Zápočtový list a pracovný posudok – dokedy ich musí zamestnávateľ vydať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 21. 3. 2019
Zápočtový list aj pracovný posudok od vás môže požadovať každý nový zamestnávateľ. Čo by mali tieto dokumenty obsahovať a ako sa brániť pri problémoch s ich vydaním?
Zápočtový list a pracovný posudok – dokedy ich musí zamestnávateľ vydať?

Zdroj: Shutterstock

Zamestnávateľ musí zápočtový list vydať aj bez žiadosti

Zápočtový list nie je len formálnym dokumentom. Môže byť dôležitý napr. pri hľadaní novej práce, ak zamestnávateľ využije zákonom garantované právo požadovať jeho predloženie ešte v procese uchádzania sa o zamestnanie. Okrem toho môže byť užitočný ako podporný dôkazný prostriedok na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia.

Pre úplnosť treba povedať, že v slovenskom Zákonníku práce by ste pojem „zápočtový list“ hľadali márne. V ustanoveniach právnych predpisov sa totiž predmetný dokument označuje ako potvrdenie o zamestnaní. Zamestnávateľ vám ho musí vydať najneskôr pri skončení pracovného pomeru bez ohľadu na to, či o to výslovne požiadate alebo nie.

 

V potvrdení o zamestnaní musí zamestnávateľ uviesť aspoň:

  1. dobu trvania pracovného pomeru,
  2. druh prác, ktoré ste pre neho vykonávali,
  3. informáciu, či sa z vašej mzdy vykonávajú zrážky a ak áno, v čí prospech sú vykonávané, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
  4. údaj o vašom prípadnom záväzku zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (prichádza do úvahy v prípade zamestnanca, ktorý bol žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa a zamestnávateľ vynaložil náklady na jeho prípravu na povolanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore),
  5. údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a Zákonníka práce (platí, že ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vám vydá nové potvrdenie o zamestnaní).

Pracovný posudok sa vydáva len na vašu žiadosť

Na rozdiel od zápočtového listu je zamestnávateľ povinný vydať pracovný posudok len vtedy, ak oň požiadate. Pre prípad budúceho súdneho sporu je lepšie žiadať písomne; doručenie žiadosti si nechajte potvrdiť podpisom zamestnávateľa. Ďalšou možnosťou je zaslanie žiadosti formou doporučenej zásielky.

Pracovným posudkom sa podľa Zákonníka práce rozumejú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia vašej práce, vašej kvalifikácie, vašich schopností či ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Pracovný posudok teda nesmie obsahovať informácie, ktoré by sa neprípustne dotýkali vášho súkromia – úplné tabu predstavujú údaje o vašom rodinnom zázemí.

Posudok musí byť vydaný do 15 dní od jeho požiadania; zamestnávateľ ho však nemusí vydať skôr, než 2 mesiace pred skončením vášho pracovného pomeru. V súvislosti s vypracovaním pracovného posudku dodajme, že zamestnávateľ vám musí umožniť nahliadnutie do vášho osobného spisu, z ktorého si môžete robiť výpisy, odpisy a fotokópie. Možnosť vydania pracovného posudku sa snažte využiť - rovnako ako pre zápočtový list, aj pre pracovný posudok totiž platí, že ho od vás môže vyžadovať budúci zamestnávateľ.

Problémy s vydaním posudku alebo zápočtového listu - čo robiť?

Zamestnávateľ nesmie zápočtový list či pracovný posudok zadržiavať ani jeho vydanie niečím podmieňovať (napr. požiadavkou na náhradu škody spôsobenú v súvislosti s výkonom práce apod.); pre povinnosť vydania uvedených dokumentov je zároveň nerozhodné, či pracovný pomer ukončil zamestnávateľ alebo ste tak urobili vy.

V prípade, že zamestnávateľ potvrdenie o zamestnaní alebo pracovný posudok odmieta vydať, môžete mu pohroziť, že sa obrátite na Inšpektorát práce – zamestnávateľa môže motivovať k náprave riziko uloženia pokuty. Druhou možnosťou je podanie žaloby o uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní, resp. pracovný posudok.

Ak zamestnávateľ pracovný posudok alebo zápočtový list vydal, ale vy nesúhlasíte s jeho obsahom, musíte sa najskôr obrátiť na zamestnávateľa. Pokiaľ tento požiadavke na úpravu či doplnenie nevyhovie, máte možnosť domáhať sa primeranej úpravy uvedených dokumentov súdne. Žaloba musí byť podaná najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď ste sa o obsahu zápočtového listu, resp. pracovného posudku dozvedeli. Ak lehota uplynie, vaše právo požadovať zmenu pracovného posudku či zápočtového listu (a to aj odôvodnenú) zanikne.

Anketa

Ako cestujete do práce?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+7
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register