Súdne poplatky v roku 2021: Prehľadne podľa druhu riešenej záležitosti

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 11. 3. 2021
Prinášame veľký prehľad aktuálnych súdnych poplatkov v najfrekventovanejších konaniach. V ktorých veciach sa môžete na súdy obrátiť zadarmo?
Súdne poplatky v roku 2021: Prehľadne podľa druhu riešenej záležitosti

Zdroj: Shutterstock

Aké vysoké sú súdne poplatky:

Pri podaní návrhov elektronickou cestou môžete výrazne ušetriť

V prípade využitia možnosti elektronického podania môžete niektoré z nižšie uvedených poplatkov ešte znížiť až na 50 % zo stanovenej sadzby; najviac však o 70 EUR. V prípade, že k spoplatnenému návrhu treba pripojiť aj prílohy, musia byť pre dosiahnutie zníženia poplatku aj tieto v elektronickej podobe. Zvýhodnená sadzba sa nepoužije na poplatky vyberané v exekučnom konaní a v konaniach týkajúcich sa obchodného registra.

Okrem súdnych poplatkov počítajte v prípade právneho zastúpenia aj s odmenou advokáta a v dedičských konaniach pre zmenu s odmenou notára.

1.Súdne poplatky v rodinnoprávnych konaniach

Poplatkový úkon Súdny poplatok
Návrh na rozvod 66 EUR
Návrh na určenie či zvýšenie výživného na dieťa alebo rodiča Bez poplatku (oslobodenie podľa § 4 ods. 1 písm. g) zákona o súdnych poplatkoch)
Návrh nevydatej matky na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom Bez poplatku (oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. f) zákona o súdnych poplatkoch)
Návrh maloletého dieťaťa o určenie rodičovstva Bez poplatku (oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona o súdnych poplatkoch)
Návrh na zapretie otcovstva podaný otcom 66 EUR
Návrh na úpravu styku s dieťaťom Bez poplatku (oslobodenie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch)

 

Zdroj: Shutterstock

2. Súdne poplatky v sporoch týkajúcich sa vlastníckeho práva vrátane vyporiadania podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov  

Poplatkový úkon Súdny poplatok
Žaloba o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pri podaní žaloby: 66 EUR

+ Za vyporiadanie BSM podľa úspechu vo veci:

1) ak sa konanie skončí rozsudkom, 3 % z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú, alebo

2) ak sa konanie skončí zmierom, 1 % z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

Bez ohľadu na výsledok konania vždy najmenej 66 EUR, najviac 16 596,50 EUR

Žaloba o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 6 % z ceny podielu žiadaného navrhovateľom, najmenej 16,50 EUR, najviac 16 596,50 EUR
Žaloba na vypratanie nehnuteľnosti, bytu či nebytových priestorov (ak je predmetom konania viac nehnuteľných vecí, poplatok sa vyberie iba za jednu z nich) 99,50 EUR
Žaloba na vydanie veci (ak je predmetom konania viac hnuteľných vecí, poplatok sa vyberie iba za jednu z nich) 99,50 EUR
 

Kedy máte nárok na oslobodenie od súdnych poplatkov

Podľa zákona môžete pomýšľať na oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to odôvodňujú vaše pomery. Súd skúma najmä vašu majetkovú situáciu – rozhodujúca však nie je len výška vašich aktuálnych príjmov, ale tiež vaša schopnosť si tieto príjmy zaobstarať. Súdy sa ďalej zhodujú na tom, že samotné vlastníctvo hodnotnejšej nehnuteľnosti či iného majetku nemusí znamenať, že vám oslobodenie nebude priznané.

Záverom dodajme, že aj zaplatený súdny poplatok sa vám časom môže vrátiť. V sporových konaniach totiž platí, že ak súd vašej žalobe vyhovie, v drvivej väčšine prípadov zaviaže protistranu, aby vám zaplatený súdny poplatok nahradila v plnej výške. 

3. Súdne poplatky za vymáhanie peňažných pohľadávok vrátane exekúcií

Poplatkový úkon Súdny poplatok
Žaloba o zaplatenie peňažnej pohľadávky 6 % z výšky požadovanej sumy, najmenej však 16,50 EUR, najviac 16 596,50 EUR a v obchodných veciach najviac 33 193,50 EUR
Žaloba o zaplatenie peňažnej pohľadávky v upomínacom konaní 50 % so sadzby stanovenej pre žalobu o zaplatenie peňažnej pohľadávky (aktuálne 3 % z výšky požadovanej sumy)
Návrh na vykonanie exekúcie 16,50 EUR
Zdroj: Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch

4. Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch

Poplatkový úkon Súdny poplatok
Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného (resp. štátnozamestnaneckého) pomeru Bez poplatku (oslobodenie žalobcu podľa § 4 ods. 2 písm. d) bod 1 zákona o súdnych poplatkoch)
Žaloba o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania Bez poplatku (oslobodenie žalobcu podľa § 4 ods. 2 písm. d) bod 1 zákona o súdnych poplatkoch)
Žaloba, ktorou zamestnanec proti zamestnávateľovi uplatňuje nárok z individuálneho pracovnoprávneho vzťahu (napr. žaloba o úhradu nezaplatenej mzdy) Bez poplatku (oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. d) bod 2 zákona o súdnych poplatkoch)
 

5. Súdne poplatky v sporoch o ochranu osobnosti

Žaloba na ochranu osobnosti, ak nežiadate náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch

 

Poplatkový úkon Súdny poplatok
Žaloba na ochranu osobnosti, ak nežiadate náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 66 EUR
Žaloba na ochranu osobnosti, ak žiadate náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 66 EUR a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy, najviac 16 596, 50 EUR
 

6. Poplatky súvisiace s obchodným registrom

Poplatkový úkon Súdny poplatok
Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným či inej zapisovanej osoby s výnimkou akciovej spoločnosti do obchodného registra 150 EUR
Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra 375 EUR
Návrh na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapisovanej osoby do obchodného registra 33 EUR
Návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod Bez poplatku (Položka 17 poznámka 4)
Návrh na zmenu priezviska osoby zapísanej v obchodnom registri (napr. konateľa, spoločníka) po uzatvorení manželstva Bez poplatku (Položka 17 poznámka 5)
 

7. Poplatky súvisiace s dedičským konaním

Poplatkový úkon Súdny poplatok
Konanie o dedičstve

1) do 3 319 EUR čistej hodnoty dedičstva: 6,50 EUR

2) od 3 320 EUR do 9 958 EUR čistej hodnoty dedičstva: 16,50 EUR

3) nad 9 958 EUR: 0,2 % z čistej hodnoty dedičstva, najviac 165,50 EUR

Návrh na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 EUR, najviac 165,50 EUR
Zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 6,50 EUR
Zdroj: Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch

Anketa

Už ste sa niekedy súdili?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce