Rodinné firmy majú byť regulované, návrh zákona však vzbudzuje rozpaky

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 1. 9. 2021
Podnikáte spolu s partnerom či s inými členmi vašej rodiny alebo takéto podnikanie plánujete? Čítajte, čo by mohla priniesť nová právna úprava rodinných podnikov, ktorej účinnosť je plánovaná od budúceho roka.
Rodinné firmy majú byť regulované, návrh zákona však vzbudzuje rozpaky

Zdroj: Shutterstock

Spoločné podnikanie členov rodiny nebude automaticky rodinným podnikom

Návrh novej právnej úpravy prinášajúcej definíciu rodinného podniku a reguláciu základov jeho fungovania je z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak návrh získa v parlamente dostatočnú podporu, bude formálne prijatý ako novela zákona č. 112/2018 Z.z., o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. 

Rodinný podnik bude predstavovaný právnickou či fyzickou osobou, ktorú návrh zákona definuje pomocou štyroch základných znakov:

1. Status podnikateľa

Typicky pôjde o obchodnú spoločnosť (vrátane spoločnosti s ručením obmedzeným) či družstvo, ale aj fyzickú osobu (napr. živnostníka).

2. Koncentrácia väčšinových rozhodovacích právomocí a hospodárskeho prospechu z podnikania v rukách členov spoločnej rodiny

V prípade obchodnej spoločnosti to znamená, že: 

  • najmenej dvaja členovia rodiny musia vykonávať väčšinu hlasovacích práv a najmenej 1 člen musí byť štatutárnym orgánom alebo jeho členom,
  • najmenej 2 členovia rodiny musia mať hospodársky prospech z jej podnikania spolu viac ako 50 % zisku po zdanení alebo
  • 1 člen rodiny bude jediným spoločníkom či akcionárom spoločnosti a súčasne jej štatutárnym orgánom alebo jeho členom a najmenej 1 iný člen rodiny bude štatutárnym orgánom, jeho členom, prokuristom alebo členom dozornej rady alebo bude v pracovnoprávnom vzťahu alebo v právnom vzťahu na základe príkaznej zmluvy s touto obchodnou spoločnosťou.

Fyzická osoba môže byť považovaná za rodinný podnik, ak bude zamestnávať najmenej jedného člena rodiny v pracovnoprávnom vzťahu alebo s ním uzavrie príkaznú zmluvu; príp. aspoň jeden člen rodiny bude členom rady rodinného podniku.

3. Vyjadrenie zákonom bližšie špecifikovaného záväzku spočívajúcom vo výkone podnikateľskej činnosti spôsobom, ktorý podporí väzby, hodnoty a tradície rodiny

4. Zriadenie rady rodinného podniku vrátane určenia spôsobu jej fungovania, rozhodovania a ustanovovania jej členov

Za člena spoločnej rodiny návrh zákona považuje manželov, príbuzných v priamom rade (prarodičov, rodičov, potomkov), súrodencov, ale aj iné osoby v pomere rodinnom (švagor, švagriná) či obdobnom, ktoré sú si navzájom blízke (napr. druh, družka).

Zdroj: Depositphotos

Návrh počíta s dvoma statusmi rodinných podnikov

Podniky, ktoré budú chcieť deklarovať svoj rodinný status, budú môcť podľa plánovanej novely využiť dve možnosti. Môžu sa stať evidovaným rodinným podnikom alebo požiadať o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku. Pre zaradenie do evidencie rodinných podnikov postačí zákonom stanoveným spôsobom preukázať, že podnikateľ spĺňa definíciu rodinného podniku. Evidované podniky budú mať právo uvádzať označenie „rodinný podnik“. Okrem uvedeného návrh novej úpravy s evidenciou rodinného podniku nespája žiadne osobitné výhody; podľa dôvodovej správy má evidencia slúžiť skôr na zviditeľnenie rodinného podnikania a na vytvorenie základu pre jeho budúcu reguláciu (napr. pravidiel zamestnávania členov rodiny či daňovo uznateľných nákladov špecifických pre rodinné podniky). 

Získanie štatútu registrovaného rodinného podniku vyžaduje splnenie prísnejších podmienok. Podnikajúca osoba musí byť napríklad bezúhonná (v prípade právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj jej štatutárny orgán, resp. jeho člen). Štatút registrovaného rodinného podniku vylučuje aj porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti či prebiehajúci konkurz alebo reštrukturalizácia. Registrovaný podnik bude povinný najmenej 15 % zo zisku po zdanení použiť na posilnenie svojich vnútorných vzťahov či podporu rodinných hodnôt v období do 1 roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia posledného účtovného obdobia (napr. na vzdelávanie, dôchodkové zabezpečenie, rekreačné pobyty či zdravotnú starostlivosť členov rodiny). Získanie štatútu registrovaného rodinného podniku má byť kvalifikáciou pre prístup k vybraným formám priamej a nepriamej pomoci či podpory. Dôvodová správa však aj ohľadom registrovaných rodinných podnikov výslovne konštatuje, že konkrétne formy ich podpory predmetom navrhovanej právnej úpravy nie sú.

Tip: Daňový bonus na deti od júla 2021? Rozdelí sa na tri sumy, výška bude rásť neskôr

Návrhu je vyčítaná najmä nekoncepčnosť a nedostatočnosť

Už z vyššie uvedeného je zjavné, že pokiaľ bude právna úprava prijatá, bude jej prínos pre rodinné podniky spočívať v zásade len vo zviditeľnení tejto platformy podnikania. Až v nadväznosti na uvedené sa majú následne dotvárať ďalšie predpisy, ktoré zohľadnia charakteristické aspekty fungovania rodinného podnikania.

V rámci pripomienkového konania je najviac kritizované nesystematické zaradenie úpravy rodinných podnikov do zákona o sociálnych podnikoch. Mnoho z pripomienkujúcich subjektov poukazuje na skutočnosť, že regulácia rodinných podnikov je svojou povahou skôr občianskoprávnou, resp. obchodnoprávnou problematikou a vo svojej podstate teda ani nespadá pod pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodinným firmám navyše neprináša nijaké reálne benefity, pretože týmto najviac chýba riešenie problémov pri ich dedení, úprava pracovnoprávnych vzťahov medzi členmi rodiny, prípadne reflektovanie ich potrieb v daňovej oblasti. Reálny dopad predloženého návrhu zákona teda zatiaľ zostáva otázny.

Tip: Konanie podnikateľa: zaviazať vás môže aj neznáma osoba vo vašej prevádzkarni!

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov