Nechcete bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pomôže vám predmanželská zmluva?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 23. 2. 2024
Chystáte svadbu alebo už v manželstve ste? Ak áno, mali by ste sa zamyslieť (aj) nad nastavením vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Obzvlášť by ste ho mali prehodnotiť, pokiaľ zarábate výrazne viac ako váš partner alebo ak sa jeden z vás venuje aktivitám spojeným s väčšími majetkovými rizikami. Ako si manželia môžu upraviť vzájomné vzťahy, aby to čo najlepšie ochránilo ich záujmy?
Nechcete bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pomôže vám predmanželská zmluva?

Zdroj: Shutterstock

Kedy zvažovať zmenu rozsahu BSM? 

Ak do rozsahu vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) nezasiahnete žiadnou z dostupných možností, bude do spoločného majetku patriť všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo ktorýkoľvek z vás nadobudne v priebehu trvania manželstva. 

Výnimkou sú:

- veci získané dedičstvom,

- veci získané darom (tieto však môžu v určitých prípadoch patriť do podielového spoluvlastníctva oboch partnerov),

- veci slúžiace osobnej potrebe (oblečenie a pod.),

- veci slúžiace výkonu povolania jedného z vás,

- veci vydané podľa reštitučných predpisov, ktoré mal jeden z vás vo vlastníctve ešte pred manželstvom alebo ktoré boli jednému z vás vydané ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. 

Modifikácia BSM býva v praxi najčastejšie realizovaná z nasledujúcich dôvodov: 

1) Ochrana majetku, o ktorého nadobudnutie sa pričinil len jeden z manželov – manželia si často upravujú rozsah BSM, ak má jeden z manželov výrazne vyššie príjmy alebo sa plánuje významne zaslúžiť o nadobudnutie a zveľadenie určitej veci a v prípade rozvodu chce mať istotu, že o uvedený majetok nepríde. 

2) Ochrana majetku pred veriteľmi – snaha o zúženie rozsahu BSM alebo jeho úplné zrušenie býva často odôvodňovaná aj tým, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM. 

3) Ochrana potenciálnych dedičov jedného z manželov – tento dôvod sa uplatňuje hlavne vtedy, ak do manželstva vstupujú partneri, ktorí už majú deti z predchádzajúcich vzťahov. V rámci konania o dedičstve sa totiž vyporiadava najskôr BSM; pozostalý manžel si teda ponechá časť majetku z titulu vyporiadania BSM a časť na neho prejde z titulu dedičského podielu (pokiaľ nie je z dedenia vylúčený závetom). Bližšie: Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM? 

Predmanželská zmluva – pomôže vám na Slovensku? 

Inštitút predmanželskej zmluvy je väčšine ľudí dobre známy hlavne vďaka zahraničným celebritám. Slovenský právny poriadok však takýto druh zmluvy vôbec neupravuje. K zmene rozsahu spoločného majetku môžete pristúpiť až po uzatvorení manželstva, pričom úplné zrušenie BSM je prípustné len zo špecifických úzko vymedzených dôvodov. 

Treba dodať, že v oblasti usporiadania majetkových vzťahov ešte pred vznikom manželstva oproti iným krajinám zaostávame. V susednom Česku zákon umožňuje snúbencom uzatvorenie dohody o inom než zákonnom režime spoločného majetku už celé roky (v ČR je obdobou BSM tzv. „společné jmění manželů“). 

Ako si môžu manželia meniť rozsah BSM roku 2024? 

Ak si chcete modifikovať rozsah BSM, máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

1) dohodu o rozšírení alebo zúžení BSM uzatvorenú pred notárom,

2) dohodu o vyhradení vzniku BSM ku dňu zániku manželstva uzatvorenú pred notárom,

3) zrušenie BSM za trvania manželstva súdom zo závažných dôvodov (mimo podnikania),

4) zrušenie BSM za trvania manželstva súdom po získaní oprávnenia na podnikanie. 

Dohody o modifikácii BSM uzatvorené pred notárom 

Dohodou uzatvorenou vo forme notárskej zápisnice si môžete: 

1) rozšíriť alebo zúžiť rozsah BSM 

Do BSM napríklad môžete zahrnúť aj nehnuteľnosť, ktorá bude využívaná ako spoločná domácnosť rodiny, ale bude nadobudnutá z výlučných prostriedkov jedného z manželov alebo sa dohodnúť, že doň nebudú patriť prostriedky získané podnikateľskou činnosťou. V tomto smere je ale potrebné podotknúť, že podľa judikatúry môže dohoda o modifikácii rozsahu BSM pôsobiť len do budúcna a nebude mať retroaktívne právne účinky vo vzťahu k majetkových hodnotám, ktoré manželia už nadobudli (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 7Sžr/17/2017). 

2) dohodnúť inú správu spoločného majetku 

Dohodou sa môžete odkloniť od pravidla, že bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z vás a v ostatných je pre platnosť právneho úkonu potrebný súhlas vás oboch. 

