Konkurenčná činnosť konateľa – ako sa brániť?

Viliam Poništ | rubrika: Článok | 20. 2. 2012
Konkurenčná činnosť štatutárneho orgánu nie je žiadnou novinkou. Jemožné sa s ňou stretnúť relatívne často, no zväčša ostáva skrytá.V mnohých prípadoch je ťažké konkurenčnú činnosť dokázať, no niekedy jezjavná.
Konkurenčná činnosť konateľa – ako sa brániť?

Zdroj: Shutterstock

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najčastejšou a najobľúbenejšou formou podnikania u nás. Pokrýva väčšie, stredné aj menšie podniky. Pri malých (najmä jednoosobových) a stredne veľkých spoločnostiach je možné vidieť určité prepojenie štatutárneho orgánu na spoločníkov. Napríklad sám konateľ je spoločníkom alebo rodinným príslušníkom a pod. Pri väčších podnikoch už funkcia konateľa naberá aj iný rozmer a vzťah spoločnosť – konateľ a konateľ – spoločníci je riešený iba na základe zmluvných vzťahov. Samozrejme nie vždy je to pravidlom.

Obchodný zákonník upravuje pri jednotlivých typoch spoločností, ktoré osoby a v akom rozsahu podliehajú zákazu konkurenčného konania. Pri spoločnostiach s ručením obmedzeným  je zákaz konkurencie stanovení pre konateľa (konateľov), ale taktiež aj pre členov dozornej rady, ak je zriadená. Pre tieto osoby platia určité obmedzenia, najmä nesmú:

  • vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  • sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  • zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  • vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.

Konateľom môžu stanovy alebo spoločenská zmluva určiť aj ďalšie obmedzenia, ktoré musia po dobu svojej funkcie dodržiavať. Zároveň je možné rozšíriť zákaz konkurencie aj na spoločníkov (spoločníci by si sami museli tento zákaz rozšíriť v spoločenskej zmluve alebo v stanovách).

Postup pri zistení konkurenčného konania

Ak spoločnosť zistí, že osoba, ktorá má povinnosť zákaz konkurencie dodržovať (či už na základe zákona alebo spoločenskej zmluvy, prípadne stanov) tento zákaz porušila umožňuje Obchodný zákonník požadovať od nej vydanie prospechu z obchodu alebo prevedenie zodpovedajúcich práv na spoločnosť. Ak vznikla škoda má spoločnosť právo na náhradu škody, ktoré je možné uplatniť aj popri spomínaných oprávneniach spoločnosti.  

Toto právo môže spoločnosť uplatňovať priamo u osoby, ktorá porušila zákaz konkurencie alebo na súde. No v prípade, ak spoločnosť nie je schopná dokázať, že ku konkurenčnému konaniu došlo nebude možné ani zákonne postihovať domnelú osobu, ktorá zákaz porušila. Odvolanie z funkcie bude s najväčšou pravdepodobnosťou tak, či tak nevyhnutným riešením.

Právo na vydanie prospechu z obchodu alebo prevedenie zodpovedajúcich práv na spoločnosť zanikajú v špeciálnych lehotách. Ak sa u porušiteľa neuplatnili do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o skutočnosti porušenie zákazu konkurencie dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Po ich márnom uplynutí to už nie je možné. Nárok na náhradu škody ich uplynutím nie je dotknutý.

Trestnoprávny rozmer porušovania zákazu konkurencie

Postihnúť osobu, ktorá porušila zákaz konkurencie je dnes možné aj podľa Trestného zákona. Podľa jeho ustanovení bude potrestaná taká osoba, ktorá je povinná dodržiavať zákaz konkurencie a zákaz poruší, pokiaľ tým spôsobí  inému väčšiu škodu. Takto je možné potrestať dotyčnú osobu trestom odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Z uvedeného je vidieť, že trestne postihovať možno iba osobu, ktorá porušila zákonný zákaz konkurencie, takže jeho rozšírenie v spoločenskej zmluve alebo stanovami aj na iné osoby, prípadne aj na iné činnosti nemá na jej trestný postih žiadny vplyv. Väčšia škoda predstavuje aspoň sumu 2 660 eur. V prípade, ak by bola spôsobená škoda v hodnote aspoň 133 000 eur je možné takúto osobu potrestať odňatím slobody na dva až osem rokov.

Ak by ste chceli porušovať zákaz konkurencie dobre si to rozmyslite, pretože nielen predpisy súkromného práva riešia predmetnú problematiku a ľahko sa môže stať, že budete stíhaný aj cez ustanovenie trestného práva. Ak máte spoločnosť s ručením obmedzeným a vyskytne sa podobný prípad už viete čo môžete požadovať.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce