Nájomná zmluva – čo všetko musí obsahovať (+vzor zmluvy)

Roland Regely | rubrika: Článok | 9. 11. 2017
Na internete je dostupné nespočetné množstvo nájomných zmlúv na bytové ako aj nebytové priestory. Ak sa rozhodnete niektorú z nich použiť ako svoj vzor, dbajte na to, aby spĺňala všetky obsahové náležitosti. Iná je nájomná zmluva na byt a iná nájomná zmluva nebytových priestorov.
Nájomná zmluva – čo všetko musí obsahovať (+vzor zmluvy)

Zdroj: Shutterstock

Viete, čo musí obsahovať dobrá zmluva, ak chcete prenajímať? Jej základné náležitosti upravuje Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Sú nimi predmet nájmu (byt) a nájomné (odplata za dočasné prenechanie bytu do užívania tretej osobe).

1. Overte si nehnuteľnosť

Ešte pred uzatvorením zmluvy odporúčame budúcemu nájomcovi alebo podnájomníkovi overiť, či prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, alebo v prípade podnájmu, či nájomca je oprávnený dať nehnuteľnosť do podnájmu, nakoľko bez takého súhlasu by bola podnájomná zmluva neplatná. Predloženie súhlasu si preto od prenajímateľa vyžiadajte.

Vlastníctvo nehnuteľnosti si jednoducho overíte na webovej stránke katastra.

2. Musí byť zmluva písomná?

Písomná forma zmluvy je povinná pri nájme alebo podnájme nebytových priestorov (zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). Nedodržanie písomnej formy zmluvy pri nebytových priestoroch má za následok absolútnu neplatnosť zmluvy, t.j. akoby zmluva nebola vôbec uzatvorená.

Naopak, pri nájomnej zmluve na byt sa písomná zmluva nevyžaduje (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). O obsahu ústnej zmluvy sa má vyhotoviť zápisnica, ktorá je dokladom o tom, že sa nájomná zmluva uzatvorila.

Avšak ani nevyhotovenie zápisnice nespôsobuje neplatnosť ústnej nájomnej zmluvy na byt. V každom prípade však odporúčame uzatvoriť zmluvu písomne, nakoľko v prípade sporu bude možné použiť zmluvu ako dôkaz o konkrétnych podmienkach, ktoré obsahovala nájomná zmluva. Vzor je možné nájsť aj online na internete.

3. Základné náležitosti zmluvy

Na prvom mieste nesmie chýbať presné označenie zmluvných strán. Pri fyzickej osobe sa uvádza meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a dátum narodenia. Pri právnickej osobe sa uvedie obchodné meno, sídlo, IČO a zápis v príslušnom obchodnom registri.

Zmluva o nájme alebo podnájme nebytových priestorov musí obsahovať okrem špecifikácie zmluvných strán:

  • predmet nájmu,
  • účel nájmu,
  • výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia,
  • dobu na ktorú sa nájom uzatvára, ak nejde o nájom na neurčitý čas.

Dohoda strán o výške nájmu musí obsahovať špecifikáciu samotnej výšky nájomného a výšky poplatkov za služby poskytnuté v súvislosti s nájmom (obyčajne platené formou záloh), ako sú poplatky za energie, za upratovanie spoločných priestorov, atď.

Nájomná zmluva na byt povinne obsahuje:

  • predmet nájmu a rozsah jeho užívania,
  • výšku nájomného,
  • výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo aspoň spôsob ich výpočtu.

Ako nepovinnú náležitosť Občiansky zákonník stanovuje opis príslušenstva a stavu bytu.

4. Predmet nájmu

Predmet nájmu, teda konkrétny byt alebo nebytový priestor musí byť označený určito, a to tak, aby nevznikli pochybnosti o tom, ktorý priestor a v akom rozsahu sa prenajíma. Uveďte preto list vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná, katastrálne územie, súpisné číslo budovy, poschodie, číslo bytu, resp. nebytového priestoru a výmer. Ideálne je, ak ako prílohu zmluvy dáte list vlastníctva a graficky vyznačenú plochu prenajímaného priestoru.

5. Účel nájmu

Nájomná alebo podnájomná zmluva na nebytový priestor môže byť uzatvorená len na priestor, ktorý je skolaudovaný a na ten účel, za ktorým je nájomná zmluva uzatváraná. Taký účel musí byť uvedený aj v kolaudačnom rozhodnutí. Inak je zmluva neplatná.

6. Nájomné

Výška nájomného nemôže byť dohodnutá ako nulová. V takom prípade by nešlo o nájomnú zmluvu, ale o zmluvu o bezodplatnom užívaní veci. Na takú zmluvu by sa neaplikovali ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájme.

Vždy samostatne uvádzajte nájomné a výšku platieb spojených s prenájmom. Aj keď splatnosť a spôsob platenia nájomného musí byť povinne uvedená len pri nájme alebo podnájme nebytových priestorov, určite si ich dohodnite aj pri nájme bytov. Kvôli predchádzaniu možných sporov, odporúčame dohodnúť aj prípady možného zvýšenia (napríklad zvýšenie inflácie, služieb spojených s nájmom) alebo zníženia nájomného (napríklad o koľko percent sa zníži nájomné pri nemožnosti užívania bytu).

7. Práva a povinnosti

Bez ohľadu nato, či sa jedná o nájom bytu alebo nebytového priestoru, platí, že právo a povinnosti oboch strán možno rozšíriť, ale nie je možné ich obmedziť pod zákonom určenú hranicu. Pozor tiež na daňové povinnosti, napríklad registrácia na DPH pri prenájme nehnuteľnosti.

8. Trvanie zmluvy

Platí, že ak nie je nájomná zmluva výslovne uzatvorená na určitý čas, má sa za to, že zmluva bola uzatvorená na neurčitý čas. Trvanie zmluvy má vplyv na spôsob zániku nájomnej zmluvy. Napríklad nájom nebytového priestoru dohodnutý na určitý čas je možné vypovedať iba v zákonom uvedených prípadoch.

9. Zánik zmluvy

Nájom bytu a nebytových priestorov zanikne vždy, ak sa na tom strany dohodnú písomnou dohodou. Nájomnú zmluvu na nebytové priestory uzatvorenú na určitý čas je možné vypovedať len zo zákonom stanovených dôvodov. Pokiaľ je taká zmluva uzatvorená na neurčitý čas, je ju možné vypovedať i bez uvedenia dôvodov v 3 mesačnej výpovednej dobe alebo inej výpovednej dobe výslovne stanovenou v zmluve.

Nájomnú zmluvu na byt je možné vypovedať iba zo zákonných dôvodov. Dojednania strán v zmluve, ktoré upravujú zánik nájmu bytov z iných dôvodov ako sú uvedené v Občianskom zákonníku sú neplatné. Neplatnosť výpovede bytu môže nájomca uplatniť na súde do 3 mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

10. Datovanie a podpis zmluvy

Nájomná zmluva musí byť, samozrejme, datovaná a podpísaná. V prípade, ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, nájomnú zmluvu podpisujú obaja manželia. Pri právnickej osobe podpisuje zmluvu jej štatutárny zástupca, a to spôsobom uvedeným v obchodnom registri, alebo iná osoba oprávnená podpisovať za právnickú osobu (napríklad osoba ktorá je pri prevádzkovaní podniku poverená uzatvárať s nájomcami nájomné zmluvy podľa § 15 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

Podpisy zmluvných strán nemusia byť overené, ak osobitný predpis neustanovuje inak (napríklad zákon o pobyte cudzincov za účelom preukázania zabezpečenia bývania cudzinca).

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+14
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Kto dostane v septembri stovku od štátu a kedy mu príde na účet?

20. 9. 2023 | Daniel Výcha

Kto dostane v septembri stovku od štátu a kedy mu príde na účet?

Inflácia síce spomaľuje a vrchol má už za sebou, no jej vplyv v našej ekonomike stále pretrváva. Preto vláda pokračuje v opatreniach, ktoré majú pomôcť najviac zraniteľným skupinám... celý článok

Voľby 2023: Koľko peňazí získajú politické strany za dobrý volebný výsledok?

8. 9. 2023 | Barbora Magočová

Voľby 2023: Koľko peňazí získajú politické strany za dobrý volebný výsledok?

Voľby do NR SR sa blížia a politickým stranám ide o veľa. Nesúperia len o spravovanie krajiny, ale aj o štedré príspevky zo štátneho rozpočtu. O koľko si môžu po voľbách polepšiť z... celý článok

Štátne sviatky a voľné dni v roku 2024 na Slovensku a v Čechách

7. 9. 2023 | Redakcia

Štátne sviatky a voľné dni v roku 2024 na Slovensku a v Čechách

Zabudnite na nostalgiu za voľným letom. Máme pre vás plán oddychu už aj na rok budúci. Štátne sviatky a dni pracovného pokoja predstavujú pre väčšinu ľudí čas na oddych doma alebo na... celý článok

Najväčšie finančné podvody, ktoré pripravili Slovákov o milióny: Prišli ste o peniaze aj vy?

31. 8. 2023 | Daniel Výcha

Najväčšie finančné podvody, ktoré pripravili Slovákov o milióny: Prišli ste o peniaze aj vy?

Investície s výnosom na úrovni niekoľkých desiatok percent. Sporenie, vďaka ktorému si o 25 rokov môžete kúpiť dom. Aj tieto klamstvá zazneli pri najväčších slovenských finančných podvodoch.... celý článok

Ohrozuje umelá inteligencia aj vaše zamestnanie? Každý tretí Slovák je v ohrození

22. 8. 2023 | Daniel Výcha

Ohrozuje umelá inteligencia aj vaše zamestnanie? Každý tretí Slovák je v ohrození

Prežívame revolúciu, ktorú poháňa umelá inteligencia. Dnes už nie je toto tvrdenie prehnané. Umelej inteligencii sa počas posledných mesiacov podarilo preniknúť do viacerých oblastí... celý článok