3) vyhradiť vznik BSM až ku dňu zániku manželstva 

Vzájomné vzťahy môžete usporiadať aj tak, že za trvania manželstva budete mať každý svoj majetok bez ohľadu na spôsob jeho nadobudnutia. S majetkom teda budete môcť samostatne hospodáriť a pri významnejších dispozíciách s ním nebude potrebný súhlas manžela. Pri zániku manželstva sa budú deliť len majetkové hodnoty existujúce k uvedenému dňu; nebude sa riešiť napríklad náhrada za majetok, ktorý jeden z manželov už spotreboval. 

Dohoda o modifikácii rozsahu BSM má voči 3. osobe (napríklad veriteľovi) účinky len vtedy, ak je jej známa. Pokiaľ ju teda uzatvárate v súvislosti s ochranou majetku pred záväzkami jedného z manželov, treba s jej obsahom dopredu (tzn. ešte pred vznikom dlhu) preukázateľne oboznámiť aj veriteľa. Úplné zrušenie BSM dohodou slovenské právo aktuálne neumožňuje (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5Cdo/58/2017); manželia ho môžu dosiahnuť len prostredníctvom súdneho rozhodnutia (viď nižšie). 

Kedy sa môžete ohľadom zrušenia BSM obrátiť na súd? 

Úplné zrušenie BSM súdom prichádza do úvahy v nasledujúcich situáciách: 

1) Ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť 

V prípade, že (aspoň) jeden z manželov začne počas trvania manželstva podnikať, môže sa druhý (nepodnikajúci) manžel obrátiť na súd a žiadať zrušenie BSM. Ak podnikajú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Na zrušenie BSM z dôvodu podnikania je právny nárok – súd ho teda musí zrušiť. Podnikateľské oprávnenie sa musí vzťahovať priamo k jednému z manželov; postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným nie je pre zrušenie BSM postačujúce (rozsudok Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 2Co/416/2012). 

2) Ak by pre zrušenie BSM existovali závažné dôvody 

Súd môže zrušiť BSM aj v prípade, že by pre tento postup existovali závažné dôvody – najmä ak by jeho ďalšie trvanie odporovalo dobrým mravom. Tieto dôvody sú však na posúdení sudcu a váš úspech v konaní o zrušenie BSM bude záležať na tom, či dokážete o ich závažnosti presvedčiť.

Za závažný dôvod pre zrušenie spoločného majetku sa v praxi považuje nadmerné zaťažovanie BSM dlhmi jedného z manželov, napríklad z dôvodu chorobnej márnotratnosti či rôznych závislostí (gamblerstvo, užívanie drog a pod.). Súdy by nemali zrušiť BSM len preto, že s partnerom už nevediete spoločnú domácnosť a plánujete sa rozviesť (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 11CoP/220/2017). 

Za podanie návrhu na zrušenie BSM súdom zaplatíte do 31. 3. 2024 súdny poplatok vo výške 165,50 Eur. Od 1. 4. 2024 sa súdny poplatok za uvedené konania zdražuje až na 250 Eur.

Anketa

Máte bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Deti mali v darovanom dome bývať, chcú ho však predať. Môžete žiadať dar späť?

9. 4. 2024 | Barbora Magočová

Deti mali v darovanom dome bývať, chcú ho však predať. Môžete žiadať dar späť?

Mladí ľudia sa kvôli vysokým cenám nehnuteľností dostávajú k vlastnému bývaniu čoraz ťažšie. Často preto pomôžu rodičia či starí rodičia, ktorí im darujú dom alebo pozemok vhodný na... celý článok

Ako vysporiadať spoluvlastníctvo, ak je spoluvlastník pozemku neznámy?

8. 4. 2024 | Barbora Magočová

Ako vysporiadať spoluvlastníctvo, ak je spoluvlastník pozemku neznámy?

Vlastníte spoluvlastnícky podiel k pozemku so spolumajiteľmi, ktorí nie sú v liste vlastníctva označení dostatočnými identifikačnými údajmi? Môže ísť o viacero typov spoluvlastníkov... celý článok

Porušenie liečebného režimu na PN: čo hrozí v roku 2024?

22. 3. 2024 | Barbora Magočová

Porušenie liečebného režimu na PN: čo hrozí v roku 2024?

Pracovná neschopnosť nemusí vzniknúť len kvôli chorobe, ktorá vám nedovolí vstať z postele. Jej príčinou bývajú aj také zdravotné problémy, ktoré si pokoj na lôžku nevyžadujú. Práve... celý článok

Verejná cesta je na súkromnom pozemku. Môže vlastník zakazovať jej užívanie?

19. 3. 2024 | Barbora Magočová | 1 komentár

Verejná cesta je na súkromnom pozemku. Môže vlastník zakazovať jej užívanie?

Patrí vám neohradený pozemok, na ktorom sa nachádza cesta? Alebo ste to naopak vy, kto má prístup k svojej nehnuteľnosti len cez parcelu iného vlastníka? Ak je cudzí pozemok užívaný... celý článok

Prihláška do materskej školy v roku 2024: čo naozaj pomôže, ak dieťa nevezmú?

14. 3. 2024 | Barbora Magočová

Prihláška do materskej školy v roku 2024: čo naozaj pomôže, ak dieťa nevezmú?

Potrebujete, aby vám dieťatko prijali do škôlky, lebo musíte pracovať? Väčšina slovenských miest a obcí však nedokáže vyhovieť všetkých žiadostiam o umiestnenie detí do materských škôl.... celý článok