Inštitút alternatívneho riešenia sporov

Ak nemáte finančnú rezervu a ocitnete sa v krízovej situácii, nemáte veľa možností na výber. Finančný ombudsman už síce nefunguje, ale nahradil ho Inštitút alternatívneho riešenia sporov.

Zriadila ho Slovenská banková asociácia (SBA) a vznikol 1.7.2018. 

Na inštitút sa môžete obrať v prípade, že nezvládate akékoľvek záväzky z finančných inštitúcií. Zaoberá sa podnetmi týkajúcich sa napr. poistenia, hypotekárnych úverov, kreditných kariet, investícií, finančného poradenstva a iných podnetov spájajúcich sa s finančným sektorom. Služby inštitútu sú bezplatné.

Najčastejšie podnety, ktoré rieši Inštitút alternatívnych riešení sporov

  • odklad splátok, predĺženie splatnosti úveru, zníženie splátok
  • konsolidácia úverov, predčasné splatenie úveru
  • neoprávnené výbery z účtov cez internet
  • zamietnutie transferu prostriedkov alebo jeho zdĺhavá realizácia
  • výplata vkladov z vkladnej knižky
  • poplatok za vedenie účtu s cennými papiermi
  • nedodržiavanie zákonných lehôt na vybavenie sťažností

Kto všetko môže podať návrh?

Návrh môže podať spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že došlo zo strany finančnej inštitúcie k porušeniu jeho práva a nedošlo k náprave na základe reklamácie. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba. Inštitút nerieši spory banka vs. firma/podnikateľ.

Ako musí vyzerať návrh?

Návrh musí byť podaný na predpísanom tlačive http://institutars.sk/podat-navrh/. Z návrhu musí byť zrejmé akej veci sa týka, proti konaniu ktorej finančnej inštitúcie smeruje a čoho sa návrhom domáhate.

Ale pozor! Nevyhnutnou súčasťou návrhu je, vyjadrenie banky k sťažnosti/reklamácii alebo dôkaz, že spotrebiteľ kontaktoval banku bezvýsledne, t.j. v lehote 30 dní od odoslania sťažnosti/reklamácie a banka neodpovedala na sťažnosť spotrebiteľa, kópie všetkých dokladov, ktoré sa veci týkajú.

Návrh možno podať písomne na adresu:

Slovenská banková asociácia (Inštitút alternatívneho riešenia sporov)
BLUMENTAL OFFICE I.
Mýtna 48
811 07 Bratislava - Staré mesto

Ďalšou možnosťou je ústne podanie do zápisnice na horeuvedenej adrese. Stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť telefonicky alebo mailom. Alebo návrh je možné podať aj elektronickou poštou na adrese institutars@sbaonline.sk. Návrh je možné podať aj na elektronických nosičoch: CD, DVD, USB disk.

Inštitút ARS nevybavuje anonymné podnety, ďalej podnety, ktoré sa týkajú vyčísliteľnej hodnoty menšej ako 20 eur, ani tie, pri ktorých sa najprv nepokúsite dohodnúť s bankou.

Inšitút ARS ukončí konanie najneskôr do 90-tich dní odo dňa doručenia úplného návrhu. V zložitých prípadoch je možné predĺžiť lehotu o 30 dní, a to aj opakovane.

Ak u Inštitútu alternatívneho riešenia sporov nepochodíte, môžete sa ešte obrátiť na Národnú banku Slovenska.

Akú úlohu mal bankový ombudsman

Bankový ombudsman bol nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou (SBA), ktorého úlohou bolo monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana boli bezplatné.

Cieľom založenia inštitútu bankového ombudsmana bolo zlepšenie a skvalitnenie služieb pre klientov bánk. Činnosť inštitútu mala charakter odporúčaní. Ombudsman spory nerozhodoval, ani nenahrádzal rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky.

Na Slovensku sme mali ombudsmanku

Úrad bankového ombudsmana od septembra 2007 zastávala Eva Černá. V roku 2015 bola pani Černá opätovne zvolená do vedenia úradu na obdobie piatich rokov. Vo funkcii ju jednomyseľne podporilo Prezídium Slovenskej bankovej asociácie.

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Daňové priznanie online