Daň za ubytovanie v roku 2023: Aká je výška v top destináciách Slovenska?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 26. 6. 2023
Chystáte sa cez leto dovolenkovať v SR alebo prenajímate svoju chatu či byt turistom? V tom prípade by ste sa určite mali zaujímať aj o daň za ubytovanie. Aké sú pravidlá pre jej platenie v tohtoročnej sezóne? Prinášame aj prehľad sadzieb dane za ubytovanie v obľúbených turistických lokalitách na Slovensku.
Daň za ubytovanie v roku 2023: Aká je výška v top destináciách Slovenska?

Zdroj: Shutterstock

Kedy treba daň platiť 

Daň za ubytovanie patrí medzi miestne dane. Vzťahuje sa na prechodné ubytovanie poskytované za odplatu fyzickej osobe v ubytovacom zariadení. Ubytovacím zariadením sa však pre účely vzniku daňovej povinnosti nerozumejú len formy ubytovania, ktoré sa bežne spájajú so službami cestovného ruchu (napr. hotel, motel, kúpeľný dom, penzión či kemping). Daň sa platí aj z prechodného ubytovania:

- na chate,

- v stavbe na individuálnu rekreáciu,

- v zrube,

- v rodinnom dome,

- v bungalove,

- v byte v bytovom dome,

- v inom zariadení poskytujúcom odplatné prechodné ubytovanie. 

Z uvedeného vyplýva, že pre výber dane v zásade nie je natoľko podstatný charakter nehnuteľnosti či iného priestoru, v ktorom je osoba ubytovaná. Dôležitá je povaha samotného ubytovania, ktoré má byť dočasné a využíva sa skôr za turistickým účelom. 

Prechodné ubytovanie treba rozlíšiť najmä od klasického nájmu, na ktorý sa daň za ubytovanie nevzťahuje. Formou nájmu sa uspokojuje bytová potreba nájomcu, ktorý má mať v nehnuteľnosti stálejšie zázemie. Od ubytovania ho možno ďalej odlíšiť tiež podľa rozsahu povinností, ktoré si má plniť užívateľ priestoru – pri nájme zvyčajne zabezpečuje aj bežnú údržbu a drobné opravy. V prípade ubytovania naopak poskytuje zvýšený servis spojený s užívaním priestoru jeho vlastník či prevádzkovateľ (priestor napr. upratuje, zabezpečuje posteľnú bielizeň a pod.). 

Ako prebieha výber a platba dane 

Správcom dane za ubytovanie je obec, v ktorej sa nachádza ubytovacie zariadenie.Daňovníkom je tá osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje - daň sa teda platí z finančných prostriedkov tejto osoby. Platbu na daň vyberie prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia a tento ako platiteľ dane plní aj administratívne povinnosti voči správcovidane. Pokiaľ nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, je platiteľom vlastník nehnuteľnosti, v ktorej je osoba ubytovaná. V prípade, že má nehnuteľnosť viacerých spoluvlastníkov, je platiteľom každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne. 

V súvislosti s hojným využívaním služieb ponúkajúcich prechodné ubytovanie typu Airbnb sa zákonodarca rozhodol výslovne upraviť tiež postavenie tzv. zástupcu platiteľa dane. Ide o osobu, ktorá sprostredkúva ubytovanie prostredníctvom prevádzkovania digitálnej platformy. Sprostredkovatelia môžu namiesto platiteľa vyberať daň úplne alebo iba z časti (ak časť ubytovania poskytuje cez nich a časť si rieši vo vlastnej réžii) a v nadväznosti na to za platiteľa následne plnia aj niektoré povinnosti voči správcovi dane. 

Povinnosti platiteľa dane 

V prípade, že sa rozhodnete poskytovať prechodné ubytovanie, musíte v súvislosti s daňou za ubytovanie splniť nasledujúce povinnosti: 

1) Oznamovacie povinnosti 

Ako platiteľ dane musíte obci oznámiť:

ubytovaciu kapacitu zariadenia, a to najneskôr v deň začatia poskytovania ubytovania,

- zmenu skutočností rozhodujúcich pre určenie dane, a to v termíne do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali,

- skutočnosť, že namiesto vás vyberá daň zástupca platiteľa dane (sprostredkovateľ prostredníctvom digitálnej platformy),

základ dane (tzn. počet prenocovaní daňovníka v zariadení), a to spôsobom a v lehote, ktoré vyplývajú z príslušného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“),

ukončenie poskytovania prechodného ubytovania, a to do 30 dní odo dňa ukončenia. 

2) Evidenčná povinnosť 

Ako platiteľ dane máte tiež povinnosť viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým ste poskytli prechodné ubytovanie. Evidenciu je možné viesť v listinnej aj v elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá musí obsahovať:

- meno a priezvisko ubytovanej fyzickej osoby,

- adresu jej trvalého pobytu,

- dátum jej narodenia,

- číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, cestovný pas či iný doklad preukazujúci jej totožnosť,

- dĺžku pobytu (počet prenocovaní),

- ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane. 

Zápisy v evidenčnej knihe musia byť usporiadané chronologicky podľa vzniku jednotlivých daňových povinností. 

Aká je výška dane a od čoho sa odvíja 

Základom dane je počet prenocovaní; najviac je však možné u jedného platiteľa dane zdaniť 60 prenocovaní fyzickej osoby v jednom kalendárnom roku

Konkrétnu sadzbu dane neupravuje zákon; jej výšku si môžu podľa svojich preferencií určiť obce vo VZN. Prípustné je aj ustanovenie rôznej sadzby pre jednotlivé časti obce či katastrálne územia (napr. podľa miery atraktivity pre turistov). 

Sadzba sa uvádza v eurách na osobu a prenocovanie. Sadzba vo výške pár Eur sa môže zdať na prvý pohľad ako zanedbateľná; treba si však uvedomiť, že napr. pri sadzbe 1 Euro ako štvorčlenná rodina pri ubytovaní na 7 nocí zaplatíte na dani celkom 28 Eur (za predpokladu, že niektorý z členov rodiny nie je od dane oslobodený). 

Podmienky oslobodenia od dane treba hľadať v príslušnom VZN obce či mesta. Zvyčajne sa označuje ako „Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach“, príp. „Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie“. Dôvody pre oslobodenie sa v jednotlivých obciach líšia, najčastejšie k nim patria:

- vek pod alebo nad určitú hranicu (malé deti a seniori),

- status osoby s ŤZP a jej sprievodcu,

- status študenta do 26 rokov veku. 

Daň v atraktívnych turistických lokalitách SR 

Bratislava

 Hlavné mesto si do 30. 6. 2023 na dani účtuje 1,70 Eur za osobu a prenocovanie; od 1. 7. 2023 však nadobúda účinnosť nové VZN č. 4/2023, podľa ktorého sa daň navyšuje nasledovne:

1) 3,50 Eur zaplatíte pri ubytovaní v Starom meste,

2) 3,00 Eur je sadza platná v mestskej časti Ružinov, Nové Mesto, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Rača, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Devínska Nová Ves, Lamač, Devín, Záhorská Bystrica, Vajnory, Jarovce, Rusovce a Čunovo. 

Košice 

Podľa VZN č. 229 (v znení zmien) je sadzba dane 2,50 Eur. 

Trnava 

Podľa VZN č. 587 je sadzba dane 2,00 Eur. 

Bardejov 

Podľa VZN č. 118/2011 je sadzba dane:

- 1,70 Eur alebo

- 0,50 Eur, ak ste v hmotnej núdzi, alebo sa ubytujete v ubytovacom zariadení na základe liečebného poukazu typu A, príp. sa ubytujete v rámci skupinového liečebného alebo rekondičného pobytu organizovaného zariadeniami poskytujúcimi sociálne služby alebo občianskymi združeniami angažujúcimi sa v sociálnej a zdravotníckej oblasti. 

Vysoké Tatry 

Na celom území mesta platí podľa VZN č. 8/2022 sadzba 2,00 Eur. 

Poprad 

Podľa VZN č. 17/2019 je sadzba dane 1,50 Eur. 

Zuberec 

Podľa VZN č. 5/2011 sa účtuje 0,50 Eur. 

Terchová 

VZN č. 4/2019 stanovuje sadzbu 1,00 Eur 

Banská Štiavnica 

Podľa VZN č. 4/2019 sa stanovuje sadzba 1,00 Eur. 

Piešťany 

Podľa VZN č. 17/2022 sa stanovuje sadzba 2,00 Eur. 

Liptovský Ján 

Podľa VZN č. 5/2022 sa stanovuje sadzba 1,00 Eur. 

  1. Rajecké Teplice 

Podľa VZN č. 2/2015 sa stanovuje sadzba 1,00 Eur. 

  1. Bojnice 

Podľa VZN-06-2022 je sadzba dane:

- 0 Eur za deti do 6 rokov,

- 0,50 Eur za deti nad 6 do 18 rokov,

- 1,50 Eur za osoby nad 18 rokov.

 

Anketa

Chystáte sa dovolenkovať na Slovensku?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Ako sa vyhnúť úroku z omeškania? Peniaze z predaja nehnuteľnosti priznajte do konca februára

23. 12. 2021 | Redakcia

Ako sa vyhnúť úroku z omeškania? Peniaze z predaja nehnuteľnosti priznajte do konca februára

Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú do konca februára 2022 čas na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až... celý článok

Zisk z predaja kryptomien musia firmy zdaniť. Bežní investori zaplatia štátu viac

22. 12. 2021 | Redakcia

Zisk z predaja kryptomien musia firmy zdaniť. Bežní investori zaplatia štátu viac

S príchodom konca roka si firmy pomaly pripravujú podklady pre uzatvorenie účtovníctva. Ak počas roka investovali do kryptomien a predali ich, či vymenili za iný majetok, musia z vykázaného... celý článok

Platy v pracovných ponukách rastú. V ktorom odvetví ponúkajú najvyššie mzdy?

15. 11. 2021 | Redakcia

Platy v pracovných ponukách rastú. V ktorom odvetví ponúkajú najvyššie mzdy?

V treťom štvrťroku sa mzdy na Slovensku zvýšili pri vyše 300 pozíciách. Vyplýva to z veľkej analýzy platov v pracovných ponukách, ktorú vypracoval pracovný portál Profesia.sk.

Ako sa bude počítať čistá minimálna mzda v roku 2022?

22. 9. 2021 | Redakcia

Ako sa bude počítať čistá minimálna mzda v roku 2022?

V zmluve bude jedna suma zárobku, na účet však príde oveľa menej. Pozrite si, ako si vypočítať čistú minimálnu mzdu v roku 2022.