Zmena sídla s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 21. 7. 2023 | 1 komentár
Potrebujete zmeniť sídlo vašej spoločnosti? V posledných rokoch boli do praxe zavedené viaceré novoty, ktoré vás môžu pri podávaní návrhu na zápis do obchodného registra prekvapiť. Čo treba urobiť, aby ste prepis sídla zvládli vybaviť aj sami?
Zmena sídla s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

Zdroj: Shutterstock

Krok: Rozhodnutie o zmene sídla 

K návrhu na zápis novej adresy sídla vašej spoločnosti do obchodného registra musíte v každom prípade doložiť rozhodnutie o jeho zmene. Môže mať nasledujúce 3 podoby

a) zápisnica o valnom zhromaždení sa prikladá, ak má spoločnosť viacero spoločníkov. Musí obsahovať: 

1) obchodné meno a sídlo spoločnosti (vzhľadom na to, že sídlo sa oficiálne mení až okamihom jeho zápisu do obchodného registra, uvádza sa pri identifikačných údajoch spoločnosti v zápisnici ešte stará adresa) 

2) miesto a čas konania valného zhromaždenia 

3) meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa 

Funkciu predsedu a zapisovateľa nemusí vykonávať nezainteresovaná osoba; jej výkonom môžu byť poverení prítomní spoločníci či konatelia. 

4) opis prerokovania bodov programu valného zhromaždenia 

Príklad: „Vzhľadom na to, že spoločnosť už nebude naďalej využívať priestory na adrese Zelená 5, Bratislava, navrhuje predseda valného zhromaždenia, aby toto rozhodlo o zmene jej sídla, ktoré bude na novej adrese Červená 6, Bratislava a v tomto zmysle zároveň prijalo rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti.“ 

5) rozhodnutie zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania 

Príklad: „Valné zhromaždenie sa jednohlasne (100 % hlasov všetkých spoločníkov) uznieslo na tom, že adresa sídla spoločnosti sa mení na Červená 6, Bratislava. Zároveň sa s ohľadom na uvedené jednohlasne (100 % hlasov všetkých spoločníkov) uznieslo na tom, že sa mení aj spoločenská zmluva spoločnosti, a to tak, že text obsiahnutý v čl. 2 spoločenskej zmluvy v znení „Zelená 5, Bratislava“ sa ruší a nahradzuje sa textom v znení „Červená 6, Bratislava“. 

6) podpis predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa 

Ak sa na valnom zhromaždení rozhodlo len o zmene sídla, nemusí byť ani jeden z podpisov na zápisnici úradne osvedčený. K zápisnici sa priloží aj listina prítomných spoločníkov

b) rozhodnutie jediného spoločníka sa vyhotovuje, ak celý obchodný podiel (100 %) v s.r.o. patrí jedinej osobe. Oproti zápisnici o valnom zhromaždení je jeho vypracovanie jednoduchšie najmä v tom, že sa nemusia uvádzať výsledky hlasovania. Rozhodnutie podpíše len jediný spoločník; úradne osvedčenie podpisu sa nevyžaduje.
 
c) rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia (tzv. per rollam) môže nahradiť zápisnicu o valnom zhromaždení. Pravidlá pre prijatie takéhoto rozhodnutia sú obsiahnuté v 130 Obchodného zákonníka

Krok: Listina osvedčujúca súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do obchodného registra 

Ak nehnuteľnosť, v ktorej sa bude nachádzať nové sídlo, nepatrí spoločnosti, treba registrovému súdu doložiť písomný súhlas jej vlastníka so zápisom sídla spoločnosti do obchodného registra. Podpis vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti musí byť úradne osvedčený. V prípade nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve postačí súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov počítanej podľa veľkosti ich podielov. 

Zákon pripúšťa aj doloženie listiny preukazujúcej užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje. Typicky pôjde o zmluvu o nájme nebytových priestorov.

 Okrem rozhodnutia o zmene sídla a súhlasu vlastníka nehnuteľnosti nezabudnite vyhotoviť tiež nové úplné znenie spoločenskej zmluvy (ak má spoločnosť viacero spoločníkov) alebo zakladateľskej listiny (ak ide o tzv. jednoosobovú s.r.o.), ktoré bude obsahovať novú adresu sídla. Tento dokument podpíšu obyčajným podpisom konatelia. 

Krok: Vyplnenie zmenového formulára 

Po kompletizácii podpísaných príloh k návrhu na zmenu sídla a uložení ich scanov (pdf) do vášho počítača môžete pristúpiť k vyplneniu elektronického formulára s názvom „Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra“. Nájdete ho na webových stránkach ministerstva spravodlivosti (www.justice.gov.sk) v sekcii venovanej obchodnému registru. Ide o formulár č. 8. V zmenovom formulári (FUZS) vyplníte:

- označenie súdu (príslušného podľa starého sídla spoločnosti),

- označenie oddielu a vložky, pod ktorými je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri,

- údaje o navrhovateľovi, ktorým je vo vašom prípade právnická osoba – vaša s.r.o.,

- sekciu venovanú sídlu - v časti pre zápis uvediete novú adresu sídla a v časti pre výmaz starú adresu sídla,

- prílohy (každú prílohu očíslujete a popíšete samostatne),

- záver, v ktorom opäť uvediete obchodné meno spoločnosti a miesto a dátum vyplnenia formulára,

- váš výber ohľadom spôsobu doručovania potvrdenia o zápise. 

Po vyplnení sa vrátite k úvodnej časti formulára, kde si môžete pomocou voľby „kontrola vyplnenia“ overiť, či ste pri zadávaní údajov neurobili zásadnejšiu chybu. Následne si vygenerujete súbor, ktorý budete potrebovať v kroku číslo 4. 

Krok: Podanie návrhu cez slovensko.sk 

Samotné podanie návrhu prebieha výlučne elektronicky. Na portáli slovensko.sk nájdete službu pre podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri. Po prihlásení spôsobom podľa vašich preferencií (napr. pomocou občianskeho preukazu) sa dostanete do sekcie, v ktorej vytvoríte správu pre registrový súd. Postupne si z ponúkaných možností zvolíte, že podávate návrh na zmenu, ktorá sa týka spoločnosti s ručením obmedzeným a vyplníte e-mailovú adresu, na ktorú si prajete dostávať informácie o priebehu konania. 

V ďalšej fáze priložíte všetky potrebné prílohy. V prvom rade pôjde o zmenový formulár (FUZS), ktorý ste si pripravili v 3. kroku. Následne prikladáte prílohy podľa konkrétnych okolností vášho prípadu. Vždy musíte priložiť rozhodnutie, z ktorého vyplýva zmena sídla (vyhotovené v 1. kroku). Ak spoločnosť nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej bude nové sídlo, doložíte súhlas vlastníka; pokiaľ sa sídlo presúva do nehnuteľnosti v majetku spoločnosti, môžete doložiť list vlastníctva stiahnutý z katastrálneho portálu.

Zároveň je vhodné k návrhu pripojiť aj nové úplné znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny, ktoré bude vďaka tomu rovno založené do zbierky listín obchodného registra. Jednotlivé prílohy aj samotnú správu treba elektronicky podpísať – v súlade so spôsobom konania za spoločnosť zapísaným v obchodnom registri sa vyžaduje elektronický podpis konateľa (príp. konateľov). 

Po odoslaní návrhu nezabudnite uhradiť súdny poplatok. Jeho výška je 33 EUR a informácie potrebné pre jeho zaplatenie vám budú doručené (aj) na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri vypĺňaní návrhu na slovensko.sk. Registrový súd má o zápise rozhodnúť v lehote dvoch pracovných dní odo dňa, keď mu bude doručená informácia o zaplatení súdneho poplatku. Ak odmietne zápis vykonať, máte šancu ním vytknuté chyby návrhu na zápis zmeny sídla alebo jeho príloh napraviť pomocou námietok, na prípravu ktorých máte 15 dní.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Toto ste už čítali?

Zmena konateľa s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

28. 8. 2023 | Barbora Magočová

Zmena konateľa s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

Potrebuje do obchodného registra zapísať nového konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným? Napriek tomu, že ide o pomerne bežnú zmenu, nemusí vôbec prebehnúť hladko. Na ktoré záležitosti... celý článok

DPH a cena: Pravidlá, ktoré by ste mali poznať

30. 6. 2023 | Barbora Magočová

DPH a cena: Pravidlá, ktoré by ste mali poznať

Dodávate tovar alebo poskytujete služby aj iným podnikateľom? Ak je to tak, rozhodne by ste mali venovať patričnú pozornosť tomu, ako ste sa s obchodnými partnermi dohodli na cene vášho... celý článok

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

5. 5. 2023 | Barbora Magočová

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Viedol váš blízky až do jeho smrti prosperujúci podnik? Nadviazanie na jeho podnikanie je možné bez ohľadu na to, či ho prevádzkoval prostredníctvom s.r.o. alebo ako živnostník. Aké... celý článok

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

3. 5. 2023 | Daniel Výcha

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Mzdári ich používajú pri svojej každodennej práci. Aj keď niekto pre vás vykonáva účtovníctvo, je dobré mať aspoň základné povedomie o týchto číslach. Tieto čísla totiž ovplyvňujú vašu... celý článok

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

28. 4. 2023 | Marek Mittaš

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Od 1. februára 2023 došlo k niekoľkým zmenám v porovnaní s rokom 2022. Prečítajte si, aké úkony a povinnosti musíte splniť a kedy si môžete zjednodušiť... celý článok