Prevod podielu v s.r.o. v roku 2022: Hlavné novinky v zákone

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 30. 9. 2022
Ste spoločníkom v s.r.o. alebo ním je váš manžel? Zbystrite pozornosť. Posledné roky priniesli až 2 významné udalosti, ktoré sa týkajú prevodov obchodných podielov v eseročke. Nejde len o „technické“ zmeny podmienok transakcie; posun nastal aj v otázke vzťahu podielu v s.r.o. a bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Prevod podielu v s.r.o. v roku 2022: Hlavné novinky v zákone

Zdroj: Shutterstock

Prvá z noviniek spočíva v úprave právnych účinkov zmluvy o prevode obchodného podielu. Druhú priniesla rozhodovacia činnosť súdov, ktorá sa opäť dotkla otázky súhlasu manžela s prevodom obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Myšlienku potreby súhlasu manžela s prevodom podielu prinieslo delenie pri rozvode 

Otázka, či spoločník s.r.o. potrebuje na prevod obchodného podielu súhlas svojho manžela, sa začala výraznejšie riešiť v roku 2008. V júni 2008 totiž Najvyšší súd SR prijal prelomové rozhodnutie, ktorým otvoril cestu pre napadnutie mnohých prevodných zmlúv, ktoré do tej doby majitelia podielov s manželskými partnermi v zásade nekonzultovali. 

Rozhodnutie bolo vydané v spore bývalých manželov. Tento vznikol, keď manžel tesne pred rozvodom predal obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným svojmu otcovi. Manželka jeho konanie vnímala ako podraz, ktorým zo spoločného majetku vyviedol jeho hodnotnú súčasť, aby následne nemusela byť zohľadňovaná pri delení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Situáciu riešila podaním žaloby, ktorou sa domáhala, aby súd označil prepísanie obchodného podielu na bývalého svokra za neplatné. 

Najvyšší súd SR v rozsudku vydanom pod sp.zn. 5 Obdo 11/2007 napokon uzavrel, že v danom prípade napadla manželka neplatnosť zmluvy úspešne. Vyslovený právny názor oprel najmä o ustanovenie § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého prevod obchodného podielu nemožno považovať za bežnú vec; jeho realizácia teda vyžaduje súhlas oboch manželov. 

V rôznych sporoch rôzne názory: tento rok sa otázka dostala aj pred Ústavný súd 

O rok neskôr bol Najvyšší súd SR konfrontovaný s problematikou súhlasu manžela s prevodom podielu v ďalšom spore. Vec však bola pridelená inému senátu. Dňa 26. novembra 2009 vydal pod sp.zn. 6 Obdo 30/2009 rozhodnutie, v ktorom v rozpore s predchádzajúcim rozsudkom z júna 2008 vyjadril stanovisko, že manžel spoločníka nemôže zasahovať do jeho oprávnenia previesť obchodný podiel na iného. 

Otázka vyžiadania súhlasu manžela so zmluvou o prevode podielu v s.r.o. sa (zrejme aj z dôvodu názorového rozporu medzi rôznymi senátmi Najvyššieho súdu) následne z času na čas objavovala v rôznych rozhodnutiach krajských súdov; Najvyšší súd SR sa jej znovu dotkol v rozsudku zo dňa 28. 1. 2020, vydanom pod sp.zn. 8Cdo/196/2018, a to v súdnom konaní týkajúcom sa vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

V odôvodnení uvedeného rozhodnutia sa vyjadroval aj na margo svojho predchádzajúceho rozhodnutia z roku 2009 (sp.zn. 6 Obdo 30/2009), ktorým bola téza o potrebe súhlasu manžela s prevodom podielu odmietnutá.  Poukázal na slabinu argumentácie v predmetnom rozhodnutí, ktorú videl predovšetkým v nedostatočnom odôvodnení odklonu od pôvodného protichodného názoru vysloveného v rozsudku vydanom pod sp.zn.5 Obdo 11/2007.

S poukazom na uvedené sa opätovne prihlásil k prvotnej názorovej línii, ktorá vychádzala práve z rozhodnutia z roku 2008. Výslovne zdôraznil, že ak jeden z manželov nadobudne za trvania manželstva obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným zo spoločných prostriedkov, stáva sa podiel súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Z toho implicitne vyplýva, že ide o majetok, o ktorom by mali manželia rozhodovať spoločne.

Citované rozhodnutie bolo napadnuté aj pred Ústavným súdom SR. Výsledkom tejto snahy však bolo odmietnutie ústavnej sťažnosti, ku ktorému došlo v auguste tohto roka (bližšie uznesenie Ústavného súdu SR, sp.zn. I. ÚS 411/2022). 

Ako treba uplatniť námietku neplatnosti prevodu podielu 

Pre úplnosť treba zdôrazniť, že všetky právne závery súdov spomínané v tomto článku sa týkali situácie, v ktorej bol obchodný podiel jedného z manželov v s.r.o. získaný z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Neuplatnia sa teda na režim prevodu podielov nadobudnutých ešte pred uzatvorením manželstva či z peňazí patriacich do výlučného vlastníctva jedného z manželov. 

Pokiaľ by chcel manžel spoločníka využiť závery vyplývajúce z vyššie uvedenej judikatúry, musí neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu aktívne namietať. Nejde totiž o tzv. neplatnosť absolútnu, ktorá spôsobuje, že právny úkon nemá v praxi šancu obstáť už od okamihu jeho realizácie, ale len o relatívnu neplatnosť. Zmluva o prevode sa teda bude považovať za platnú, ak sa jej neplatnosti dotknutý manžel nedovolá. 

Pri prevode obchodného podielu by teda mal byť z opatrnosti vyžadovaný písomný súhlas manžela prevodcu; pre nadobúdateľov podielu je presvedčenie sa o tomto súhlase priam nevyhnutnosťou. 

Druhou novinkou je zmena pravidiel prevodu väčšinového podielu 

Ďalšiu zmenu týkajúcu sa podmienok prevodu obchodného podielu v s.r.o. priniesla úprava Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť 17. júla 2022. Až do uvedeného dátumu platilo, že právne účinky prevodu tzv. väčšinového obchodného podielu nastali až zápisom tejto transakcie do obchodného registra; pre určité prípady sa vyžadoval tiež súhlas správcu dane s prevodom podielu, príp. doloženie čestného vyhlásenia o tom, že v danom prípade nevznikla povinnosť predloženie uvedeného súhlasu. 

Po novom nastanú účinky prevodu obchodného podielu na iného spoločníka alebo na tretiu osobu bez ohľadu na veľkosť prevádzaného podielu už dňom doručenia prevodnej zmluvy samotnej spoločnosti. To neplatí, ak zmluva obsahuje podmienku, ktorou je účinnosť odložená k neskoršiemu okamihu. Účinky však v každom prípade nemôžu nastať skôr, než valné zhromaždenie spoločnosti vysloví súhlas s prevodom podielu, ak sa takýto súhlas vyžaduje podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy. Zmluvné strany zároveň nemusia riešiť súhlas správcu dane s prevodom podielu.

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+7
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zmena konateľa s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

28. 8. 2023 | Barbora Magočová

Zmena konateľa s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

Potrebuje do obchodného registra zapísať nového konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným? Napriek tomu, že ide o pomerne bežnú zmenu, nemusí vôbec prebehnúť hladko. Na ktoré záležitosti... celý článok

Zmena sídla s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

21. 7. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Zmena sídla s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

Potrebujete zmeniť sídlo vašej spoločnosti? V posledných rokoch boli do praxe zavedené viaceré novoty, ktoré vás môžu pri podávaní návrhu na zápis do obchodného registra prekvapiť.... celý článok

DPH a cena: Pravidlá, ktoré by ste mali poznať

30. 6. 2023 | Barbora Magočová

DPH a cena: Pravidlá, ktoré by ste mali poznať

Dodávate tovar alebo poskytujete služby aj iným podnikateľom? Ak je to tak, rozhodne by ste mali venovať patričnú pozornosť tomu, ako ste sa s obchodnými partnermi dohodli na cene vášho... celý článok

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

5. 5. 2023 | Barbora Magočová

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Viedol váš blízky až do jeho smrti prosperujúci podnik? Nadviazanie na jeho podnikanie je možné bez ohľadu na to, či ho prevádzkoval prostredníctvom s.r.o. alebo ako živnostník. Aké... celý článok

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

3. 5. 2023 | Daniel Výcha

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Mzdári ich používajú pri svojej každodennej práci. Aj keď niekto pre vás vykonáva účtovníctvo, je dobré mať aspoň základné povedomie o týchto číslach. Tieto čísla totiž ovplyvňujú vašu... celý článok