe o skutočnosť, ktorá zakladá zmenu pomerov odôvodňujúcu zmenu výšky výživného v zmysle ustanovenia § 78 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z., o rodine. Za dobu od posledného určenia výživného došlo nielen k všeobecnému nárastu životných nákladov, ale aj k podstatnému zvýšeniu výdavkov oboch maloletých detí. Maloletá Eva od posledného rozhodnutia o výživnom začala navštevovať strednú školu, s čím sa spájajú nielen zvýšené náklady na cestovanie, ale aj na učebné pomôcky. Obe deti začali navštevovať kurzy anglického jazyka, za ktoré sa platí 50,- EUR mesačne. Deti sa osobnostne rozvíjajú, majú čoraz viac záľub a záujmov súvisiacich s ich budúcim životným smerovaním, ktoré so sebou prinášajú aj nutnosť ich financovania. Matka maloletých však náklady na všetky tieto potreby nie je schopná sama uhradiť. Jej mesačný príjem zo zamestnania v spoločnosti ABC, s.r.o., kde pracuje ako administratívna sila, je 750,- EUR. Za nájomné a plnenia súvisiace s užívaním bytu, v ktorom býva spoločne s deťmi, platí v súlade s uzatvoreniu nájomnou zmluvou mesačne sumu vo výške 400,  EUR.

Dôkaz:
- potvrdením o návšteve školy ohľadom maloletej Evy
- potvrdením o návšteve školy ohľadom maloletého Petra
- nájomnou zmluvou
- potvrdením zamestnávateľa matky o príjme dosahovanom matkou maloletých

IV.

Vzhľadom na vyššie uvedené matka maloletých navrhuje, aby súd po dokazovaní vydal

rozsudok:

Otec je povinný platiť na maloletú Evu Novákovú, nar. 15. 2. 2004, výživné zvýšené zo sumy 150,- EUR mesačne na sumu 200,- EUR mesačne a na maloletého Petra Nováka, nar. 28. 11. 2010, výživné zvýšené zo sumy 100,  EUR mesačne na sumu 150,- EUR mesačne, u oboch s účinnosťou od podania návrhu, ktoré bude poukazovať k rukám matky Júlie Novákovej do 15. dňa v mesiaci vopred.

V Nitre, dňa 25. 6. 2020
                        
..................................................................................
Za maloletých Evu Novákovú a Petra Nováka
Júlia Nováková, matka maloletých

 

Anketa

Súhlasíte so striedavou starostlivosť pre deti po rozvode rodičov?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

exekúcia, súd, súdne poplatky, štát

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce