Staráte sa o chorého príbuzného? Na aký príspevok máte nárok v roku 2022?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 23. 5. 2022
Peňažný príspevok na opatrovanie je poskytovaný s cieľom podpory domácej starostlivosti o ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom; štát ním chce vyvážiť osobnú pomoc, ktorú člen rodiny či spoločnej domácnosti poskytuje indisponovanej osobe na úkor iných aktivít, a to aj zárobkových. Aké sú podmienky pre výplatu príspevku a koľko peňazí možno žiadať, ak ste na seba prevzali zodpovednosť za opateru osoby, ktorá sa o seba nedokáže adekvátne postarať sama?
Staráte sa o chorého príbuzného? Na aký príspevok máte nárok v roku 2022?

Zdroj: Shutterstock

Existuje viacero podmienok, ako získať peňažný príspevok na opatrovanie. 

  1. Opatrujete blízku osobu s ťažkým zdravotným postihnutím 

Príspevok sa priznáva, ak vykonávate opateru osoby, ktorá:

- je ťažko zdravotne postihnutá („ŤZP“),

- už dovŕšila 6 rokov veku,

- je podľa komplexného (odborného) posudku odkázaná na opatrovanie, t. j. pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach v rozsahu aspoň 8 hodín denne. 

Podmienka odkázanosti na opatrovanie sa považuje za splnenú, ak:

- je osoba ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,

- sa osobe ŤZP poskytuje ambulantná forma sociálnej služby a opatrujete ju po jej návrate z poskytovania uvedenej služby,

- osoba ŤZP navštevuje školské zariadenie alebo školu a opatrujete ju po jej návrate z nich. 

  1. Voči opatrovanej osobe máte vzťah vyžadovaný zákonom

     

Pre získanie príspevku sa vyžaduje, aby ste boli voči opatrovanej osobe v niektorom z nasledujúcich postavení:

- jej manžel alebo manželka,

- jej rodič alebo náhradný rodič, príp. jej opatrovník na základe rozhodnutia súdu,

- jej dieťa,

- jej starý rodič,

- jej vnuk alebo vnučka,

- jej súrodenec,

- jej nevesta či zať, s tým, že nevestou či zaťom pre účely príspevku ostávate aj vtedy, ak ste vdova po synovi alebo vdovec po dcére svokrovcov,

- jej svokor či svokra,

- jej švagriná alebo švagor,

- jej neter alebo synovec,

- príp. nie ste voči opatrovanej osobe v žiadnom z uvedených vzťahov, ale opatrujete ju a bývate s ňou. 

  1. Musíte byť schopní riadnej opatery

     

Opatrovanie honorované príspevkom môžete vykonávať, ak:

- ste už dosiahli plnoletosť,

- máte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- na to máte fyzické a psychické schopnosti. 

  1. Príspevok nie je v kolízii s iným príspevkom či plnením 

Príspevok sa neposkytuje:

- viacerým osobám, aj keby ŤZP osobu opatrovali spoločne,

- ak sa ŤZP osobe poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľská služba na viac ako 8 hodín mesačne, týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba s výnimkou pobytovej sociálnej služby v útulku, domove na polceste alebo v zariadení núdzového bývania,

- ak poberáte dávku s rovnakým účelom z iného štátu Európy patriaceho k štátom, u ktorých sa duplicita dávky vylučuje (najmä štáty EÚ). 

Poskytnutiu príspevku naopak nebráni, ak:

- máte zamestnanie, pokiaľ vaša mesačná mzda z neho nie je vyššia ako dvojnásobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu a výkon zamestnania nie je v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania,

- si zvyšujete kvalifikáciu externým štúdiom či denným štúdiom kombinovaným s externým štúdiom a v čase vašej neprítomnosti zo študijných dôvodov zabezpečíte opatrovanie prostredníctvom inej osoby,

- sa opatrovanej osobe poskytuje opatrovateľská služba, avšak najviac 8 hodín mesačne,

- využívate odľahčovaciu službu (napr. za účelom dovolenky); najviac však v rozsahu 30 dní v kalendárnom roku. 

  1. Opatrovaná osoba vám udelila súhlas 

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí s vaším opatrovaním písomne súhlasiť. Podmienka písomnej formy súhlasu nemusí byť splnená v prípade maloletých detí a osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony.  

Výška príspevku na opatrovanie pre rok 2022 

Výška príspevku je stanovovaná nariadením vlády; ak vláda využije možnosť zmeny, musí tak urobiť vždy k 1. júlu kalendárneho roka. 

Aktuálne platí, že ak ste v produktívnom veku a opatrujete :

- 1 osobu, máte nárok na príspevok vo výške 508,44 Eur mesačne,

-  2 alebo viac osôb, patrí vám suma 676,22 Eur za mesiac. 

Pokiaľ poberáte zároveň starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac než 70 %, výsluhový dôchodok či invalidný výsluhový dôchodok, je výška príspevku nasledovná:

254,22 Eur mesačne, ak opatrujete 1 osobu,

338,11 Eur mesačne, ak opatrujete 2 a viac osôb,

223,71 Eur mesačne, ak opatrujete osobu, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne,

314,44 Eur mesačne, ak opatrujete 2 a viac osôb, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne,

327,97 Eur mesačne, ak opatrujete osobu, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne a zároveň osobu, ktorej sa takáto služba neposkytuje alebo sa poskytuje maximálne 20 hodín týždenne. 

Konanie o príspevku 

Príspevok sa priznáva na základe písomnej žiadosti podanej na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého pobytu. Prílohou žiadosti je komplexný posudok, na základe ktorého bol váš zdravotne znevýhodnený blízky klasifikovaný ako odkázaný na opatrovanie. 

Skutočnosti meniace výšku príspevku 

V prípade, že:

1) vami opatrovaná ŤZP osoba poberá príjem, ktorý je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu, zníži sa príspevok o sumu prevyšujúcu tento príjem; ak ide o nezaopatrené dieťa, zníži sa príspevok o sumu, ktorou jeho príjem prevyšuje trojnásobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu;
2) je opatrovanou osobou 1 alebo viacero nezaopatrených detívy nemáte príjem zo zamestnania, nepoberáte dávky dôchodkového poistenia, výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia, možno príspevok zvýšiť o 100 Eur mesačne;
3) opatrovaná osoba poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, zníži sa príspevok o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť;
4) ste boli v zdravotníckom zariadení alebo ste dlhšie ako 30 dní osobne nevykonávali opatrovanie z iných vážnych dôvodov, zníži sa príspevok pomernou časťou za dni absencie opatrovania; príspevok sa poskytne, ak opatrovanie zabezpečíte prostredníctvom inej fyzickej osoby alebo s využitím sociálnej služby počas dní, za ktoré sa príspevok poskytuje.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+7
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

sociálne dávky

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce