Úmrtie blízkeho človeka: Na aké uľahčenia a dávky máte nárok?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 6. 5. 2022
Úmrtie blízkeho je smutná udalosť, ktorá však skôr či neskôr postretne každého. Stratu sa však snaží pomôcť prekonať aj štát pomocou. Na čo máte právo, aby ste lepšie zvládli úmrtie príbuzného, zabezpečili pohreb, či pokryli výpadok príjmu v rodinnom rozpočte? Prinášame užitočný prehľad pre pozostalých.
Úmrtie blízkeho človeka: Na aké uľahčenia a dávky máte nárok?

Zdroj: Shutterstock

Príspevok na pohreb 

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka určená na (čiastočnú) úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Na príspevok máte nárok, ak:

  • 1) ste dosiahli plnoletosť,
  • 2) ste zabezpečili pohreb,
  • 3) máte trvalý alebo prechodný pobyt na území SR,
  • 4) zosnulý mal v čase smrti trvalý alebo prechodný pobyt na území SR; ak mal na území SR prechodný pobyt, musí byť na území SR pochovaný. 

Výška príspevku je 79,670 EUR; nárok na jeho vyplatenie treba uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zosnulého. Písomnú žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá zabezpečovala pohreb. Príspevok je vyplácaný najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste oň požiadali. 

Pracovné voľno s náhradou mzdy 

Ak ste zamestnancom, zamestnávateľ Vám musí poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy, a to:

  • 1) v trvaní 2 dní pri úmrtí manžela alebo dieťaťa; nad rámec uvedeného máte nárok na voľno v trvaní ďalšieho 1 dňa na účasť na ich pohrebe,
  • 2) v trvaní 1 dňa na účasť na pohrebe rodiča, súrodenca, svokrovcov a švagra či švagrinej; nad rámec uvedeného vám zamestnávateľ musí poskytnúť voľno ešte 1 deň, ak obstarávate ich pohreb,
  • 3) na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 1 deň, na účasť na pohrebe vášho prarodiča či vnuka alebo prarodiča vášho manžela a tiež inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila s vami v čase úmrtia v domácnosti; nad rámec uvedeného vám zamestnávateľ musí poskytnúť voľno ešte 1 deň, ak obstarávate ich pohreb. 

Sirotský dôchodok 

O sirotský dôchodok môžete žiadať Sociálnu poisťovňu, ak ste nezaopatreným dieťaťom, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ, pokiaľ ku dňu svojej smrti:

1) poberal starobný dôchodok,
2) poberal invalidný dôchodok,
3) mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
4) získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok,
5) splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
6) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. 

Nárok zaniká buď dňom, v ktorom ste prestali byť nezaopatreným dieťaťom, vždy však najneskôr dovŕšením 26. roku veku. Sirotský dôchodok sa vypláca v sume 40 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku rodiča (príp. osvojiteľa). 

Vdovský a vdovecký dôchodok 

O vdovský dôchodok môžete žiadať Sociálnu poisťovňu, ak:

1) manžel ku dňu úmrtia poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
2) manžel ku dňu úmrtia splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok,
3) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. 

Vdovský dôchodok sa vypláca počas jedného roka od smrti manžela; po uplynutí tejto lehoty sa vdovský dôchodok vypláca len ak:

1) sa staráte o nezaopatrené dieťa,
2) ste invalidná kvôli poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo
3) ste vychovali aspoň 3 deti,
4) máte 52 rokov a vychovali ste 2 deti,
5) máte dôchodkový vek. 

Vdovecký dôchodok sa vypláca za rovnakých podmienok ako vdovský, a to v sume 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal zosnulý nárok ku dňu smrti. Ak došlo k splneniu podmienok nároku na dva dôchodky, určí sa vdovský (resp. vdovecký) dôchodok z vyššieho z nich. 

Pozostalostná úrazová renta 

Pozostalostná úrazová renta je peňažná dávka úrazového poistenia. Máte na ňu nárok, ak:

1) zosnulý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
2) v čase úmrtia mal voči vám vyživovaciu povinnosť určenú súdom,
3) v čase smrti ešte nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. 

Mesačná suma renty sa určuje vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktorý vám mal zosnulý ku dňu svojej smrti platiť; neplatí sa, ak vám vznikol nárok na jednorazové odškodnenie (viď nižšie) a zaniká dňom, v ktorom by zosnulý dovŕšil dôchodkový vek. Žiadosť o rentu si treba uplatniť v Sociálnej poisťovni. 

Jednorazové odškodnenie

 

Na jednorazové odškodnenie máte nárok, ak ste manželom, manželkou alebo nezaopatreným dieťaťom zosnulého, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Manželskému partnerovi sa vypláca odškodnenie vo výške 730-násobku denného vymeriavacieho základu; od 1. januára 2022 je maximálna výška sumy jednorazového odškodnenia 59 651,70 EUR. Každé nezaopatrené dieťa má právo na polovicu sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky zosnulého. O odškodnenie treba opäť žiadať Sociálnu poisťovňu. 

Náhrada nákladov spojených s pohrebom 

Ak ste uhradili náklady spojené s pohrebom zosnulého, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, máte nárok na ich náhradu. Hradia sa najmä:

- náklady účtované pohrebnou službou,

- náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,

- cintorínske poplatky,

- náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,

- náklady na úpravu hrobu. 

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2022 zodpovedá čiastke 2983,50 EUR. Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom si treba uplatniť v Sociálnej poisťovni. 

Náhrada nákladov na smútočné ošatenie a cestovných výdavkov na prepravu na miesto pohrebu 

V prípade, že ste so zosnulým, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, žili ku dňu jeho smrti v spoločnej domácnosti alebo ste jeho nezaopatrených dieťaťom, máte nárok na náhradu:

- 1/3 výdavkov na smútočné ošatenie, najviac však 99,60 EUR pre každú osobu,

- cestovných výdavkov vynaložených na vašu prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Z hľadiska právnej povahy ide v podstate o súčasť peňažného plnenia vyplácaného ako „náhrada nákladov spojených s pohrebom“; žiada sa v Sociálnej poisťovni.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok

Na aké dávky bude mať rodič nárok v roku 2023?

10. 10. 2022 | Redakcia

Na aké dávky bude mať rodič nárok v roku 2023?

Každý rodič vie, že starostlivosť o deti sa dokáže podpísať na rodinnom rozpočte. Tu je prehľad príspevkov a dávok, ktoré vám v roku 2023 pomôžu s výdavkami na nového člena rodiny. celý článok