Nepriznali vám invalidný dôchodok, lebo nie ste dosť chorý? Ako sa brániť?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 13. 3. 2024
Invalidný dôchodok môžete získať len vtedy, keď vám váš zdravotný stav značne znižuje schopnosť pracovať. Aké kritériá sa pri jeho posudzovaní v roku 2024 musia brať do úvahy? A ako sa môžete brániť, ak vám Sociálna poisťovňa nepriznala invalidný dôchodok kvôli nesprávnym záverom posudkového lekára?
Nepriznali vám invalidný dôchodok, lebo nie ste dosť chorý? Ako sa brániť?

Zdroj: Shutterstock

Aké zhoršenie zdravia je dôvodom pre priznanie invalidného dôchodku? 

Pre priznanie invalidného dôchodku musíte (okrem iného) spĺňať podmienku invalidity. Táto vyžaduje, aby: 

1) vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (v celých číslach teda musí ísť minimálne o pokles 41 %). 

Pokles sa posudzuje porovnaním vašej telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti s uvedenými schopnosťami zdravého človeka. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určuje v rámci percentuálnych hraníc, ktoré sú vo vzťahu k jednotlivým ochoreniam či zdravotným indispozíciám stanovené prílohou č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení.

Ak ťažkosti spôsobujúce dlhodobé zhoršenie vášho zdravotného stavu príloha zákona výslovne neuvádza, neznamená to, že by nemohli viesť k invalidite. Pre ich posúdenie sa použije percentuálne ohodnotenie takého ochorenia, ktoré je z hľadiska funkčného dopadu najviac porovnateľné s vaším problémom. 

2) pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nastal v dôsledku vášho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu 

Za dlhodobo nepriaznivý sa pokladá taký zdravotný stav, ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok. Zároveň by malo ísť o také zhoršenie zdravia, ktoré v dlhšom časovom horizonte vo svojich dôsledkoch nie je možné zlepšiť rehabilitáciami či užívaním liekov (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 9So/235/2016). 

Pre určenie konkrétnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť platia nasledujúce pravidlá:

1) základom pre jej ohodnotenie je ten zdravotný problém, ktorý je rozhodujúcou príčinou vášho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu;
2) do úvahy sa čiastočne berú aj ostatné zdravotné postihnutia, ktoré ale môžu zvýšiť mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 10 %, avšak len v prípade, že ich závažnosť má na tento pokles reálny vplyv; konkrétne zvýšenie hodnoty sa odvíja od predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, vami dosiahnutého vzdelania, vašich skúseností a schopnosti rekvalifikácie;
3) jednotlivé percentuálne miery poklesu sa nesčítavajú

Pri posudzovaní poklesu sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

Ako prebieha posudzovanie invalidity? 

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa skúma v rámci tzv. lekárskej posudkovej činnosti vykonávanej posudkovým lekárom sociálneho poistenia. Za účelom objektívneho zhodnotenia vášho zdravotného stavu by posudkový lekár mal do určitej miery spolupracovať s vaším praktickým či ošetrujúcim lekárom. 

Zákon dovoľuje, aby posudkový lekár zhodnotil váš zdravotný stav aj bez vašej osobnej účasti. Uvedené však neplatí, keď o ňu výslovne požiadate. 

Podkladom pre posúdenie poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sú:

- lekárske správy a údaje zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja a ďalšej liečby;

- komplexné funkčné vyšetrenia a ich závery, pri ktorých sa prihliada aj na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie a možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Pokiaľ ide o podklady pre rozhodnutie, určite si dajte záležať na tom, aby ste v rámci posudzovania predložili všetky lekárske správy či inú dokumentáciu súvisiacu s vaším zdravotným stavom, ktorá by mohla odôvodniť záver o vašej invalidite. Zákon pripúšťa aj to, aby Sociálna poisťovňa ustanovila za účelom odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutia znalca – pokiaľ je teda váš prípad špecifický, zvážte aj návrh znaleckým dokazovaním (viď napr. rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 20Sa/15/2021). 

Výsledkom posudkovej činnosti je lekárska správa, ktorej súčasťou je odborný lekársky posudok. Posudok by mal obsahovať odôvodnenie, v ktorom bude adekvátne vysvetlené, na základe akých skutočností sa lekár rozhodol pre ním určené ohodnotenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. 

Podľa posudkového lekára nie ste invalidný: ako sa proti jeho záveru brániť? 

Samotný lekársky posudok ohľadom invalidity nie je formálnym rozhodnutím. Nedá sa teda proti nemu podať ani odvolanie, ani tzv. správna žaloba. Ak sa však domnievate, že lekár pri vyhodnocovaní vášho zdravotného stavu pochybil, môžete sa brániť prostredníctvom podania odvolania proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ktorým je vaša žiadosť o invalidný dôchodok zamietnutá.

Odvolanie treba podať v lehote 30 dní od oznámenia rozhodnutia. Vzhľadom na to, žerozhodnutie ohľadom priznania invalidného dôchodku vydáva v 1. stupni ústredie Sociálnej poisťovne, bude o vašom odvolaní rozhodovať jej generálny riaditeľ. 

Pokiaľ v odvolacom konaní nedosiahnete nápravu, máte ešte možnosť podania správnej žaloby. Túto treba podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o odvolaní, o ktorého súdne preskúmanie žiadate.

Žaloba sa podáva na príslušný správny súd (v Bratislave, v Banskej Bystrici alebo v Košiciach), v ktorého obvode sa nachádza adresa vášho trvalého pobytu. Keďže ide o správnu žalobu v tzv. sociálnej veci, súd ju bude posudzovať v neformálnom režime; jej dôvody môžete meniť alebo dopĺňať až do jeho rozhodnutia. 

Proti rozhodnutiu správneho súdu sa ešte môžete brániť tzv. kasačnou sťažnosťou, ktorú bude riešiť Najvyšší správny súd. Podáva sa najneskôr v lehote 1 mesiaca od doručenia rozhodnutia správneho súdu. Poslednou šancou je podanie ústavnej sťažnosti na Ústavný súd SR

Aké dôvody možno proti posudku namietať? 

Ako už bolo uvedené vyššie, všetky námietky, ktoré voči lekárskemu posudku máte, môžete v prvej fáze uplatniť práve v podanom odvolaní. V odvolacom konaní sa zároveň môžu vykonať ďalšie dôkazy, ktoré svedčia o nesprávnom posúdení vášho zdravotného stavu. Priestor pre zmenu rozhodnutia v odvolacom konaní by ste mali čo najviac využiť, lebo v správnej žalobe už možno lekársky posudok spochybniť len z obmedzených dôvodov. 

V zmysle ustálenej judikatúry (napr. rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR, sp.zn. 6Ssk/5/2021) si súd sám nemôže vyhodnocovať odborné otázky medicínskeho charakteru. V tomto smere preto musí vychádzať z podaného lekárskeho posudku. V správnej žalobe teda možno predovšetkým namietať, že:

- posúdenie zdravotného stavu nebolo dostatočne jednoznačné, úplné, určité či presvedčivé,

- neboli zohľadnené všetky pre váš prípad podstatné skutočnosti (napríklad niektoré predložené lekárske správy a pod.),

- závery ohľadom posúdenia invalidity neboli logicky a primerane odôvodnené, napr. nebolo ozrejmené, akým spôsobom bola s ohľadom na vaše diagnózy vypočítaná miera poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (napr. rozhodnutie Krajského súdu Žilina, sp.zn. 29Sa/46/2018). 

Na lekárske správy dokumentujúce zhoršenie vašich problémov vydané až po rozhodnutí Sociálnej poisťovne správny súd nemôže prihliadať (napr. rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 20Sa/15/2021). Súd zároveň nerozhodne o priznaní či nepriznaní nároku na invalidný dôchodok – môže len zrušiť rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ktorá bude následne vo veci konať znovu.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zmeny v druhom pilieri: Dotkla sa úprava aj vašej penzie?

15. 3. 2024 | Redakcia

Zmeny v druhom pilieri: Dotkla sa úprava aj vašej penzie?

Začiatkom roku 2024 nastali významné zmeny v niekoľkých oblastiach, vrátane druhého piliera. V dôsledku snahy o zníženie deficitu verejných financií došlo k zníženiu príspevkovej sadzby... celý článok

Veľké prekvapenie pre Slovákov: Takto vyzerajú trináste dôchodky v praxi

5. 3. 2024 | Daniel Výcha

Veľké prekvapenie pre Slovákov: Takto vyzerajú trináste dôchodky v praxi

Trináste dôchodky sú neutíchajúcou témou, ktorou sa zaoberá nielen vláda, ale aj samotní dôchodcovia už niekoľko mesiacov. Minulý rok mali dôchodcovia dostať trináste dôchodky v plnej... celý článok

Komu sa oplatí ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

22. 2. 2024 | Daniel Výcha

Komu sa oplatí ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

Predčasný dôchodok láka mnohých. Má však určité obmedzenia, kvôli ktorým nemusí byť výhodný pre úplne každého. Pre ktoré skupiny ľudí sa oplatí v tomto roku ísť do predčasného dôchodku... celý článok

Zmeny v druhom pilieri: Koho sa týkajú a prečo si od roku 2024 nasporíme menej?

23. 1. 2024 | Marek Mittaš

Zmeny v druhom pilieri: Koho sa týkajú a prečo si od roku 2024 nasporíme menej?

Druhý pilier prejde v roku 2024 jednou výraznou zmenou, ktorá spôsobí, že si v ňom nasporíme menej. Od januára dôjde k trvalému zníženiu príspevkovej sadzby z 5,5 % na 4 %. Podľa vlády... celý článok

Čo sa mení v roku 2024 pre dôchodcov: Kto si prilepší a kto nie?

11. 1. 2024 | Redakcia

Čo sa mení v roku 2024 pre dôchodcov: Kto si prilepší a kto nie?

Začiatok roka už tradične prináša viaceré zmeny, vrátane tých, ktoré sa týkajú dôchodcov. Penzisti sa môžu tešiť na vyššie dávky a trináste dôchodky. Zmeny však neobídu ani vyplácanie... celý článok