COVID-19: kedy sa uznáva ako choroba z povolania a aké dávky možno žiadať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 18. 8. 2021
Nakazili ste sa koronavírusom v práci? Čítajte, aké podmienky treba splniť, aby bol uznaný ako choroba z povolania a na aké nároky môžete pomýšľať v nadväznosti na rozsah poškodenia vášho zdravia.
COVID-19: kedy sa uznáva ako choroba z povolania a aké dávky možno žiadať?

Zdroj: Shutterstock

COVID-19 ako choroba z povolania, ak ste sa mohli nakaziť aj mimo pracoviska

Poškodenie zdravia vírusom SARS-CoV-2 spĺňa podmienky choroby z povolania, ak:

 1. vzniklo pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním

V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh nie je napríklad cesta do zamestnania a späť či vyšetrenie v zdravotníckom zariadení s výnimkou vyšetrenia vykonaného na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení pri prvej pomoci.

 1. je ako choroba z povolania uznané špecializovaným pracoviskom

Z príslušného metodického pokynu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu možno vyčítať, že pre uznanie COVID-19 ako choroby z povolania  je potrebné, aby:

 • sa u infikovaného reálne prejavili klinické príznaky ochorenia (samotný pozitívny test nestačí),
 • bola diagnóza laboratórne potvrdená,
 • sa preukázalo, že infikovaný prišiel v práci počas inkubačnej doby do styku s nakazenou osobou alebo infekčným materiálom.

Podkladom pre rozhodnutie o uznaní choroby z povolania je aj odborné stanovisko orgánu verejného zdravia, ktorý prešetrí pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby. Prešetruje sa aj možnosť nakazenia v súvislosti s komunitným šírením vírusu – inými slovami to, či ste sa nemohli nakaziť aj mimo zamestnania. Budúcnosť pravdepodobne prinesie viaceré spory, v ktorých bude jediným dôvodom neuznania COVID-19 ako choroby z povolania skutočnosť, že k nákaze mohlo dôjsť aj vo voľnom čase zamestnanca. V tejto súvislosti by sa v praxi mohli uplatniť závery vyslovené v rozhodnutí Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 14CoPr/11/2016. Tento pri rozhodovaní o podobnom skutkovom základe uzavrel, že ak je po porovnaní doby strávenej v práci a dĺžky trávenia času vykonávaním iných rizikových činností oveľa pravdepodobnejšie nakazenie v práci, pôjde o chorobu z povolania.

Tip: Kalkulačka: Nemocenská a PN 2021

Zdroj: Depositphotos

Neistota panuje ohľadom infikovaných, ktorí nepracujú v zdravotníctve či sociálnych službách

Jednou zo zákonom stanovených podmienok uznania poškodenia zdravia ako choroby z povolania je skutočnosť, že predmetné poškodenie musí byť zaradené do zoznamu chorôb uvedených v prílohe č. 1 zákona o sociálnom poistení. Ochorenie spôsobené koronavírusom patrí pod Položku 24 (Infekčné choroby a parazitárne choroby okrem tropických infekčných chorôb a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí); v zmysle prílohy sa však môže pokladať za chorobu z povolania len vtedy, keď vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmito chorobami alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Text prílohy zákona o sociálnom poistení by teda mohol byť vyložený aj tak, že by sa ochorenie COVID-19 malo uznať ako choroba z povolania len u zdravotníkov, zamestnancov laboratórií a prípadne ešte pracovníkov zariadení sociálnych služieb, ak ochoreli v dobe, keď v zariadení vznikla epidémia koronavírusu.

U iných zamestnancov, ktorí môžu prísť s koronavírusom do styku najmä kvôli tomu, že povaha ich práce vyžaduje priamy kontakt s väčším množstvom ľudí (predavači, učitelia, pracovníci vo verejnej hromadnej doprave apod.), sa  možnosť kvalifikácie poškodenia ich zdravia chorobou COVID-19 ako choroby z povolania podporne opiera najmä o Smernicu Európskeho Parlamentu a Rady 2000/54/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci. Zo znenia uvedenej smernice (napr. z čl. 4 ods. 2, Prílohy I. či Prílohy III. čl. 7) vyplýva, že členské štáty EÚ (a teda aj Slovensko) by mali zamestnancov chrániť pred rizikami ohrozenia ich zdravia nielen vtedy, ak ich práca v sebe zahŕňa zámer alebo nutnosť pracovať s chorými na COVID-19 alebo infekčným materiálom, ale aj vtedy, ak so sebou nesie zvýšené riziko nákazy. Smernica výslovne poukazuje napríklad na zamestnancov v závodoch na likvidáciu odpadov či čistiarní odpadových vôd.

Tip: Stal sa vám pracovný úraz? Živnostník nemá nárok na úrazové dávky

Rozsah odškodnenia závisí najmä na následkoch prekonania ochorenia

Ak vám bude koronavírus uznaný ako choroba z povolania, prichádzajú podľa konkrétnych okolností do úvahy nasledujúce dávky:

 • úrazový príplatok - Poskytuje sa pri dočasnej práceneschopnosti v dôsledku choroby z povolania.
 • úrazová renta - Prichádza do úvahy, ak nastane pokles schopnosti vykonávať doterajšiu pracovnú činnosť o viac ako 40 % a zároveň nie je dovŕšený dôchodkový vek ani priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • jednorazové vyrovnanie - Finančne kompenzuje pokles pracovnej schopnosti v dôsledku choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %. 
 • rehabilitačné/rekvalifikačné - Rehabilitačné sa vypláca v prípade poskytovania pracovnej rehabilitácie – t.j. výcviku, ktorý je po chorobe potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej alebo inej vhodnej činnosti. Rekvalifikačné sa hradí, ak sa v dôsledku choroby z povolania realizuje zmena doterajšej kvalifikácie, ktorú treba zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností.
 • náhrada za bolesť - Poskytuje sa na základe lekárskeho posudku, v ktorom lekár bodovo ohodnotí bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom choroby z povolania, jej liečením alebo odstraňovaním následkov.
 • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia - Poskytuje sa na základe lekárskeho posudku, v ktorom lekár bodovo ohodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví.
 • náhrada nákladov spojených s liečením - Ide o náhradu nákladov, ktoré boli účelne vynaložené na liečenie v dôsledku choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára.
 

Anketa

Necháte sa zaočkovať na COVID-19?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce