6 legislatívnych zmien, ktoré nás čakajú v roku 2022

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 21. 12. 2021
Aj v novom roku nadobudnú účinnosť viaceré novelizácie právnych predpisov. Prinášame informatívny prehľad toho, na čo sa treba pripraviť a čo naopak možno využiť vo svoj prospech.
6 legislatívnych zmien, ktoré nás čakajú v roku 2022

Zdroj: Shutterstock

1. Rozširuje sa ručenie platiteľa DPH

Na povinné oznamovanie podnikateľských bankových účtov finančnej správe (ktoré malo prebehnúť do konca novembra tohto roka) nadväzuje od 1. 1. 2022 rozšírenie ručenia platiteľov DPH. Platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar či služba v tuzemsku, bude za daň ručiť aj vtedy, ak cenu za plnenie alebo jej časť zaplatí na účet, ktorý nebude v deň uskutočnenia platby vedený v zozname bankových účtov oznámených daňovému úradu. V praxi to znamená, že pri zadávaní platieb bude vhodné overiť zverejnenie účtu dodávateľa v príslušnom zozname, ktorý by mal byť dostupný na webových stránkach finančnej správy.

2. Menia sa pravidlá pre zrážky zo mzdy

Od 1. 1. 2022 bude musieť dlžníkovi v exekúcii zostať až 140 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Zatiaľ čo koncom roka 2021 sa teda za nezraziteľnú sumu považovalo 218,06 EUR, po novom to bude až 305,28 EUR. Ak dlžník vyživuje ďalšie osoby, navyšuje sa limit o 25 % z nezraziteľnej sumy (t.j. 76,32 EUR) na každú vyživovanú osobu; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.

Ak sa zráža zo mzdy obom manželom, pripočíta sa suma určená na vyživované osoby na spoločne vyživované dieťa každému z nich osobitne. Menia sa aj pravidlá pre zrážky na vymáhanie výživného pre maloleté deti. Suma, nad ktorú sa zvyšok z čistej mzdy dlžníka po zohľadnení ostatných pravidiel zráža bez obmedzenia, sa zvyšuje až na 915,84 EUR.

3. Čiastočný zákaz držania psov na reťazi

Od nového roka bude zakázané chovať či držať psov uviazaných.

Výnimky platia pre:

  • nebezpečného psa (t.j. psa, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi), nie však pre sučky v poslednej tretine gravidity, dojčiace sučky, choré psíky či šteňatá mladšie ako 6 mesiacov,
  • služobné psy alebo psy určené na osobitný účel počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú sú určené, alebo počas ich výcviku,
  • krátkodobé uviazanie psov pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, počas ich kŕmenia alebo pri ošetrovaní.

Za porušenie zákazu držania psíka na reťazi sa nepodnikateľovi uloží pokuta až do 300 EUR; podnikatelia budú sankcionovaní sumou od 400 do 3 500 EUR. Aj keď sa v médiách zákaz často prezentuje ako celoplošný, zatiaľ sa bude vzťahovať len na novonarodené psíky. Podľa prechodných ustanovení zákona o veterinárnej starostlivosti totiž platí, že vlastník alebo držiteľ psa narodeného pred 1. 1. 2022 je povinný zákaz rešpektovať až od 1. 1. 2024.

4. Pri hotovostných platbách nás čaká zaokrúhľovanie

Od 1. 7. 2021 sa budú platby v hotovosti zaokrúhľovať na 5 eurocentov.

Zaokrúhľovať sa bude podľa nasledujúcich pravidiel:

  • celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý bude nižší ako ½ hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhli nadol,
  • celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý bude rovný alebo vyšší ako ½ hodnoty eurocentov, sa zaokrúhli nahor,
  • cena vo výške 1 alebo 2 eurocenty sa zaokrúhli na 5 eurocentov,
  • ak bude cena súčtom cien za viac kusov tovaru, zaokrúhli sa až výsledná cena.

Zmena má viesť k obmedzeniu obehu jednocentových a dvojcentových mincí, ktoré však naďalej budú platné a obchodník ich bude musieť prijať. Bezhotovostné platby zaokrúhľovaniu podliehať nebudú.

5. Zmeny archivácie a náležitostí účtovných dokladov

V roku 2022 nadobúda účinnosť pomerne rozsiahla novela zákona o účtovníctve. Jedným z cieľov novej právnej úpravy je zjednodušenie elektronickej archivácie účtovných dokumentov, ktoré boli doteraz vedené v písomnej podobe; transformácia účtovného záznamu je výslovne umožnená nielen (časovo a finančne náročnou) zaručenou konverziou, ale aj jeho naskenovaním do súborového formátu v rastrovej grafickej forme.

V účtovných dokladoch nebude potrebné uvádzať označenie účtov, na ktorých je účtovný prípad zaúčtovaný. Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva však bude aj po zmene povinná správcovi dane poskytnúť prístup do softwéru na vedenie účtovníctva a účtovné záznamy preukazujúce označenie účtov, na ktorých budú prípady zaúčtované.

Do registra účtovných závierok bude možné ukladať dokumenty len v elektronickej podobe; vo verejnej časti registra pribudnú ďalšie právnické osoby – napr. občianske združenia či spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

6. Stravovanie a súvisiace zmeny týkajúce sa dane z príjmov

Od 1. 1. 2022 bude oslobodenie od dane z príjmov jednotné pre všetky typy stravovania, a to najviac do 55 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Celkovo teda ide od roku 2022 o oslobodenie len do výšky 2,81 EUR. Zároveň sa menia aj pravidlá pre uplatňovanie daňových výdavkov na stravovanie pre SZČO.

Po novom nebude potrebné preukazovať výdavky dokladmi na nákup stravy resp. gastrolístkov. Za každý odpracovaný deň však SZČO do výdavkov môže uplatniť už len čiastku vo výške 55 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (t.j. 2,81 EUR).

Možnosť výpovede po dosiahnutí 65 rokov zatiaľ nevyriešená

Podľa pôvodného plánu malo byť od roku 2022 zamestnávateľom umožnené jednostranné ukončenie pracovného pomeru so zamestnancami, ktorí dovŕšili 65 rokov veku a zároveň vek určený na nárok na starobný dôchodok. Ústavný súd SR dňa 15. 12. 2021 na neverejnom zasadnutí pléna rozhodol, že účinnosť úpravy pozastaví, kým nebude rozhodnuté, či neprekračuje ústavné limity stanovené pre zákaz diskriminácie (podľa veku). Na zodpovedanie otázky, či právna úprava bude v praxi účinná, si teda ešte chvíľku počkáme.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov