Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Asian Bond Fund („fond“) je maximalizovať celkový výnos z investície zhodnotením investícií, generovaním príjmu a realizovaním menových výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality emitovaných vládami, s vládou spojenými subjektmi a spoločnosťami so sídlom v Ázii. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov mimo Ázie, ktoré môžu byť ovplyvnené ázijskými finančnými alebo hospodárskymi trendmi (obmedzené na 33 % aktív); dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, ako napríklad Európskej investičnej banky; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (obmedzené na 10 % aktív). Fond môže na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania využívať deriváty, ktoré sa používajú ako nástroj aktívnej správy investícií na získanie expozície voči trhom. Pružný a oportunistický charakter stratégie umožňuje investičnému tímu využívať výhody rôznych trhových prostredí. Pomocou hĺbkových prieskumov hospodárstva, krajín a bezpečnosti vrátane podrobnej analýzy rizík vyhľadáva rozsiahly tím špecialistov na dlhopisy spoločnosti Franklin Templeton možnosti využitia týchto rozdielov tak, že určí cenné papiere s pevným výnosom s najsilnejším potenciálom príjmu, kapitálového rastu a menových výnosov kdekoľvek na svete a investuje do nich. Pri rozhodovaní o investovaní investičný tím hĺbkovo skúma rôzne faktory, ktoré môžu mať vplyv na ceny dlhopisov a hodnoty mien. Fond môže distribuovať hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu vyššej sumy príjmov, ale zároveň to môže spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0229949994

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia25. 10. 2005
Aktuálna cena PL16,1300 USD (19. 5. 2022)
Majetok fondu497 380 000 USD (30. 11. 2018)
BenchmarkJPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,40 %
Vstupný poplatok5,00 %
Poplatok za správu1,05 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita4,9 %
Najlepší mesiac24,6 %
Najhorší mesiac-17,4 %
Najlepší rok52,8 %
Najhorší rok-23,3 %

Graf Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD, ISIN LU0229949994

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-3,5 %
Tri mesiace-6,8 %
Šesť mesiacov-6,4 %
Od začiatku roka-6,6 %
Rok-7,8 %
Dva roky-8,4 % / -4,3 % (p.a.)
Tri roky-9,9 % / -3,4 % (p.a.)
Päť rokov-7,5 % / -1,5 % (p.a.)
Od založenia61,3 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Ostatní30,79 %
Peníze a ekvivalenty3,32 %
Vládní dluhopisy65,89 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register