Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 1. 6. 2023
Môže veriteľ pri vymáhaní záväzkov poručiteľa siahnuť aj na majetok, ktorý ste nezískali z dedičstva? Čítajte, čo vás čaká, ak ste zdedili aj dlhy.
Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

Zdroj: Shutterstock

Čo musí hradiť dedič? 

Ako dedič zodpovedáte za: 

1) primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa 

Ide o výdaje, ktorých výška by mala byť adekvátna osobnosti poručiteľa, zároveň by mala zohľadňovať zanechanú pozostalosť a lokálne zvyklosti. Náklady spojené s pohrebom nezahŕňajú len platby za jeho vystrojenie, ale tiež cenu za pomník a pod. 

2) poručiteľovedlhy, ktoré na vás prešli jeho smrťou 

Na dediča neprechádzajú povinnosti spočívajúce v plnení, ktoré mal poručiteľ vykonať osobne (napr. záväzok vytvoriť umelecké dielo založené na individuálnom talente poručiteľa). 

Judikatúra ďalej objasnila, že:

- na dedičov neprechádzajú úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (pôvodne) v nájme poručiteľa, ktoré vznikli za dobu od jeho smrti do vyporiadania dedičstva (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 6 M Cdo/12/2011),

- na dedičov prechádza ručiteľský záväzok poručiteľa, pričom nie je podstatné, či bol v čase jeho smrti splatný, dôležité je len to, že vznikol ešte za jeho života (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4Obdo/37/2016),

- dediči zodpovedajú aj za úroky z omeškania či bežné úroky, ktoré súvisia s dlhom poručiteľa, a to vrátane tých, ktoré k dlhu prirástli až po jeho smrti (napr. rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 31Cob/42/2019). 

Pre úplnosť dodajme, že ako dedič samozrejme musíte zaplatiť aj poplatky súvisiace s dedičským konaním (bližšie: Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?) 

Do akej hodnoty zodpovedáte za dlhy poručiteľa? 

Vaša zodpovednosť za záväzky poručiteľa a primerané náklady spojené s jeho pohrebom je limitovaná len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Pokiaľ pozostalosť pripadne viacerým dedičom, zodpovedajú za náklady pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu

Cena zistená v konaní o dedičstve však nie je záväzná pre veriteľov, ktorí neboli účastníkmi tohto konania. V prípade súdneho vymáhania pohľadávky majú možnosť dokazovať, že hodnota vami zdedených vecí je vyššia a tým pádom je väčší aj rozsah vašej zodpovednosti za záväzky poručiteľa (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4Cdo/146/2015). Dodajme, že veriteľ je účastníkom konania o dedičstve:

- v rozsahu uzavretia a schválenia dohody medzi ním a dedičmi, ktorou sa vyporiadava jeho pohľadávka,

- v rozsahu uzavretia a schválenia dohody medzi ním a dedičmi o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov,

- po právoplatnosti uznesenia o nariadení likvidácie dedičstva, ak prihlásil svoju pohľadávku. 

Pre vznik vašej povinnosti plniť záväzky poručiteľa ďalej nie je podstatné, či sa o nich vedelo už v priebehu konania o dedičstve alebo vás na ich plnenie veriteľ vyzval až po jeho skončení (zhodne napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4 M Cdo 18/2009). 

Môže veriteľ dlhy vymáhať aj z majetku dediča? 

Pokiaľ sú splnené podmienky pre vznik vašej zodpovednosti za dlhy poručiteľa, nemusí ich veriteľ vymáhať len z majetku, ktorý patrí do dedičstva. Svoje pohľadávky si môže uspokojiť napríklad aj z vašich príjmov. Ak ste zdedili majetok, ktorý síce má určitú hodnotu, ale je prakticky nespeňažiteľný (napr. spoluvlastnícky podiel k veci, o ktorý v dobe vymáhania dlhu nemá nikto záujem), nemusí to veriteľov trápiť. 

Existujú však 2 prípady vysporiadania dlhov poručiteľa, pri ktorých sa veritelia uspokojujú len z majetkových hodnôt patriacich do dedičstva. Zákon ich pripúšťa pri predlžení dedičstva a ide o: 

1) dohodu o prenechaní dedičstva veriteľom na úhradu ich dlhov 

Platnosť a účinnosť takejto dohody vyžaduje:

  1. a) jej odsúhlasenie zo stranyveriteľov,
  2. b) schválenie súdom – súd dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom. 

2) likvidáciu dedičstva 

Pokiaľ sa dedičom nepodarí uzatvoriť s veriteľmi dohodu o tom, že im predlžené dedičstvo prenechajú na úhradu ich pohľadávok, môže súd aj bez návrhu nariadiť likvidáciu dedičstva. Ide o proces, v ktorom si veritelia prihlásia svoje pohľadávky v lehote určenej súdom a následne sa uspokoja z výťažku vzniknutého speňažením poručiteľovho majetku podľa zákonom stanoveného poradia. 

V súvislosti s potenciálnym vznikom zodpovednosti dedičov voči viacerým veriteľom je vhodné využiť inštitút tzv. konvokácie. Ide o proces, v ktorom dedičský súd na návrh dedičov vyzve veriteľov poručiteľa, aby mu oznámili svoje pohľadávky. Pre realizáciu oznámenia súd zároveň určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Dedičia nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili napriek tomu, že ich na to súd vyzval, a to za predpokladu, že je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná. 

Konvokácia má význam najmä preto, že dedič by mal dlhy veriteľov hradiť v stanovenom poradí (určenom podľa § 157 Exekučného poriadku). Ak by ku konvokácii nedošlo a zaplatenia pohľadávky by sa domáhal veriteľ s lepším poradím, musel by ho dedič uspokojiť napriek tomu, že už vyčerpal hodnotu dedičstva plnením veriteľovi s horším poradím. 

Kedy za dlhy poručiteľa nezodpovedáte 

Za záväzky poručiteľa nebudete zodpovedať, ak:

1) súdkonanie o dedičstve zastaví, pretože poručiteľ nezanechal žiaden majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty, príp. nedosahujúcej výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, ktorý súd vydal tomu, kto sa postaral o pohreb. Situácia by sa v tomto prípade mohla zvrátiť napr. dodatočným konaním o dedičstve, ak by sa po zastavení pôvodného dedičského konania objavil ďalší majetok poručiteľa.

2) dedičstvo odmietnete – dedičstvo môžete odmietnuť len do 1 mesiaca odo dňa, v ktorom vás súd na túto možnosť a následky jej  využitia upozornil; uvedenú lehotu možno predĺžiť len z dôležitých dôvodov. Odmietnutie je vylúčené, ak ste svojím počínaním už dali najavo, že dedičstvo chcete nadobudnúť. Bližšie k odmietnutiu dedičstva: Odmietnutie dedičstva. Kedy sa oplatí a kedy je nemožné?

Anketa

Zdedili ste dlhy?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Splácate dlh? Vďaka súdu ho veriteľ môže vymáhať dlhšie

17. 4. 2023 | Barbora Magočová

Splácate dlh? Vďaka súdu ho veriteľ môže vymáhať dlhšie

Vzali ste si úver alebo pôžičku a platíte ich formou splátok? V tom prípade by ste mali vedieť, že pre plnenie v splátkach platia osobitné pravidlá. Akému riziku sa vystavujete, ak... celý článok

Ako ušetriť aj na povinných platbách. Získajte (zadarmo) ďalšie eurá do rodinného rozpočtu

3. 4. 2023 | Jan Müller

Ako ušetriť aj na povinných platbách. Získajte (zadarmo) ďalšie eurá do rodinného rozpočtu

Všetko zdražuje, príjmy nerastú tak rýchlo, ako výdavky. Doba nás preto núti šetriť. Lenže kde? Z niektorých výdavkov sa na prvý pohľad škrtať nedá. Sú povinné. Ukážeme si ale, že to... celý článok

Pokuty či digitalizácia záznamov. Čo prináša novela zákona o účtovníctve?

28. 12. 2021 | Redakcia

Pokuty či digitalizácia záznamov. Čo prináša novela zákona o účtovníctve?

Novela zákona o účtovníctve z novembra 2021 so sebou prináša digitalizáciu účtovníctva. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa mení aj niekoľko ďalších oblastí, ktorých sa táto novela dotýka.... celý článok

Stres a nehody. Na čo si dať pozor, aby ste počas sviatkov nemuseli volať likvidátora?

24. 12. 2021 | Redakcia

Stres a nehody. Na čo si dať pozor, aby ste počas sviatkov nemuseli volať likvidátora?

Prípravu na tohtoročné Vianoce opäť poznačila koronakríza a hoci advent by mal byť časom spomalenia a rozjímania, v praxi to v týchto dňoch vyzerá inak – obavy o zdravie, v práci každoročný... celý článok

7 rád, ako finančne zvládnuť Vianoce a nezadĺžiť sa

20. 12. 2021 | Redakcia

7 rád, ako finančne zvládnuť Vianoce a nezadĺžiť sa

Väčšina rodín si chce dvakrát do roka – v lete počas dovolenky a na Vianoce – dopriať viac ako zvyčajne. To na Slovensku dlhodobo znamenalo, že časť ľudí bola ochotná zadlžovať sa kvôli... celý článok