Ako založiť politickú stranu na Slovensku a ako ju financovať

Roland Regely | rubrika: Článok | 13. 8. 2019
Ako zaregistrovať politickú stranu? Kedy možno začať zbierať podpisy? Pozreli sme sa na to, čo všetko treba k založeniu politickej strany na Slovensku.
Ako založiť politickú stranu na Slovensku a ako ju financovať

Zdroj: Shutterstock

Politická strana je právnickou osobou, ktorá musí byť zapísaná v registri politických strán na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Je to verejný zoznam, v ktorom možno nájsť najdôležitejšie údaje týkajúce sa vzniku a zápisu strany. Všetko podstatné o vzniku a fungovaní politických strán upravuje zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

Pred vznikom funguje prípravný výbor

Ak sa rozhodnete založiť politickú stranu, zakladáte si najprv prípravný výbor. Ten, ako to už z jeho názvu vyplýva, pripraví všetko potrebné k založeniu strany. V prvom rade oznámi Ministerstvu vnútra SR, že začal zbierať podpisy k založeniu politickej strany.

V tomto oznámení prípravný výbor informuje Ministerstvo o viacerých údajoch. Oboznamuje úrad s identifikačnými údajmi členov prípravného výboru, takže uvedie ich mená a priezviská, rodné čísla, trvalý pobyt i to, kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom. Nasleduje návrh názvu strany, prípadne jeho oficiálnej skrátenej verzie. V oznámení musí byť uvedený aj dátum začatia zberu podpisov na zoznam.

Druhý krok má v rukách Ministerstvo vnútra

Ministerstvo následne zverejní oznámenie na svojej webstránke. Udeje sa tak za polroka, teda 180 dní.

V tomto čase nesmie Ministerstvo vnútra prijať ani zverejniť oznámenie iného prípravného výboru, ktorý by mal rovnaký názov strany, prípadne zhodnú skratku.

Ak prípravný výbor v lehote 180 dní nepredloží ministerstvu návrh na registráciu strany uvedenej vo zverejnenom oznámení, vyššie uvedené obmedzenia sa prestanú uplatňovať.

 

Nasleduje návrh na registráciu strany

Ak prípravný výbor vyzbiera dostatočný počet hlasov a splní ďalšie podmienky, môže dôjsť k vzniku novej politickej strany. Okrem podpisov občanov Slovenskej republiky (musí ich byť minimálne 10 000) musí prípravný výbor predložiť aj stanovy strany, doklad o zaplatení správneho poplatku a vyhlásenie o adrese sídla strany s uvedením obce, názvu ulice a čísla domu podpísané splnomocnencom.

Sídlo politickej strany musí byť na Slovensku.

Zoznam občanov musí podpísať najmenej 10 000 občanov a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu.

Stanovy strany musia obsahovať názov strany a jej skratku, taktiež jej program, práva a povinnosti členov, zásady hospodárania strany a ďalšie náležitosti.

Registrácia politickej strany

Ak sú všetky požadované údaje odovzdané do rúk Ministerstva vnútra SR, vzniká politická strana.

Register politických strán sa nachádza na adrese:  http://www.ives.sk/registre/startps.do

Stranu možno taktiež zrušiť či zlúčiť s iným politickým subjektom.

Politická strana zaniká dobrovoľným zrušením (s likvidáciou alebo bez likvidácie), zlúčením s inou stranou, vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany alebo z iných dôvodov uvedených v zákone o politických stranách.

 • Zuzana Čaputová a jej cesta do Prezidentského paláca

Financovanie politickej strany

Príjmami politickej strany môžu byť len:

 • príjmy z členských príspevkov,
 • príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
 • príjmy z dedičstva,
 • príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
 • príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
 • podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
 • výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
 • príjmy z pôžičiek a úverov,
 • príspevky zo štátneho rozpočtu,
 • iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.

Politická strana môže zo štátneho rozpočtu dostať peniaze za právoplatné hlasy získané vo voľbách, takisto môže dostať príspevok na činnos a príspevok na mandát. Tieto príspevky politická strana nemôže použiť na pôžičky a úvery fyzickým či právnickym osobám, zmluvy o tichom spoločenstve, podnikanie obchodnej spoločnosti, ručenie, darovanie či úhradu pokút.

Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Ak tak neurobí, čakajú ju sankcie do výšky 3 500 eur.

Anketa

Mala by byť účasť na voľbách na Slovensku povinná?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+8
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce