COVID-19: kedy sa uznáva ako choroba z povolania a aké dávky možno žiadať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 18. 8. 2021
Nakazili ste sa koronavírusom v práci? Čítajte, aké podmienky treba splniť, aby bol uznaný ako choroba z povolania a na aké nároky môžete pomýšľať v nadväznosti na rozsah poškodenia vášho zdravia.
COVID-19: kedy sa uznáva ako choroba z povolania a aké dávky možno žiadať?

Zdroj: Shutterstock

COVID-19 ako choroba z povolania, ak ste sa mohli nakaziť aj mimo pracoviska

Poškodenie zdravia vírusom SARS-CoV-2 spĺňa podmienky choroby z povolania, ak:

 1. vzniklo pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním

V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh nie je napríklad cesta do zamestnania a späť či vyšetrenie v zdravotníckom zariadení s výnimkou vyšetrenia vykonaného na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení pri prvej pomoci.

 1. je ako choroba z povolania uznané špecializovaným pracoviskom

Z príslušného metodického pokynu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu možno vyčítať, že pre uznanie COVID-19 ako choroby z povolania  je potrebné, aby:

 • sa u infikovaného reálne prejavili klinické príznaky ochorenia (samotný pozitívny test nestačí),
 • bola diagnóza laboratórne potvrdená,
 • sa preukázalo, že infikovaný prišiel v práci počas inkubačnej doby do styku s nakazenou osobou alebo infekčným materiálom.

Podkladom pre rozhodnutie o uznaní choroby z povolania je aj odborné stanovisko orgánu verejného zdravia, ktorý prešetrí pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby. Prešetruje sa aj možnosť nakazenia v súvislosti s komunitným šírením vírusu – inými slovami to, či ste sa nemohli nakaziť aj mimo zamestnania. Budúcnosť pravdepodobne prinesie viaceré spory, v ktorých bude jediným dôvodom neuznania COVID-19 ako choroby z povolania skutočnosť, že k nákaze mohlo dôjsť aj vo voľnom čase zamestnanca. V tejto súvislosti by sa v praxi mohli uplatniť závery vyslovené v rozhodnutí Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 14CoPr/11/2016. Tento pri rozhodovaní o podobnom skutkovom základe uzavrel, že ak je po porovnaní doby strávenej v práci a dĺžky trávenia času vykonávaním iných rizikových činností oveľa pravdepodobnejšie nakazenie v práci, pôjde o chorobu z povolania.

Tip: Kalkulačka: Nemocenská a PN 2021

Zdroj: Depositphotos

Neistota panuje ohľadom infikovaných, ktorí nepracujú v zdravotníctve či sociálnych službách

Jednou zo zákonom stanovených podmienok uznania poškodenia zdravia ako choroby z povolania je skutočnosť, že predmetné poškodenie musí byť zaradené do zoznamu chorôb uvedených v prílohe č. 1 zákona o sociálnom poistení. Ochorenie spôsobené koronavírusom patrí pod Položku 24 (Infekčné choroby a parazitárne choroby okrem tropických infekčných chorôb a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí); v zmysle prílohy sa však môže pokladať za chorobu z povolania len vtedy, keď vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmito chorobami alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Text prílohy zákona o sociálnom poistení by teda mohol byť vyložený aj tak, že by sa ochorenie COVID-19 malo uznať ako choroba z povolania len u zdravotníkov, zamestnancov laboratórií a prípadne ešte pracovníkov zariadení sociálnych služieb, ak ochoreli v dobe, keď v zariadení vznikla epidémia koronavírusu.

U iných zamestnancov, ktorí môžu prísť s koronavírusom do styku najmä kvôli tomu, že povaha ich práce vyžaduje priamy kontakt s väčším množstvom ľudí (predavači, učitelia, pracovníci vo verejnej hromadnej doprave apod.), sa  možnosť kvalifikácie poškodenia ich zdravia chorobou COVID-19 ako choroby z povolania podporne opiera najmä o Smernicu Európskeho Parlamentu a Rady 2000/54/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci. Zo znenia uvedenej smernice (napr. z čl. 4 ods. 2, Prílohy I. či Prílohy III. čl. 7) vyplýva, že členské štáty EÚ (a teda aj Slovensko) by mali zamestnancov chrániť pred rizikami ohrozenia ich zdravia nielen vtedy, ak ich práca v sebe zahŕňa zámer alebo nutnosť pracovať s chorými na COVID-19 alebo infekčným materiálom, ale aj vtedy, ak so sebou nesie zvýšené riziko nákazy. Smernica výslovne poukazuje napríklad na zamestnancov v závodoch na likvidáciu odpadov či čistiarní odpadových vôd.

Tip: Stal sa vám pracovný úraz? Živnostník nemá nárok na úrazové dávky

Rozsah odškodnenia závisí najmä na následkoch prekonania ochorenia

Ak vám bude koronavírus uznaný ako choroba z povolania, prichádzajú podľa konkrétnych okolností do úvahy nasledujúce dávky:

 • úrazový príplatok - Poskytuje sa pri dočasnej práceneschopnosti v dôsledku choroby z povolania.
 • úrazová renta - Prichádza do úvahy, ak nastane pokles schopnosti vykonávať doterajšiu pracovnú činnosť o viac ako 40 % a zároveň nie je dovŕšený dôchodkový vek ani priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • jednorazové vyrovnanie - Finančne kompenzuje pokles pracovnej schopnosti v dôsledku choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %. 
 • rehabilitačné/rekvalifikačné - Rehabilitačné sa vypláca v prípade poskytovania pracovnej rehabilitácie – t.j. výcviku, ktorý je po chorobe potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej alebo inej vhodnej činnosti. Rekvalifikačné sa hradí, ak sa v dôsledku choroby z povolania realizuje zmena doterajšej kvalifikácie, ktorú treba zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností.
 • náhrada za bolesť - Poskytuje sa na základe lekárskeho posudku, v ktorom lekár bodovo ohodnotí bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom choroby z povolania, jej liečením alebo odstraňovaním následkov.
 • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia - Poskytuje sa na základe lekárskeho posudku, v ktorom lekár bodovo ohodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví.
 • náhrada nákladov spojených s liečením - Ide o náhradu nákladov, ktoré boli účelne vynaložené na liečenie v dôsledku choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára.
 

Anketa

Necháte sa zaočkovať na COVID-19?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

28. 9. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

Jeden príspevok pri narodení dieťaťa vypláca štát, druhý je možné získať aj od samosprávy. Ktoré zo slovenských miest poskytujú finančnú výpomoc pri narodení potomka nad rámec príspevku... celý článok

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

22. 9. 2023 | Barbora Magočová

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

Ste samoživiteľom a druhý rodič vášho dieťaťa vám nič neprispieva? Čítajte, za akých podmienok je možné v roku 2023 získať náhradné výživné a v akej výške sa poskytuje. Prinášame tiež... celý článok

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

6. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

Školský klub detí (ľudovo označovaný aj ako „družina“) navštevuje tesne po nástupe do školy väčšina žiakov. Zamestnaní rodičia vďaka nemu nemusia riešiť, kto sa o ich potomkov postará... celý článok

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok