Staráte sa o seniora či o chorého? Služby na Slovensku, ktoré vám to výrazne uľahčia

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 26. 7. 2023
Zdravotné znevýhodnenie či zhoršená kondícia človeka výrazne ovplyvňuje aj život jeho blízkych. Riešením môže byť využitie sociálnych služieb. Niektoré umožnia skĺbiť pracovné aktivity so zabezpečením starostlivosti o člena rodiny; iné pomôžu s nevyhnutnou podporou pri bežných činnostiach. Ktorú môžete využiť vo vašej situácii?
Staráte sa o seniora či o chorého? Služby na Slovensku, ktoré vám to výrazne uľahčia

Zdroj: Shutterstock

Zariadenie pre seniorov 

Umiestnenie vášho blízkeho v zariadení pre seniorov je možné, ak:

1) dovŕšil dôchodkový vekstupeň jeho odkázanosti na pomoc iného je najmenej IV (stupeň odkázanosti je určený rozhodnutím vydaným na základe žiadosti adresovanej príslušnej obci; posudzuje sa podľa zákonom stanovených kritérií, pohybuje sa medzi hodnotou I až VI a čím je vyšší, tým menej je posudzovaná osoba samostatná) alebo ak

2) dovŕšil dôchodkový vek a poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebuje z iných vážnych dôvodov

O tom, čo treba podniknúť pre získanie miesta v zariadení pre seniorov (ľudovo označovaného aj „domov dôchodcov“) sme písali napr. v článku: Ako vybaviť zariadenie pre seniorov? Prehľadný postup v 5 krokoch

Zariadenie opatrovateľskej služby 

Zariadenie opatrovateľskej služby je určené pre dočasné umiestnenie plnoletej fyzickej osoby odkázanej na pomoc iných, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jej domácnosti (viď bod 3). 

Opatrovateľská služba 

Opatrovateľská služba sa poskytuje osobe, ktorá je odkázaná na pomoc iného v stupni odkázanosti najmenej II, a to v jej domácom prostredí. Spočíva v pomoci pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách (napr. sprievod na vyšetrenie či vybavovanie úradných záležitostí). 

Rehabilitačné stredisko 

Rehabilitačné strediská sú určené pre:

osoby odkázané na pomoc iných,

slabozraké osoby,

- osoby nepočujúce alebo osoby s ťažkou obojstrannou nedoslýchavosťou. 

Rehabilitačné strediská môžu poskytovať služby sociálne služby ambulantnou aj pobytovou formou. Pobytovú sociálnu službu možno poskytovať najdlhšie na 3 mesiace s tým, že túto lehotu možno predĺžiť len raz a to najviac o 3 ďalšie mesiace. Poskytovanie služby zastrešuje vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“). 

Domov sociálnych služieb 

Domov sociálnych služieb pre vás môže byť riešením, ak hľadáte starostlivosť pre osobu ktorá ešte nedovŕšila dôchodkový vek a ktorá

1) je odkázaná na pomoc inýchstupeň jej odkázanosti je najmenej V alebo

2) je nevidiaca alebo prakticky nevidiacastupeň jej odkázanosti je najmenej III

Prijímateľom tejto služby môžu byť aj deti. Môže byť poskytnutá týždennou pobytovou formou alebo ambulantnou formou. Služba patrí pod VÚC. 

Špecializované zariadenie 

Špecializované zariadenia poskytujú služby osobám odkázaným na pomoc iných so

1) stupňom odkázanosti najmenej V a

2) zdravotným postihnutím, a to najmä Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou (poruchy autistického spektra), sklerózou multiplex, schizofréniou, demenciami, hluchoslepotou, AIDS či organickým psychosyndrómom ťažkého stupňa. 

Špecializované zariadenia môžu poskytovať svoje služby aj deťom. Aj túto službu zabezpečuje VÚC. 

Denný stacionár 

Denný stacionár možno využiť, ak je váš blízky (vrátane dieťaťa) odkázaný na pomoc iného so stupňom odkázanosti najmenej IIIlen na určitý čas počas dňa. Zabezpečuje ho obec. 

Odľahčovacia služba 

O odľahčovaciu službu môžete žiadať, ak opatrujete osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“). Poskytuje sa v období, v ktorom nemôžete vykonávať opatrovanie; jej cieľom je umožniť vám nevyhnutný odpočinok potrebný na udržanie vášho fyzického a duševného zdravia. 

Odľahčovacia služba sa poskytuje sa na celé dni, najviac však na 30 dní v jednom kalendárnom roku. Pokiaľ v jednom roku nevyčerpáte najvyšší možný počet dní, neprenášajú sa vám do ďalšieho roka. Počas jej poskytovania musí obec v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť osobe s ŤZP sociálnu službu podľa jej výberu, a to:

- terénnou formou (v domácom prostredí),

- ambulantnou formou (v určitom zariadení),

- pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne.

Pokiaľ poberáte peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, pomerne sa kráti aj maximálny počet dní, v ktorých môžete v danom roku využiť odľahčovaciu službu. 

Podmienka odkázanosti vášho blízkeho s ŤZP na sociálnu službu sa považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce. 

Prepravná služba 

Služba je určená pre osoby s ŤZP odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Na rozdiel od podobných komerčných služieb by mala prepravná služba lepšie zohľadniť potreby znevýhodnenej osoby. 

Sprievodcovská a predčitateľská služba 

Ide o službu pre nevidiace alebo prakticky nevidiace osoby a osoby s mentálnym postihnutím. Sprievodcovská služba spočíva v poskytnutí sprievodu:

- na lekárske vyšetrenie,

- na vybavenie úradných záležitostí,

- do a zo školy či školského zariadenia,

- do a zo zamestnania,

- pri záujmových činnostiach.

Predčitateľská služba sa využíva pri vybavovaní úradných záležitostí, úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní. 

Služby sa neposkytujú, ak sa vypláca peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo v prípade ich poskytovania v rámci opatrovateľskej služby. 

Tlmočnícka služba 

Tlmočnícka služba sa poskytuje osobe odkázanej na tlmočenie. V závislosti od dôvodu odkázanosti sa poskytuje v troch formách:

1) tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby alebo osoby s ťažkou obojstrannou nedoslýchavosťou, ktoré komunikujú posunkovou rečou,
2) artikulačné tlmočenie určené najmä pre osoby neovládajúce posunkovú reč,
3) taktilné tlmočenie poskytované hluchoslepým osobám.

Tlmočenie v posunkovej reči a artikulačné tlmočenie možno poskytnúť aj online alebo formou simultánneho prepisu hovorenej reči. 

Samostatnou sociálnou službou súvisiacou s tlmočníckou službou je aj sprostredkovanie tlmočníckej služby

Požičiavanie pomôcok 

Služba spočívajúca v požičiavaní pomôcok je určená pre osoby s ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku; ma pomôcť preklenúť dobu, než bude pomôcka zabezpečená iným spôsobom (zo zdravotného poistenia či z príspevku na jej zaobstaranie podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP) alebo do doby trvania podmienok pre jej poskytnutie. V praxi sa zapožičiavajú napríklad polohovateľné či elektrické postele, invalidné vozíky či WC stoličky.

Anketa

Staráte sa o seniora?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevky pre ŤZP v roku 2023: Čo sa mení od augusta?

14. 8. 2023 | Marek Mittaš

Príspevky pre ŤZP v roku 2023: Čo sa mení od augusta?

Vysoké náklady na špeciálne pomôcky a služby predstavujú len jeden z problémov, s ktorými sa ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby denne stretávajú. Ako kompenzáciu im štát poskytuje... celý článok

Pokuty či digitalizácia záznamov. Čo prináša novela zákona o účtovníctve?

28. 12. 2021 | Redakcia

Pokuty či digitalizácia záznamov. Čo prináša novela zákona o účtovníctve?

Novela zákona o účtovníctve z novembra 2021 so sebou prináša digitalizáciu účtovníctva. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa mení aj niekoľko ďalších oblastí, ktorých sa táto novela dotýka.... celý článok

Stres a nehody. Na čo si dať pozor, aby ste počas sviatkov nemuseli volať likvidátora?

24. 12. 2021 | Redakcia

Stres a nehody. Na čo si dať pozor, aby ste počas sviatkov nemuseli volať likvidátora?

Prípravu na tohtoročné Vianoce opäť poznačila koronakríza a hoci advent by mal byť časom spomalenia a rozjímania, v praxi to v týchto dňoch vyzerá inak – obavy o zdravie, v práci každoročný... celý článok

7 rád, ako finančne zvládnuť Vianoce a nezadĺžiť sa

20. 12. 2021 | Redakcia

7 rád, ako finančne zvládnuť Vianoce a nezadĺžiť sa

Väčšina rodín si chce dvakrát do roka – v lete počas dovolenky a na Vianoce – dopriať viac ako zvyčajne. To na Slovensku dlhodobo znamenalo, že časť ľudí bola ochotná zadlžovať sa kvôli... celý článok

Prečo je dôležité, aby mala firma zriadenú elektronickú schránku? (otázky a odpovede)

15. 12. 2021 | Redakcia

Prečo je dôležité, aby mala firma zriadenú elektronickú schránku? (otázky a odpovede)

V zmysle zákona o e-Governmente majú podnikatelia štátom zriadenú elektronickú schránku dostupnú na portáli www.slovensko.sk. Prečo je dôležité mať do nej prístup a čo hrozí, ak ju... celý článok