Nová povinnosť pre firmy: zápis rodného čísla alebo čísla občianskeho preukazu

Roland Regely | rubrika: Článok | 1. 2. 2021
Kto má povinnosť zápisu rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo pasu fyzickej osoby do obchodného registra a ako si túto povinnosť splniť?
Nová povinnosť pre firmy: zápis rodného čísla alebo čísla občianskeho preukazu

Zdroj: Shutterstock

Zatiaľ čo do 30. septembra 2020 sa vo vzťahu k identifikácii spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným zapisovali do obchodného registra iba meno, priezvisko a bydlisko spoločníka alebo spoločníkov, od 1. októbra 2020 sa pridávajú nové údaje.

Prvého októbra totiž nadobudla účinnosť novelizácia zákona o obchodnom registri a okrem bežných údajov sa vyžaduje pri identifikácii spoločníkov v obchodnom registri aj zápis ich dátumov narodenia a rodných čísiel. Ak je spoločníkom tej-ktorej spoločnosti s ručením obmedzeným osoba, ktorej nebolo rodné číslo pridelené, tak sa namiesto rodného čísla zapisuje do obchodného registra iný identifikačný údaj tejto osoby, ktorým je najmä číslo preukazu totožnosti, číslo cestovného dokladu alebo číslo dokladu o pobyte cudzinca.

Kým zápis skutočných užívateľov výhod, ktorý museli podnikatelia absolvovať nedávno, bol bezplatný, za zápis rodného čísla musia podnikatelia zaplatiť súdny poplatok 33 eur.

Pokuta za nesplnenie v tisíckach eur

Drvivá väčšina z vyše 300-tisíc firiem tak musí do konca septembra budúceho roka (teda 09/2022) zapísať do obchodného registra rodné čísla spoločníkov a členov štatutárnych orgánov. Ak si povinnosť nesplnia, štatutárom hrozí pokuta 3 310 eur. Navyše, za zápis údajov, ktoré štát má k dispozícii, treba zaplatiť poplatok 33 eur.

Odporúča sa, aby staršie firmy zapísali tieto údaje čím skôr.

 

Nové firmy už potrebný zápis údajov majú

Nové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré boli do obchodného registra zapísané na základe návrhu na zápis podanom po 30. septembri 2020 majú „po problémoch“. Tieto identifikačné údaje o svojich spoločníkoch už totiž majú kompletne zapísané. 

Staršie spoločnosti s ručením obmedzeným tieto údaje zapísané nemajú a vzniká im tak povinnosť identifikačné údaje o spoločníkoch spoločnosti do obchodného registra doplniť. 

Povinnosť zapísať údaje o dátume narodenia, rodnom čísle či inom identifikátore spoločníkov vzniká všetkým starším spoločnostiam s ručením obmedzeným, a to aj v prípade, že v obchodnom registri sú už tieto identifikačné údaje o rovnakých osobách zapísané na inom mieste napr. v časti týkajúcej sa konateľov spoločnosti či konečných užívateľov výhod spoločnosti.

Koho sa týka povinnosť zapísať údaje?

 • spoločníkov s. r. o., k. s. alebo v. o. s.

 • jediných akcionárov a.s. alebo j. s. a.

 • konateľov s. r. o.

 • členov predstavenstva a. s.

 • členov dozornej rady a. s. alebo s. r. o.

 • vedúcich organizačných zložiek

 • likvidátorov

 • prokuristov

 • správcov na výkon nútenej správy

Aké údaje je potrebné doplniť? 

 • pri verejnej obchodnej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby 

 • pri komanditnej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby 

 • pri spoločnosti s ručením obmedzeným: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby, ako aj údaj o tom, že bolo zriadené záložné právo k obchodnému podielu spoločníka, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy 

 • pri akciovej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby 

 • pri jednoduchej spoločnosti na akcie: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby. 

Načo ďalší byrokratický nezmysel?

Podnikatelia sú z novinky pobúrení a pýtajú sa, prečo si štát tieto údaje nemôže vziať sám od seba (princíp e-governmentu). S novinkou však prišla ešte bývala vláda Slovenskej republiky.

„Doplnenie týchto údajov je do budúcna predpokladom, aby sa zapísané údaje automaticky zosúlaďovali s údajmi v referenčných registroch, a to najmä v registri fyzických osôb. Pôvodný hraničný termín na zápis zmeny sa tak posunul na 30. septembra 2022,“ vysvetlil hovorca ministerstva Peter Bubla.

Anketa

Myslíte si, že máme na Slovensku veľkú byrokratickú záťaž?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce