Tehotenské štipendium v roku 2022: Pomoc pre študentky vysokých aj stredných škôl

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 12. 8. 2022
Tehotenstvo a materstvo nie je jednoduché v nijakom veku. Obzvlášť náročné býva pre mladé mamičky, ktoré ešte nie sú dostatočne materiálne zabezpečené. Čo ak ste ešte nedokončili školu a ocitnete sa v druhom stave alebo v podobnej situácii otehotnie vaša partnerka či dcéra? Riešením môže byť aj tehotenské štipendium.
Tehotenské štipendium v roku 2022: Pomoc pre študentky vysokých aj stredných škôl

Zdroj: Shutterstock

Štipendium slúži na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom tehotnej ženy, jej špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťatka. Ak sú splnené podmienky pre jeho priznanie, má naň gravidná žena právny nárok.

Komu sa priznáva tehotenské štipendium 

Tehotenské štipendium vám môže byť vyplatené len ak:

1) ste tehotná študentka vysokej školy alebo plnoletá tehotná žiačka strednej školy,
2) máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
3) nemáte nárok na výplatu tzv. tehotenského (t. j. na príslušnú dávku z nemocenského poistenia podľa zákona o sociálnom poistení),
4) sa nachádzate v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý je určený lekárom (v 13. týždni tehotenstva). 

V prípade, že študujete vysokú školu, budete podľa zákona na účely tehotenského štipendia považovaná za študentku aj vtedy, keď ste štúdium z dôvodu tehotenstva prerušili. Na štipendium máte nárok aj vtedy, ak študujete vysokú školu externou formou. 

Výška štipendia a podmienky jeho výplaty 

Tehotenské štipendium sa v roku 2022 priznáva v sume 200 EUR mesačne; v budúcnosti môže vláda jeho výšku zmeniť formou nariadenia. Štipendium sa nepriznáva automaticky, ale až od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom ste oň požiadali. 

Podľa zákona vám štipendium bude vyplatené aj vtedy, keď spĺňate podmienky na jeho poskytnutie len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom ste si oň požiadali. O jeho výplatu sa stará škola, ktorú navštevujete; malo byť vám byť uhradené najneskôr 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca, a to na bankový účet, ktorý ste označili v žiadosti o jeho priznanie. Pre odstránenie pochybností ohľadom priznania štipendia zákon výslovne stanoví, že sa poskytuje aj za mesiace júl a august (teda aj v období tzv. letných prázdnin). 

Ako o štipendium požiadať 

Žiadosť o poskytnutie tehotenského štipendia sa podáva písomne. Jej vzor spravidla nájdete na webových stránkach vašej školy. Pred podaním žiadosti si zaobstarajte od lekára potvrdenie o začatí 27. týždňa pred očakávaných dňom pôrodu, ktoré sa k žiadosti prikladá ako jej povinná príloha. Vďaka prebiehajúcemu odstraňovaniu rôznych byrokratických postupov a zlepšujúcej sa elektronizácii verejnej správy by už od vás škola po novom (od 1. 4. 2022) nemala vyžadovať potvrdenie Sociálnej poisťovne, že vám nevznikol nárok na výplatu dávky tehotenského. 

O vašej žiadosti ohľadom tehotenského štipendia rozhoduje:

1) rektor vysokej školy, príp. dekan vysokej školy (ak mu túto pôsobnosť zveruje štatút vysokej školy), pokiaľ ste študentkou vysokej školy,
2) riaditeľ školy, ak ešte navštevujete strednú školu. 

Dodajme, že ak študujete na viacerých vysokých školách, môže vám byť tehotenské štipendium priznané len jednou z nich. 

Za účelom preukazovania nároku na priznanie štipendia a tiež domáhania sa vašich súvisiacich práv je škola automaticky oprávnená spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní štipendia. Škola môže za týmto účelom aj bez vášho súhlasu získavať vaše osobné údaje skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na príslušný nosič informácií. 

Zánik nároku na štipendium 

Ak ste študentkou vysokej školy, nárok na výplatu tehotenského štipendia vám zanikne, ak:

1) vám vznikne nárok na výplatu tehotenského podľa zákona o sociálnom poistení (bližšie: Tehotenské v roku 2022. Koľko dostanete?),
2) vaše tehotenstvo skončí,
3) skončí vaše štúdium. 

Pokiaľ navštevujete strednú školu, zaniká nárok na štipendium, ak:

1) vám vznikne nárok na výplatu tehotenského,
2) vaše tehotenstvo skončí,
3) vás zo školy podmienečne vylúčia (z dôvodu previnenia proti školskému poriadku),
4) dňom, keď prestanete byť žiačkou strednej školy. 

V prípade, že k ukončeniu tehotenstva dôjde inak, než narodením dieťaťa, máte povinnosť túto skutočnosť škole oznámiť najneskôr do desiatich pracovných dní. Ak vám bolo za rovnaké obdobie poskytnuté aj tehotenské štipendium aj nemocenská dávka tehotenského, budete musieť čiastku zodpovedajúcu štipendiu za príslušné obdobie vrátiť.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

materská

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce