Úmrtie blízkeho človeka: Na aké uľahčenia a dávky máte nárok?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 6. 5. 2022
Úmrtie blízkeho je smutná udalosť, ktorá však skôr či neskôr postretne každého. Stratu sa však snaží pomôcť prekonať aj štát pomocou. Na čo máte právo, aby ste lepšie zvládli úmrtie príbuzného, zabezpečili pohreb, či pokryli výpadok príjmu v rodinnom rozpočte? Prinášame užitočný prehľad pre pozostalých.
Úmrtie blízkeho človeka: Na aké uľahčenia a dávky máte nárok?

Zdroj: Shutterstock

Príspevok na pohreb 

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka určená na (čiastočnú) úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Na príspevok máte nárok, ak:

  • 1) ste dosiahli plnoletosť,
  • 2) ste zabezpečili pohreb,
  • 3) máte trvalý alebo prechodný pobyt na území SR,
  • 4) zosnulý mal v čase smrti trvalý alebo prechodný pobyt na území SR; ak mal na území SR prechodný pobyt, musí byť na území SR pochovaný. 

Výška príspevku je 79,670 EUR; nárok na jeho vyplatenie treba uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zosnulého. Písomnú žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá zabezpečovala pohreb. Príspevok je vyplácaný najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste oň požiadali. 

Pracovné voľno s náhradou mzdy 

Ak ste zamestnancom, zamestnávateľ Vám musí poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy, a to:

  • 1) v trvaní 2 dní pri úmrtí manžela alebo dieťaťa; nad rámec uvedeného máte nárok na voľno v trvaní ďalšieho 1 dňa na účasť na ich pohrebe,
  • 2) v trvaní 1 dňa na účasť na pohrebe rodiča, súrodenca, svokrovcov a švagra či švagrinej; nad rámec uvedeného vám zamestnávateľ musí poskytnúť voľno ešte 1 deň, ak obstarávate ich pohreb,
  • 3) na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 1 deň, na účasť na pohrebe vášho prarodiča či vnuka alebo prarodiča vášho manžela a tiež inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila s vami v čase úmrtia v domácnosti; nad rámec uvedeného vám zamestnávateľ musí poskytnúť voľno ešte 1 deň, ak obstarávate ich pohreb. 

Sirotský dôchodok 

O sirotský dôchodok môžete žiadať Sociálnu poisťovňu, ak ste nezaopatreným dieťaťom, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ, pokiaľ ku dňu svojej smrti:

1) poberal starobný dôchodok,
2) poberal invalidný dôchodok,
3) mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
4) získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok,
5) splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
6) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. 

Nárok zaniká buď dňom, v ktorom ste prestali byť nezaopatreným dieťaťom, vždy však najneskôr dovŕšením 26. roku veku. Sirotský dôchodok sa vypláca v sume 40 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku rodiča (príp. osvojiteľa). 

Vdovský a vdovecký dôchodok 

O vdovský dôchodok môžete žiadať Sociálnu poisťovňu, ak:

1) manžel ku dňu úmrtia poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
2) manžel ku dňu úmrtia splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok,
3) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. 

Vdovský dôchodok sa vypláca počas jedného roka od smrti manžela; po uplynutí tejto lehoty sa vdovský dôchodok vypláca len ak:

1) sa staráte o nezaopatrené dieťa,
2) ste invalidná kvôli poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo
3) ste vychovali aspoň 3 deti,
4) máte 52 rokov a vychovali ste 2 deti,
5) máte dôchodkový vek. 

Vdovecký dôchodok sa vypláca za rovnakých podmienok ako vdovský, a to v sume 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal zosnulý nárok ku dňu smrti. Ak došlo k splneniu podmienok nároku na dva dôchodky, určí sa vdovský (resp. vdovecký) dôchodok z vyššieho z nich. 

Pozostalostná úrazová renta 

Pozostalostná úrazová renta je peňažná dávka úrazového poistenia. Máte na ňu nárok, ak:

1) zosnulý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
2) v čase úmrtia mal voči vám vyživovaciu povinnosť určenú súdom,
3) v čase smrti ešte nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. 

Mesačná suma renty sa určuje vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktorý vám mal zosnulý ku dňu svojej smrti platiť; neplatí sa, ak vám vznikol nárok na jednorazové odškodnenie (viď nižšie) a zaniká dňom, v ktorom by zosnulý dovŕšil dôchodkový vek. Žiadosť o rentu si treba uplatniť v Sociálnej poisťovni. 

Jednorazové odškodnenie

 

Na jednorazové odškodnenie máte nárok, ak ste manželom, manželkou alebo nezaopatreným dieťaťom zosnulého, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Manželskému partnerovi sa vypláca odškodnenie vo výške 730-násobku denného vymeriavacieho základu; od 1. januára 2022 je maximálna výška sumy jednorazového odškodnenia 59 651,70 EUR. Každé nezaopatrené dieťa má právo na polovicu sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky zosnulého. O odškodnenie treba opäť žiadať Sociálnu poisťovňu. 

Náhrada nákladov spojených s pohrebom 

Ak ste uhradili náklady spojené s pohrebom zosnulého, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, máte nárok na ich náhradu. Hradia sa najmä:

- náklady účtované pohrebnou službou,

- náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,

- cintorínske poplatky,

- náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,

- náklady na úpravu hrobu. 

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2022 zodpovedá čiastke 2983,50 EUR. Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom si treba uplatniť v Sociálnej poisťovni. 

Náhrada nákladov na smútočné ošatenie a cestovných výdavkov na prepravu na miesto pohrebu 

V prípade, že ste so zosnulým, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, žili ku dňu jeho smrti v spoločnej domácnosti alebo ste jeho nezaopatrených dieťaťom, máte nárok na náhradu:

- 1/3 výdavkov na smútočné ošatenie, najviac však 99,60 EUR pre každú osobu,

- cestovných výdavkov vynaložených na vašu prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Z hľadiska právnej povahy ide v podstate o súčasť peňažného plnenia vyplácaného ako „náhrada nákladov spojených s pohrebom“; žiada sa v Sociálnej poisťovni.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

16. 2. 2024 | Marek Mittaš

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

Začiatky podnikania sú spojené s viacerými poplatkami a ďalšími nákladmi, ktoré môžu komplikovať rozbeh nejedného nového podnikateľa. Dobrou správou však je, že štát poskytuje takzvaný... celý článok

11 dávok a prilepšení, ktoré môžu využiť tehotné alebo matky v roku 2024

19. 1. 2024 | Barbora Magočová

11 dávok a prilepšení, ktoré môžu využiť tehotné alebo matky v roku 2024

Očakávate prírastok alebo už rodičom ste? Prinášame vám prehľad nárokov, ktoré máte v roku 2024. Dozviete sa tiež, na ktorom úrade alebo inštitúcii si treba príspevok, dávku či iný... celý článok

Rodičovský príspevok v roku 2024: Kto ho získa a aký bude?

12. 1. 2024 | Daniel Výcha

Rodičovský príspevok v roku 2024: Kto ho získa a aký bude?

Rodičovský dôchodok bol jednou z najčastejšie diskutovaných tém posledných mesiacov minulého roka. Vláda ho najprv chcela zrušiť a neskôr urobiť v ňom veľké zmeny. Nakoniec sa však... celý článok

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

28. 9. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

Jeden príspevok pri narodení dieťaťa vypláca štát, druhý je možné získať aj od samosprávy. Ktoré zo slovenských miest poskytujú finančnú výpomoc pri narodení potomka nad rámec príspevku... celý článok

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

22. 9. 2023 | Barbora Magočová

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

Ste samoživiteľom a druhý rodič vášho dieťaťa vám nič neprispieva? Čítajte, za akých podmienok je možné v roku 2023 získať náhradné výživné a v akej výške sa poskytuje. Prinášame tiež... celý článok