Limit na platby v hotovosti v roku 2023. Čo ostáva a čo sa mení?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 31. 7. 2023 | 1 komentár
1. júla 2023 sa na Slovensku zmenili pravidlá pre obmedzenie hotovostných platieb. Kedy sa na vás po novom vzťahuje povinnosť bezhotovostnej úhrady? Dá sa zákazu platieb v hotovosti vyhnúť, ak si dohodnete splátky? A čo vám hrozí, ak pristúpite k transakcii „za hotové“, keď to zákon nedovoľuje?
Limit na platby v hotovosti v roku 2023. Čo ostáva a čo sa mení?

Zdroj: Shutterstock

Obmedzenie pre platenie hotovosťou od júla 2023 

Do 30. júna tohto roka platilo, že:

1) platby medzi fyzickými osobami, ktoré neboli podnikateľmi, mohli byť realizované v hotovosti neprevyšujúcej 15 000 Eur;
2) všetky ostatné subjekty (v praxi teda právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby) mohli hradiť a prijímať platby v hotovosti len vtedy, ak ich suma neprekročila 5 000 Eur. 

Od 1. júla 2023 sa pravidlá pre všetky osoby zjednotili na celoplošný zákaz pre platby v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 Eur. V prípade podnikateľov ide teda o pomerne významné rozvoľnenie. Platbou sa pre účely stanovenia zákazu rozumie nielen odovzdanie bankoviek či mincí v hotovosti inej osobe, ale aj ich prijatie. 

Pôvodné obmedzenia mali zabrániť daňovým únikom; tieto očakávania ale neboli naplnené. Predkladatelia novely preto konštatovali, že ďalšie trvanie sprísnených limitácií by v skutočnosti len komplikovalo množstvo transakcií  - a to aj pre spotrebiteľov (keďže podnikatelia od nich nesmeli prijímať sumu nad 5 000 Eur). Zmena právnej úpravy bola vynútená aj rastom cenovej a mzdovej hladiny.

Len pre porovnanie uveďme, že aktuálne je vďaka novelizácii limit pre hotovostné platby menej prísny ako napríklad v susednej Českej republike, kde je hranica určená čiastkou 270 000 Kč (ku dňu spracovania článku ide po zaokrúhlení na celé tisícky o 11 000 Eur). 

Dajú sa limity pre platby v hotovosti obísť postupnými splátkami? 

Horná hranica pre hotovostné platby sa vzťahuje na jeden právny vzťah. Dôležitá je teda celková výška odplaty za plnenie na základe jednej zmluvy či dodávky. Pokiaľ sa podľa vzájomnej dohody odplata hradí po častiach (viacero po sebe nasledujúcich splátok), je za účelom posúdenia naplnenia limitu pre platby v hotovosti podstatný ich celkový súčet.  

Príklad: Kúpna cena za tovar dodaný na základe jednej objednávky bola dohodnutá v sume 20 000 Eur. Podľa vzájomných dojednaní má byť uhradená v dvoch splátkach po 10 000 Eur. Napriek tomu, že výška jednotlivých splátok je nižšia ako maximálna hodnota stanovená pre hotovostné platby, je potrebné obe splátky uhradiť bezhotovostne, pretože dohromady zákonom stanovenú hranicu 15 000 Eur presahujú. 

Ak plánujete úhradu v inej mene, treba za účelom posúdenia limitu pre hotovostnú transakciu prepočítať nominálnu hodnotu bankoviek a mincí na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby. Zákazu úhrady v hotovosti sa nevyhnete ani odovzdaním časti peňazí prostredníctvom zástupcu (a to vrátane opatrovníka, prokuristu či zamestnanca). 

Kedy povinnosť bezhotovostnej platby neplatí? 

Slovenská právna úprava zakazujúca platby v hotovosti nad stanovený limit pre vás platí aj v cudzine, pokiaľ:

- platba súvisí s plnením uskutočneným na území SR,

- odovzdávajúci či príjemca platby má v SR trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň  či miesto podnikania. 

Uvedené neplatí, ak platba v cudzine súvisí so zabezpečovaním niektorých zákonom vymedzených plnení realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa podľa práva štátu, v ktorom sa má platba odovzdať alebo prijať, pre danú transakciu povoľuje len hotovostná platba. 

Hotovostný limit ďalej neplatí pre napríklad pre platby:

- pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,

- pre prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,

- pri spracovávaní bankoviek a mincí,

- pri preprave, predaji alebo výmene bankoviek a mincí,

- pri správe daní,

- v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,

- v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie (jej trvanie možno overiť napríklad na stránkach ministerstva vnútra) či

- v súvislosti so súdnym konaním, s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,

- pri výkone sociálneho poistenia. 

Čo hrozí ak zákaz pre hotovostné platby porušíte? 

Ak vášmu zmluvnému partnerovi zaplatíte v hotovosti čiastku, ktorú zákon umožňuje platiť len bezhotovostne, nebude to mať nijaký vplyv na platnosť záväzku, na základe ktorého ste platbu realizovali. 

Za porušenie zákazu hotovostnej platby však hrozia mastné pokuty. V prípade, že nedodržíte limity pre hotovostné platby ako fyzická osoba nepodnikateľ, môže vám byť uložená pokuta až do výšky 10 000 Eur. Ak sa porušenia zákazu dopustí právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) či podnikajúca fyzická osoba, riskuje sankciu, ktorá sa môže vyšplhať až na 150 000 Eur

Ukladanie pokút patrí do právomoci daňového a colného úradu. Pri stanovení ich výšky sa bude prihliadať hlavne na:

- závažnosť porušenia zákazu (za platbu vo výške 15 100 Eur by logicky mala byť uložená nižšia pokuta, než za platbu v oveľa vyššej čiastke),

- spôsob realizácie platby,

- jej následky a

- okolnosti, za ktorých k zakázanej platbe došlo. 

Platenie v hotovosti sa stalo ústavne zaručeným právom 

Paralelne s novelou zákona o obmedzení platieb v hotovosti nadobudla 1. 7. 2023 účinnosť tiež zmena Ústavy SR, ktorá každému garantuje právo na platbu v hotovosti. Štát v rámci tohto ústavného práva zaručuje vydávanie hotovosti ako zákonného platidla. 

Zároveň platí, že každý má právo vykonať platbu za nákup tovarovposkytnutie služieb v hotovosti zákonným platidlom (to všetko ale samozrejme v rámci zákonných obmedzení, medzi ktoré patrí napríklad stanovený limit pre hotovostné platby). Hotovosť môže byť odmietnutá len z primeraných alebo všeobecne uplatňovaných dôvodov. Ústava zaručuje aj právo vykonať hotovostnú operáciu v banke alebo pobočke zahraničnej banky. 

Dôvodov pre ústavné zakotvenie vyššie uvedeného práva bolo viacero; najsilnejšie rezonovala požiadavka ochrany súkromia platiacej osoby.  

Anketa

Platíte hotovosťou?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Obľúbené témy

hotovosť, pravidlá

Toto ste už čítali?

Nové pravidlá izolácie a karantény + čo hrozí, ak ich porušíte?

31. 1. 2022 | Barbora Magočová

Nové pravidlá izolácie a karantény + čo hrozí, ak ich porušíte?

Na Slovensko sa valí nová vlna infekcií COVID-19. Podľa dostupných informácií nakazí variant omikron oveľa viac ľudí, ako predchádzajúce mutácie. Ako sa skracuje karanténa a čo riskujete... celý článok

Investície do prenajatého bytu: ktoré vám musí prenajímateľ nahradiť?

19. 1. 2022 | Barbora Magočová

Investície do prenajatého bytu: ktoré vám musí prenajímateľ nahradiť?

Každá nehnuteľnosť z času na čas vyžaduje údržbu alebo aspoň drobné zmeny. Čítajte, ktoré náklady vynaložené na byt hradíte sami a ktoré by vám mali byť preplatené jeho vlastníkom.

Decembrová inflácia zrýchlila na 5,8 %. Analytička hovorí, čo nás čaká v roku 2022

17. 1. 2022 | Redakcia

Decembrová inflácia zrýchlila na 5,8 %. Analytička hovorí, čo nás čaká v roku 2022

V decembri celkový rast cien tovarov a služieb zrýchlil na 5,8 %. Ide o 17-ročné maximum. Analytička spoločnosti WOOD & Company Eva Sadovská vysvetľuje, čo to urobí s cenami v tomto... celý článok

Ako sa čo najrýchlejšie rozviesť: prehľadný postup v 5 krokoch

14. 1. 2022 | Redakcia

Ako sa čo najrýchlejšie rozviesť: prehľadný postup v 5 krokoch

Čo treba splniť pre rozvod manželstva v roku 2022? Čítajte, ako postupovať, aby bolo vaše manželstvo ukončené rozvodom pokiaľ možno v čo najkratšom termíne.

Nájomné a úhrada za služby - môže ich prenajímateľ bytu každý rok zvyšovať?

5. 1. 2022 | Barbora Magočová

Nájomné a úhrada za služby - môže ich prenajímateľ bytu každý rok zvyšovať?

V akých prípadoch môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné a úhradu za plnenia poskytované v súvislosti s užívaním bytu?