Radíme: Započítavajú sa vianočné darčeky do výživného?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 13. 12. 2021
Aké okolnosti majú vplyv na výšku výživného a ktoré by sa naopak nemali zohľadňovať? Možno si cenu darčekov pre deti odrátať od mesačného výživného?
Radíme: Započítavajú sa vianočné darčeky do výživného?

Zdroj: Shutterstock

Pri určovaní výšky výživného pre dieťa musí súd zohľadniť viaceré zákonom stanovené aspekty.

1) Pokiaľ ide o osobu povinného rodiča, je súd povinný zhodnotiť:

  • jeho schopnosti – vzdelanie, zdravotný stav, pracovné skúsenosti rodiča apod.;
  • jeho možnosti – t.j. aký príjem môže dosahovať vzhľadom na svoj zdravotný a rodinný stav a tiež s prihliadnutím na situáciu na trhu práce; ak sa rodič bez dôležitého dôvodu dobrovoľne vzdá výhodného zamestnania či dedičstva, nesmie to byť na úkor dieťaťa;
  • jeho majetkové pomery – skúma, sa aký príjem rodič v dobe určovania výživného reálne dosahuje, v akej hodnote vlastní majetok apod.; súdy prihliadajú aj na záväzky rodiča, nesmú však mať povahu neprimeraných majetkových rizík. Zohľadňujú sa napr. úvery na bývanie.

2) Pokiaľ ide osobu oprávneného dieťaťa, musí súd zvážiť jeho odôvodnené potreby:

Tieto sa odvíjajú najmä od zdravotného stavu dieťaťa. Všeobecne však v každom prípade platí, že čím staršie dieťa je, tým vyššie výživné by malo byť určené. Odôvodnenými potrebami sú najmä strava, ošatenie, cestovné, vzdelanie, ale aj kultúra či šport. K významnejšiemu nárastu odôvodnených potrieb dochádza v zmysle ustálenej judikatúry približne raz za 3 roky – v tejto frekvencii by sa teda malo navyšovať aj výživné (rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 7CoP/48/2020).

Základným rámcom limitujúcim hranice výšky výživného je podmienka, že rodič a dieťa by mali mať rovnakú životnú úroveň. Rodičovi sa však bez ohľadu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery musí vždy určiť aspoň výživné vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, resp. na nezaopatrené dieťa (aktuálne necelých 30 EUR). Vo väčšine prípadov možno očakávať, že výživné sa bude pohybovať v rozmedzí 20 až 30 % z čistého príjmu rodiča (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 10CoP/15/2016).

Konkrétne okolnosti, ktoré môžu výšku výživného ovplyvniť

Medzi skutočnosti, ktoré z pohľadu povinného rodiča môžu prispieť k zníženiu výživného, patria:

  • vyplácanie rôznych peňažných dávok z verejných zdrojov, ak sa použijú v prospech dieťaťa (na výšku výživného môže mať výraznejší vplyv najmä vyplácanie takýchto dávok zo zahraničia – bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4Cdo/96/2017);
  • vznik novej vyživovacej povinnosti; v tomto smere ale treba zdôrazniť, že ide skôr o povinnosť, ktorú rodič v zásade nemohol ovplyvniť (napr. ak sa na neho stanú odkázanými jeho rodičia). Narodenie nového dieťaťa nie je natoľko zásadné, ako by sa mohlo zdať. Niektoré súdy dokonca výslovne upozorňujú, že zníženie výživného v súvislosti s narodením ďalšieho dieťaťa nie je možné, lebo rodič musí dopredu zvažovať, či zvládne adekvátne plniť odôvodnené potreby všetkých svojich detí (rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 21CoP/81/2019).

K navyšovaniu výživného naopak prispeje, ak povinný rodič:

  • pravidelne vynakladá prostriedky na dovolenky; v takom prípade by mal buď dieťa vziať so sebou alebo mu prispieť na náklady podobnej formy rekreácie (rozhodnutie Krajského súdu Nitra, sp.zn. 25CoP/6/2020);
  • poberá aj cestovné náhrady (rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 3CoP/1/2017).

Výšku výživného spravidla neovplyvňuje:

  • vyplatenie vyrovnacieho podielu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva rodičov (rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, sp.zn. 6CoP/18/2020);
  • skutočnosť, že povinný rodič musí hradiť dlhy z trestnej činnosti (rozhodnutie Krajského súdu Žilina, sp.zn. 11CoP/36/2018) alebo je dokonca vo výkone trestu odňatia slobody za úmyselný trestný čin (rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, sp.zn. 19CoP/19/2017);
  • platenie stavebného sporenia v prospech dieťaťa (rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, sp.zn. 6CoP/96/2015).

Ako sa na výške výživného prejavia vianočné darčeky?

Vianočné dary (ale aj pozornosti pri príležitosti životných jubileí či sviatkov detí) môžu podľa dostupnej judikatúry na výšku výživného vplývať v zásade len v neprospech povinného rodiča. Súdy darčeky venované deťom pri osobitných príležitostiach vo výške výživného zvyčajne nezohľadňujú.

Ak poskytujete deťom na základe súdneho rozhodnutia pravidelné výživné, nemôžete stanovenú čiastku jednostranne znížiť o sumu, za ktorú sa deťom rozhodnete nakúpiť darčeky. Podobne sa súdy stavajú aj k možnosti započítania nákladov vynaložených na dary pri určovaní dlžného zameškaného výživného.

Rôzne darčeky podľa súdnej praxe nemajú povahu výživného a preto sa o ich hodnotu dlh za minulé obdobie neznižuje (napr. rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 7CoP/150/2019 či rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 11CoP/557/2018).

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register