Môže darca žiadať vrátenie daru, ak sám prišiel o majetok?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 22. 11. 2018
Vedeli ste, že zákon za určitých podmienok umožňuje, aby sa darca domáhal vrátenia daru? Poďte sa s nami pozrieť, v akých prípadoch môže obdarovaný o dar prísť a čo musí darca podniknúť, aby dar naozaj získal späť.
Môže darca žiadať vrátenie daru, ak sám prišiel o majetok?

Zdroj: Shutterstock

Podmienky vrátenia daru sú stanovené veľmi neurčito

Obdarovávanie je bežnou súčasťou života. Niekedy chceme darmi vyjadriť obdarovanému svoju náklonnosť a potešiť ho. Bežne však k darovaniu dochádza aj vtedy, keď chce darca obdarovaného určitým spôsobom podporiť alebo mu uľahčiť. Nie je nijakou výnimkou, že starí rodičia či rodičia darujú deťom alebo vnukom pozemok alebo nehnuteľnosť, aby mali „mladí“ do začiatku samostatného života lepší odrazový mostík.

Kým sú vzťahy medzi darcom a obdarovaným korektné, väčšinou sa o vrátení daru neuvažuje. V živote však môžu nastať dva okruhy situácií, kedy otázka zrušenia darovania príde na pretras. Prvou situáciou, ktorá darcu nabáda požadovať vrátenie daru (najmä pokiaľ bol hodnotnejší), je zhoršenie jeho majetkovej situácie. Druhým prípadom je práve spomínané zhoršenie vzťahov medzi účastníkmi darovacej zmluvy. Občiansky zákonník upravuje nárok darcu požadovať vrátenie daru v ustanovení § 630, podľa ktorého sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Vymedzenie hrubého porušenia dobrých mravov v zákone nenájdete; lepšie objasnenie ponúka ustálená judikatúra súdov. Hrubým porušením dobrých mravov sa podľa súdnych rozhodnutí nerozumie akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného či nevďak, ale len také konanie, ktoré skutočne dosahuje značnú intenzitu porušovania dobrých mravov. Klasickými prípadmi sú fyzické násilie či hrubé urážky, ktorých sa obdarovaný dopustí voči darcovi alebo členom jeho rodiny. Za členov darcovej rodiny súdy považujú rodičov, deti, ďalších príbuzných v priamom rade a súrodencov (bližšie viď rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 29 Cdo 228/2000).

Z uvedeného vyplýva, že strata majetku či zdroja životnej obživy darcu nebude sama o sebe dôvodom pre zrušenie darovania. Nárok na vrátenie daru by však podľa citovaného zákonného ustanovenia mohol vzniknúť, pokiaľ by obdarovaný neposkytol darcovi potrebnú pomoc v núdzi. Všetko ale bude závisieť aj od okolností konkrétneho prípadu.

Tip: Pohľadávka môže zaniknúť aj inak, než zaplatením

Vrátenie daru možno chcieť aj vtedy, ak ho obdarovaný už nevlastní

V praxi sa darcovia domáhajú najčastejšie vrátenia nehnuteľností; ak sú však podmienky pre vrátenie daru splnené, možno žiadať vrátenie akejkoľvek veci (teda aj hnuteľnej). Zásadným problémom dokonca nemusí byť ani situácia, ak obdarovaný už darovanú vec stihol predať. V takom prípade má darca nárok na peňažitú náhradu daru, ktorá sa žiada podľa zásad stanovených Občianskym zákonníkom pre tzv. bezdôvodné obohatenie.

Zaujímavou je otázka, či sa možno domáhať vrátenia daru, ak sa hrubého porušenia dobrých mravov voči darcovi nedopustil samotný obdarovaný, ale jemu blízka osoba (napríklad jeho manželský partner). Najvyšší súd SR zastáva názor, že by išlo o neprípustne rozširujúci výklad; nárok na vrátenie daru preto v takom prípade nevzniká (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5 Cdo 103/2002).

Vrátenie daru možno bez rizika žiadať len 3 roky od porušenia

Vrátenia daru by sa mal darca domáhať ideálne formou listu, v ktorom špecifikuje konkrétne skutočnosti, pre ktoré vrátenie daru žiada. Tieto musia pochopiteľne spočívať v popise konania obdarovaného, ktoré bolo hrubým porušením dobrých mravov. Ak obdarovaný nepodnikne kroky k vráteniu daru dobrovoľne, môže sa darca obrátiť na súd. Pre úplnosť treba dodať, že dôvod pre vrátenie daru musí vzniknúť až po samotnom darovaní; darca sa nemôže domáhať vrátenia daru kvôli udalostiam, ktoré sa odohrali ešte pred uzatvorením darovacej zmluvy a o ktorých obe zmluvné strany pri darovaní vedeli.

Vrátenia daru sa darca môže domáhať kedykoľvek od uzatvorenia darovacej zmluvy (teda aj 10 a viac rokov po jej podpise); v tomto smere nie je darca zákonom nijako obmedzený. Pozor však treba dať na uplynutie lehoty od nevhodného správania, ktoré má znaky hrubého porušenia dobrých mravov. Od uvedeného porušenia totiž začne plynúť trojročná premlčacia lehota, v ktorej treba právo na vrátenie daru formálne uplatniť. Ak po uplynutí premlčacej doby obdarovaný namietne premlčanie, súd darcovi nárok na vrátenie daru neprizná, aj keby bol oprávnený.

Právo žiadať vrátenie daru má iba darca. Jeho dediči by sa mohli vrátenia daru domáhať len vtedy, ak už darca za svojho života urobil relevantné právne kroky k vráteniu daru. Podobne je možné od dedičov obdarovaného žiadať vrátenie daru len vtedy, ak darca uplatnil nárok na vrátenie daru ešte za života obdarovaného.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce