Jazda bez diaľničnej známky: Kedy máte šancu vyhnúť sa pokute?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 7. 8. 2023
Na aktuálnosť diaľničnej známky sa dá ľahko pozabudnúť. Nezavrú vás síce za to, ale zábudlivosť nie je lacný špás. Koľko vás môže takéto pochybenie stáť v roku 2023? A v ktorých prípadoch súdy rozhodli, že pokuta za použitie spoplatneného úseku cesty bez platnej známky je neoprávnená?
Jazda bez diaľničnej známky: Kedy máte šancu vyhnúť sa pokute?

Zdroj: Shutterstock

Diaľničné známky v roku 2023 

V roku 2023 si možno vybrať diaľničnú známku s:

1) ročnou platnosťou – známka je platná od 1. 1. príslušného kalendárneho roka do 31. 1. nasledujúceho roka a zaplatíte za ňu 60 Eur,

2) 365-dňovou platnosťou – platnosť trvá 365 dní vrátane vami určeného dňa a zaplatíte za ňu 60 Eur,

3) 30-dňovou platnosťou – známka je platná 30 dní vrátane vami určeného dňa a zaplatíte za ňu 17 Eur,

4) 10-dňovou platnosťou – známka je platná 10 dní vrátane vami určeného dňa a stojí 12  Eur

Na vozidlo zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu, možno získať oslobodenie od úhrady diaľničnej známky. Za týmto účelom však treba vozidlo zaregistrovať v systéme Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 

Aký následok bude mať jazda bez diaľničnej známky? 

Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo jazdnej súpravy. Za zabezpečenie splnenia uvedenej povinnosti však zodpovedá aj prevádzkovateľ vozidla. Týmto sa pre účely splnenia povinnosti úhrady diaľničnej známky rozumie:

1) prevádzkovateľ zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo

2) uvedená osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine. 

Pokiaľ použijete spoplatnený úsek cesty bez úhrady diaľničnej známky ako vodič, dopúšťate sa priestupku. Za tento vám môže byť uložená pokuta:

1) od 100 Eur do 500 Eur a
2) v blokovom konaníod 50 Eur do 200 Eur

Ak je priestupok riešený v blokovom konaní, prejedná ho orgán Policajného zboru; v ostatných prípadoch ho prejednáva príslušný okresný úrad. 

Za jazdu bez diaľničnej známky však možno potrestať nielen vodiča, ale aj prevádzkovateľa vozidla.

V tomto prípade ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta od 150 do 500 Eur. Správny delikt prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko. Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. 

Zvyčajne konanie prebieha tak, že okresný úrad po zistení spáchania správneho deliktu (prostredníctvom stacionárneho či mobilného elektronického zariadenia) bezodkladne vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 Eur. Pokuta je síce splatná až do 15 dní odo dňa, kedy rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť, ak však do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu zaplatíte na účet v ňom uvedený 2/3 z uloženej výšky pokuty (aktuálne 100 Eur), bude sa pokuta považovať za uhradenú v plnej výške. Samotnú pokutu za správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. 

Dodajme, že aj správny delikt prevádzkovateľa možno riešiť v blokovom konaní. V ňom sa ukladá pokuta 100 Eur a následne sa nemožno odvolať, ani blokové konanie obnoviť či inak preskúmať mimo odvolacieho konania. Za jazdu bez diaľničnej známky v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca nemožno súbežne postihovať aj vodiča aj prevádzkovateľa vozidla. 

Ako sa proti rozhodnutiu o pokute brániť 

Proti rozkazu o úhrade pokuty, s ktorou nesúhlasíte, treba podať do 15 dní od jeho doručenia odpor. Podáva sa k okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal a musíte v ňom vysvetliť, prečo sa domnievate, že vám pokuta nemala byť uložená. K odporu je zároveň potrebné pripojiť listinné dôkazy, o ktoré opierate svoju obranu. 

Pokiaľ včasný odpor obsahuje všetky náležitosti a nie je dôvod pre jeho odmietnutie, zruší sa rozkaz v celom rozsahu a okresný úrad správny delikt prejedná v klasickom správnom konaní. Ak vašu argumentáciu neuzná, budete musieť okrem pokuty za správny delikt hradiť aj trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 Eur. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno brániť odvolaním podaným podľa poučenia pripojeného v jeho závere; ak nebudete úspešní ani v odvolacom konaní, máte šancu pokutu zvrátiť ešte podaním správnej žaloby na súd. 

3 prípady, v ktorých sa podarilo pokute úspešne ubrániť 

Prípad: Zmena EČV 

Pri úhrade diaľničnej známky sa musí správne a úplne uviesť aj evidenčné číslo vozidla (EČV), ktoré je následne obsiahnuté aj v potvrdení o jej zaplatení. Ako je to však s platnosťou diaľničnej známky, ak sa EČV počas jej trvania zmení?

Na túto otázku dostal odpoveď prevádzkovateľ vozidla, ktorý k jeho zmene pristúpil po zakúpení ročnej diaľničnej známky. Po uložení pokuty sa bránil, že známka bola zakúpená pre konkrétne vozidlo s určitým VIN číslom a zmena EČV tým pádom nemá na splnenie povinnosti úhrady nijaký vplyv. 

Krajský súd Prešov dal prevádzkovateľovi vozidla v rozhodnutí vydanom pod sp.zn. 6S/44/2020 za pravdu. Uviedol, že zmenou EČV nedošlo k zásahu do fiškálnych záujmov štátu, pretože poplatok za užívanie diaľnice daným vozidlom bol uhradený. 

Prípad: Nesúlad začiatku platnosti známky a dňa úhrady 

V druhom prípade bola informácia o prijatí platby za ročnú diaľničnú známku prevádzkovateľovi doručená e-mailom zo dňa 30. 1. s tým, že známka bude platiť do 31. 1. nasledujúceho roka. Na potvrdení o jej úhrade však bol ako začiatok platnosti známky uvedený dátum 2. 2. daného kalendárneho roka. Následne bol prevádzkovateľ pokutovaný v súvislosti použitím spoplatneného úseku, ku ktorému došlo 1. 2. daného roka. 

Prevádzkovateľ sa bránil, že v dobe použitia spoplatneného úseku bola splnená povinnosť úhrady známky a údaj o začiatku platnosti známky v prípadne ročnej známky (ktorú možno za tú istú cenu štandardne využiť od 1. 1. kalendárneho roka až do 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka) teda nemôže zakladať zodpovednosť za spáchanie správneho deliktu. Aj v tomto prípade Krajský súd Prešov v rozhodnutí vydanom pod sp.zn. 2Sa/38/2020 argumentácii prevádzkovateľa v plnej miere prisvedčil. 

Prípad: Uvedenie nesprávnej informácie na potvrdení o úhrade 

Aj v treťom prípade z praxe dostal prevádzkovateľ vozidla pokutu napriek tomu, že úhradu za známku zaplatil. Problémom však bolo, že na potvrdení o úhrade bol nesprávne vyznačený typ vozidla (prípojné vozidlo namiesto motorového). Prevádzkovateľ sa bránil, že chybu pri zadávaní typu vozidla urobil predajca; EČV, cena aj dátum platnosti známky však sedeli.  

V súvislosti s týmto prípadom Najvyšší správny súdSR v rozhodnutí vydanom pod sp.zn. 1Asan/18/2021 uviedol, že pri vyvodzovaní zodpovednosti prevádzkovateľa za úhradu diaľničnej známky sa musí vždy zvoliť materiálny prístup. Dôležité teda je, či skutočne došlo k zaplateniu za obdobie, kedy je spoplatnený úsek využívaný. Zrejmé nesprávnosti (napr. drobné preklepy v EČV) alebo vysvetliteľná chyba v type vozidla uvedeného na potvrdení o úhrade by nemali viesť k uloženiu pokuty.

Anketa

"Pošťastila" sa vám už jazda bez diaľničnej známky?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

diaľničné známky, pokuta

Toto ste už čítali?

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

25. 9. 2023 | Marek Mittaš

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ... celý článok

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok