BlackRock Euro-Markets EUR – BlackRock Inc / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je maximalizovať výnos z investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu v období troch rokov. Fond investuje minimálne 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov (napr. akcií) spoločností so sídlom v členských štátoch Európskej únie (EÚ), ktoré sú súčasťou Hospodárskej a menovej únie Európskej únie (HMÚ). To môže na základe uváženia investičného poradcu (IA) zahŕňať aj majetkové cenné papiere spoločností so sídlom v krajinách, ktoré boli súčasťou HMÚ v minulosti. Fond môže tiež zahrnúť investície v členských štátoch EÚ, ktoré sa podľa názoru IA pravdepodobne v dohľadnej budúcnosti pripoja k HMÚ, a v spoločnostiach so sídlom inde, ktorých hlavnou činnosťou je podnikanie v členských krajinách HMÚ. IA môže použiť na investičné účely finančné derivátové nástroje (FDI) (t. j. investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach) s cieľom dosiahnuť investičný cieľ fondu a/alebo znížiť riziko v rámci portfólia fondu, znížiť investičné náklady a vytvoriť dodatočné príjmy. Fond môže prostredníctvom FDI generovať rôzne množstvá trhovej páky (teda tam, kde fond dosiahne trhovú expozíciu nad hodnotu svojich aktív). Fond je aktívne spravovaný a IA má možnosť zvoliť investície Fondu. Pri zostavovaní portfólia Fondu a tiež na účely riadenia rizík s cieľom zabezpečiť, aby aktívne riziko (t.j. miera odchýlky od Indexu), ktorému je Fond vystavený, zostalo primerané vzhľadom na investičné ciele a politiku Fondu, bude IA používať MSCI EMU Index. IA nie je pri výbere investícií viazaný zložkami alebo vážením Indexu. IA môže podľa svojho uváženia investovať aj do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do Indexu, aby bolo možné využiť konkrétne investičné príležitosti. Geografický rozsah týkajúci sa investičného cieľa a politiky však môžu mať za následok obmedzenie rozsahu, do akého sa držby portfólia budú odlišovať od Indexu. Index by mali používať investori na porovnávanie výkonnosti Fondu. Odporúčanie: Tento fond nemusí byť vhodný na krátkodobé investície. Vaše akcie budú nedistribučné (teda príjem z dividend bude zahrnutý v ich hodnote). Vaše akcie budú vedené v eurách, čo je základná mena fondu. Akcie môžete nakupovať alebo predávať denne. Minimálna počiatočná investícia pri tejto triede aktív je 5 000 USD alebo ekvivalent v inej mene.

Základné údaje

ISIN

LU0093502762

MenaEUR
SprávcaBlackRock Inc
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia4. 1. 1999
Aktuálna cena PL44,6400 Eur (21. 6. 2024)
Majetok fondu2 666 583 942 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,82 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita20,3 %
Najlepší mesiac22,2 %
Najhorší mesiac-38,0 %
Najlepší rok72,6 %
Najhorší rok-47,5 %

Graf BlackRock Euro-Markets EUR, ISIN LU0093502762

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,9 %
Tri mesiace-1,5 %
Šesť mesiacov12,8 %
Od začiatku roka12,2 %
Rok14,6 %
Dva roky42,8 % / 19,5 % (p.a.)
Tri roky15,0 % / 4,8 % (p.a.)
Päť rokov53,5 % / 8,9 % (p.a.)
Od založenia346,4 %

Ročná výkonnosť

2018-18,8 %
201714,2 %
2016-0,8 %
201521,8 %
2014-4,4 %
201327,0 %
201229,7 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 94,20 %
Severná Amerika 3,20 %
Spojené kráľovstvo 2,60 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží16,09 %
Energetika2,66 %
Finanční služby15,61 %
Komunikace1,07 %
Necyklické zboží4,86 %
Průmysl29,82 %
Technologie20,23 %
Základní suroviny5,78 %
Zdravotnictví3,87 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky