Čo všetko treba vybaviť po smrti blízkeho? Vezmite si radšej jeden či dva dni voľna

Roland Regely | rubrika: Článok | 13. 1. 2020
Matrika, poisťovne, banka, služby, a tak ďalej. Po smrti rodinného príslušníka či blízkeho treba bezodkladne vybaviť množstvo povinností.
Čo všetko treba vybaviť po smrti blízkeho? Vezmite si radšej jeden či dva dni voľna

Zdroj: Shutterstock

Smrť blízkeho často príde nečakane a prekvapí celú rodinu. Okrem vybavovania pohrebu musia pozostalí bezodkladne vybaviť aj množstvo ďalších vecí. Prinášame stručný prehľad všetkých povinností. 

Najprv na matriku

Úmrtie príbuzného treba nahlásiť do 5 dní na príslušnom matričnom úrade v obci alebo mestskej časti, kde ku smrti došlo. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list. Úmrtný list aj žiadosti sa vybavujú na počkanie a bez poplatkov v čase úradných hodín príslušnej matriky. Kópia úmrtného listu je spoplatnená sumou 5 eur.

Niektoré pohrebné služby zabezpečujú časť administratívy namiesto pozostalých, aby im tak uľahčili vybavovanie - treba sa o tom informovať priamo u pohrebnej služby, ktorú si pozostalí vybrali pre zabezpečenie pohrebu.

Zoznam dokladov, ktoré treba doniesť na matriku pri úmrtí:

  • list o prehliadke mŕtveho (3 ks) - tento dokument vystaví zdravotnícke zariadenie, v ktorom občan zomrel, prípadne prehliadajúci lekár, ak prišlo k úmrtiu mimo zdravotníckeho zariadenia, list dostanete hneď trikrát
  • občiansky preukaz zosnulej osoby a osoby, ktorá úmrtie vybavuje
 

Matrika po obdržaní týchto dokumentov obratom vystaví aj Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú potvrdí pohrebná služba a potom túto žiadosť treba odovzdať na úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého pobytu zosnulého. 

Na požiadanie matrika vystavuje aj Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Úmrtný list aj žiadosti sa vybavujú na počkanie a bez poplatkov v čase úradných hodín príslušnej matriky.

Matrika ďalej úmrtie oznámi príslušnému Okresnému súdu pre účely dedičského konania. Zároveň Sociálnej poisťovni kvôli štátom vyplácaným dávkam a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý to ďalej oznámi príslušnej zdravotnej poisťovni, kde bol zosnulý poistený.

Nasleduje Sociálna poisťovňa

Úmrtie fyzickej osoby síce nahlasuje príslušná matrika Sociálnej poisťovni, ale robí tak v mesačných intervaloch. Takže ak chcete veci urýchliť, môžete úmrtie nahlásiť aj vy, vo vlastnom záujme. Povinnosti voči Sociálnej poisťovni sa líšia v závislosti od toho, či bol zosnulý poberateľom dôchodku, živnostníkom, nezamestnaným alebo poberal nemocenské dávky. 

Ak mal zomretý manžela alebo manželku musíte žiadať o vyplatenie nevyplateného dôchodku splatného ku dňu smrti, ide o tzv. pozostalostný dôchodok. Ak zomretý nemá manžela ani manželku, tento nárok prechádza na všetky pozostalé deti. Tie k žiadosti o vyplatenie nevyplatených súm dôchodku musia predložiť čestné vyhlásenie o tom, že pozostalé dieťa je jediným dieťaťom zomretého, resp. si je vedomé, že nárok na splatné sumy dôchodkovej dávky je spoločným nárokom všetkých detí zomretého poistenca.

Ak medzičasom došlo k vyplateniu dôchodku, Sociálna poisťovňa túto platbu nechá zablokovať a vyžiada si ju naspäť od banky alebo pošty.

Ak zosnulý podnikal ako SZČO, pozostalí musia predložiť kópiu úmrtného listu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Nedoplatky na poistnom a iné prípadné dlhy voči Sociálnej poisťovni sú súčasťou dedičského konania. Ak odmietnete dedičstvo, odmietnete aj dlhy.

Ak bol zosnulý zapojený do II. piliera, platí to isté čo pri zamestnancovi – pozostalí by mali informovať aj príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, tiež zaslaním kópie úmrtného listu. Plnenie prebehne v rámci zmluvy so správcovskou spoločnosťou, prípadne podľa dedenia.

Ak zosnulý poberal sociálne dávky, nárok na vyplatenie všetkých dávok zaniká úmrtím poberateľa. Fotokópiu úmrtného listu je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni čo najskôr, aby dávky neboli vyplatené neoprávnene.

Do zdravotnej poisťovne nemusia všetci

Smrť blízkej osoby sa do zdravotnej poisťovne nenahlasuje, robí tak automaticky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zákon neukladá lehotu, dokedy je potrebné vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca, zdravotné poisťovne to majú stanovené individuálne, no odporúčajú to čo najskôr, aby nedošlo k prípadnému zneužitiu.

Tak ako v prípade sociálky, aj v prípade zdravotnej poisťovne sa preplatky a nedoplatky riešia až pri dedičskom konaní.

Nezabudnite odovzdať doklady zosnulého

Občiansky preukaz stačí odovzdať na matričnom úrade, prípadne priamo na oddelení okresného riaditeľstva policajného zboru. 

Vodičský preukaz treba odovzdať na najbližšom oddelení polície, platnosť stráca dňom úmrtia zosnulého. To isté platí o cestovnom pase a zbrojnom preukaze. 

Kontaktujte dodávateľov služieb a banku

Banku zosnulého treba o úmrtí informovať bezodkladne predložením úmrtného listu. Ak sa tak nestane, banka zablokuje účty hneď, ako sa o úmrtí dozvie. Majetok v banke postupuje do dedičského konania a do dedičského konania automaticky prechádzajú aj dlhy zomretého klienta.

Dedič má právo odmietnuť celé dedičstvo, teda peniaze na účtoch či dlhy, ale nie jeho časť.

Plyn, elektrina, internet, televízia, telefón. Všetky služby, ktoré zosnulý používal a po jeho smrti nebudú naďalej využívané, pretože boli viazané na meno zosnulého - musia byť riadne ukončené. O úmrtí preto informujte všetkých takýchto dodávateľov služieb v domácnosti.

Životné poistenie je osobitná kapitola

Informujte poisťovňu, v ktorej bolo poistenie uzatvorené, a tým si uplatníte nárok na poistné plnenie. Na poistnej zmluve by mali byť uvedené oprávnené osoby, od ktorých poisťovňa bude vyžadovať potrebné doklady k vyplateniu poistnej sumy. V prípade, že na poistnej zmluve nie sú určené oprávnené osoby, poisťovňa postupuje podľa Občianskeho zákonníka.

Anketa

Šetríte si na svoj pohreb?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+13
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce