Štipendiá pre stredoškolákov: Pomoc pre rodiny aj ocenenie za prospech

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 12. 9. 2022
Aj žiakom stredných škôl sú vyplácané rôzne štipendiá. Ak máte doma stredoškoláka, určite oceníte prehľad možností, ako môžete práve v tejto súvislosti trocha vylepšiť obsah vašej rodinnej „kasy“. Pokiaľ si vaša ratolesť strednú školu ešte len vyberá, poradíme, ktoré obory sa oplatí študovať práve kvôli štipendiu.
Štipendiá pre stredoškolákov: Pomoc pre rodiny  aj ocenenie za prospech

Zdroj: Shutterstock

Samotný článok sa zameriava na štipendiá, ktorých poskytovanie reguluje štát. Dodajme však, že okrem nich existujú aj rôzne zľavy z dôvodu dobrých študijných výsledkov zo školného na súkromných stredných školách, či štipendiá a granty na študijné pobyty v zahraničí, ktorých podmienky zverejňuje Slovenská akademická informačná agentúra. 

Stredoškoláci môžu čerpať viacero druhov štipendií 

Pre žiakov stredných škôl sú podľa zákona určené nasledujúce druhy štipendií: 

1) Sociálne štipendium, ktoré je podporou žiakov z menej majetných rodín;
2) Motivačné štipendium ako odmena za prípravu na výkon povolania, ktoré je na trhu práce nedostatočne personálne pokryté;
3) Podnikové štipendium pre študentov, ktorí získavajú zručnosti praxou u zamestnávateľa;
4) Tehotenské štipendium ako podpora mladších nastávajúcich mamičiek; o tomto druhu štipendia sme písali nedávno v článku: Tehotenské štipendium v roku 2022: Pomoc pre študentky vysokých aj stredných škôl; vzhľadom na uvedené sa preto o ňom zmieňujeme len pre úplnosť;
5) Mimoriadne štipendium vyplácané za dobrý prospech.

Sociálne štipendium 

Podmienky pre jeho získanie 

Pri rozhodovaní o priznaní sociálneho štipendia sa prihliada na splnenie nasledujúcich podmienok:

1) žiak za predchádzajúci polrok na vysvedčení dosiahol celkové hodnotenie „prospel“,
2) ide o neplnoletého žiaka posudzovaného spoločne s osobami:

- ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzipríspevky k tejto dávke alebo

- u ktorých 1/12 príjmu zohľadňovaného na účely určenia súm životného minima za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom je štipendium požadované, je najviac vo výške súčtu súm životného minima spoločne posudzovaných osôb,

  1. a) ide o plnoletého žiaka či účastníka výchovy a vzdelávania, ktorý:

- nie je spoločne posudzovaný s inými osobami a poskytuje sa mu dávka v hmotnej núdzipríspevky k tejto dávke,

- za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom žiada o štipendium, dosiahol maximálne taký príjem zohľadňovaný na účely určenia súm životného minima, ktorého 1/12 je najviac vo výške sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby (k sumám životného minima bližšie článok: Ako sa zmení suma životného minima od júla 2022

Sociálne štipendium nemožno poskytnúť podmienečne vylúčenému študentovi ani žiakovi, ktorý opakuje ročník. 

Koľko možno získať 

Štipendium sa vypláca v období školského vyučovania a školských prázdnin mesačne vo výške:

1) 50 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa (aktuálne 53,52 Eur), ak je priemerný prospech za predchádzajúci polrok najviac 2,00,
2) 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa (aktuálne 37,47 Eur), ak je priemerný prospech za predchádzajúci polrok viac ako 2,00 a najviac 2,50 alebo ak je žiak hodnotený inak, než klasifikáciou,
3) 25 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa (aktuálne 26,76 Eur), ak je priemerný prospech za predchádzajúci polrok viac ako 2,50.

Sociálne štipendium sa poskytuje z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Ako oň požiadať ? 

Pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium je potrebná spolupráca so strednou školou. Táto by vám mala vydať aj tlačivo, v ktorom vyplníte kolónky určené pre žiadateľa. Formulár žiadosti je dostupný tiež na webe Centra vedecko-technických informácií SR. Škola by vám mala poradiť aj s prílohami, ktoré treba pripojiť k žiadosti; týkajú sa najmä zdokladovania hmotnej núdze či výšky príjmu. Žiadosť s prílohami odovzdáte poverenému zamestnancovi školy. Požiadať o štipendium môžete kedykoľvek počas školského roka – poskytne sa od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k podaniu žiadosti. 

Motivačné štipendium 

Motivačné štipendium je jedným z nástrojov, ktoré štát používa na riešenie nedostatku profesionálov s určitými špecializáciami. Získa ho žiak, ktorý sa pripravuje práve na výkon povolania, po ktorom je zvýšený dopyt na pracovnom trhu. Zoznam odborov s nedostatočným počtom absolventov je dostupný na webových stránkach ministerstva školstva; v Bratislavskom kraji ide podľa naposledy zverejnených údajov napríklad o strojného mechanika, obchodného pracovníka či cukrára; viacero krajov má tiež málo mäsiarov. 

Motivačné štipendium sa poskytuje každý mesiac školského vyučovania, a to vo výške:

1) 65 % životného minima (aktuálne 69,57 Eur), ak má žiak priemerný prospech do 1,80 vrátane,
2) 45 % životného minima (aktuálne 48,16 Eur), ak má žiak priemerný prospech horší ako 1,81 do 2,40 vrátane,
3) 25 % životného minima (aktuálne 26,76 Eur), ak má žiak priemerný prospech horší ako 2,41 do 3,00 vrátane

Priemerný prospech sa určuje ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých predmetov za predchádzajúci polrok; u prvákov sa berú do úvahy známky z vysvedčenia za druhý polrok zo školy, ktorú navštevovali naposledy. 

Podnikové štipendium 

Podnikové štipendium môže poskytovať zamestnávateľ zo svojich prostriedkov žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie na jeho pracovisku alebo žiakovi, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania. Poskytuje sa mesačne v období školského roka najviac do čiastky zodpovedajúcej štvornásobku sumy životného minima. Pri určovaní jeho výšky sa prihliada na prospech a pravidelnú účasť žiaka na praktickom vyučovaní. 

Mimoriadne štipendium 

Mimoriadne štipendium môže stredná škola poskytnúť, ak:

1) je celkové hodnotenie žiaka na vysvedčení za predchádzajúci polrok „prospel“,
2) je priemerný prospech žiaka za predchádzajúci polrok najviac 1,50 a
3) sú splnené ďalšie kritériá, ktoré si určila príslušná stredná škola.

Štipendium sa poskytuje na návrh triedneho učiteľa po prerokovaní pedagogickou radou školy. Zdrojmi jeho vyplácania sú dary poskytnuté škole; pri momentálnom nedostatku financií v každej sfére teda nemožno čakať, že bude uhrádzané celoplošne. Vypláca sa len v období školského vyučovania, a to:

- mesačne vo výške 100 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa pri priemernom prospechu za predchádzajúci polrok najviac 1,20 alebo

- ročne vo výške 300 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa pri priemernom prospechu žiaka za predchádzajúci polrok najviac 1,50.

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok