Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Global Bond (Euro) Fund („fond“) je maximalizovať celkovú návratnosť investícií dosiahnutím ich zhodnotenia, generovaním príjmu a realizovaním menových výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane papierov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) emitovaných vládami a s vládou spojenými subjektmi so sídlom v akejkoľvek krajine a denominovaných v akejkoľvek mene. Za bežných trhových podmienok sa fond snaží udržať čistú expozíciu voči euru aspoň vo výške 85 %. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere bez investičného stupňa) emitovaných spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine; dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, ako napríklad Európskej investičnej banky; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (obmedzené na 30 % aktív); cenných papierov v stave defaultu (obmedzené do 10 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia a investovania, ktoré sa používajú ako nástroj aktívnej správy investície s cieľom získať expozíciu voči trhom. Zložka portfólia v inej mene ako eurách môže byť zabezpečená v eurách. Pri rozhodovaní o investovaní investičný tím hĺbkovo skúma rôzne faktory, ktoré môžu mať vplyv na ceny dlhopisov a hodnoty mien. Referenčnou hodnotou fondu je JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0170474422

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia29. 8. 2003
Aktuálna cena PL12,1700 Eur (4. 7. 2022)
Majetok fondu305 470 000 Eur (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,45 %
Poplatok za správu0,75 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita3,6 %
Najlepší mesiac10,5 %
Najhorší mesiac-100,0 %
Najlepší rok25,5 %
Najhorší rok-100,0 %

Graf Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc)EUR, ISIN LU0170474422

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-3,3 %
Tri mesiace-6,5 %
Šesť mesiacov-7,9 %
Od začiatku roka-8,2 %
Rok-9,7 %
Dva roky-11,7 % / -6,0 % (p.a.)
Tri roky-20,0 % / -7,2 % (p.a.)
Päť rokov-23,4 % / -5,2 % (p.a.)
Od založenia21,7 %

Ročná výkonnosť

2018-2,5 %
2017-0,6 %
20160,8 %
20153,8 %
20141,8 %
20130,0 %
20129,4 %
20112,1 %
20107,3 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Ostatní52,26 %
Peníze a ekvivalenty5,22 %
Vládní dluhopisy42,52 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce