Koľko stojí rozvod?

Roland Regely | rubrika: Článok | 9. 9. 2021
Rozvod je nie je príjemná záležitosť a každá z dotknutých strán je do určitej miery v nelichotivej situácii. Ideálny stav je, ak tento úkon netrvá dlho a obe strany budú po rozvode spokojené. Koľko to vlastne celé stojí?
Koľko stojí rozvod?

Zdroj: Shutterstock

Rozvod manželstva je jediný spôsob zániku manželstva za života manželov. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

 

Ako sa podáva návrh na rozvod

Návrh na rozvod môže podať ktorákoľvek strana resp. obaja z manželského vzťahu. Návrh si možno napísať aj svojpomocne, musí však obsahovať isté zákonné náležitosti. V prípade bezdetného manželstva treba návrh podať v dvoch vyhotoveniach, pričom druhé vyhotovenie súd zašle druhej strane.

Ak sa v manželstve nachádzajú aj maloleté detí, návrh sa podáva v troch vyhotoveniach, nakoľko jedno vyhotovenie návrhu súd zasiela aj kolíznemu opatrovníkovi, ktorý háji v konaní záujmy maloletých detí. Návrh možno podať osobne na podateľni okresného súdu, alebo poštou. Je potrebné ho ale podať v obvode, kde mali manželia posledné spoločné bydlisko na území SR.

Tip redakcie: Pred rozvodom by mali byť partneri obzvlášť opatrní, aby nedošlo k odcudzeniu vecí, alebo napríklad výberu peňazí zo spoločného účtu. Ak jeden z partnerov už vopred tuší, že na súde môžu byť problémy, mal by začať zhromažďovať dôkazný materiál k nadobudnutému majetku. Ak totiž partner nevie preukázať, že danú vec nadobudol ešte pred vstupom do manželstva, bude sa o ňu pravdepodobne musieť deliť.
Koľko stojí rozvod? (poplatok, návrh, postup)

Zdroj: shutterstock

Návrh musí obsahovať

  • Označenie účastníkov (meno, priezvisko, bydlisko, občianstvo, dátum narodenia),
  • označenie súdu, ktorému je návrh určený,
  • opis rozhodujúcich skutočností,
  • dátum, podpis navrhovateľa,
  • ako prílohu treba priložiť dve kópie sobášneho listu, rodných listov detí, potvrdenie o návšteve školy maloletého dieťaťa.

Správne napísaný návrh urýchli konanie a nedochádza k niekoľkomesačným posunom.

Je potrebné mať advokáta?

V rozvodovom konaní manželia nemusia byť zastúpení advokátom. Zákon to neprikazuje, takže je to na rozhodnutí každej zo zúčastnených strán. Môže to však do istej miery urýchliť a zjednodušiť celý proces. Služby advokáta môžu vyjsť od 50 do 500 eur.

Cena rozvodu

Za návrh na začatie rozvodu sa platí súdny poplatok vo výške 66 eur. Možno ho zaplatiť kolkami, alebo v hotovosti v pokladni príslušného súdu a potvrdenka o zaplatení sa následne pripojí k návrhu. Celková suma rozvodu sa ale môže navýšiť napríklad o vypracovanie znaleckého posudku v prípade sporu o zverenie dieťaťa. Náklady tak môžu stúpnuť o niekoľko stoviek eur.

Ak je niektorá zo strán v nepriaznivom majetkovom pomere, môže súd požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov. Robí sa tak už pri samotnej žiadosti o rozvod. Musí však uviesť a zdokladovať svoje osobné a majetkové pomery, to znamená predložiť potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške poberaných dávok v hmotnej núdzi a príspevkov, či rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške invalidného dôchodku a podobne.

Musia byť pri rozvode prítomné obe strany?

Manželia sa častokrát boja vzájomnej konfrontácie a preto sa v niektorých prípadoch snažia tomuto pojednávaniu vyhnúť. Občiansky súdny poriadok umožňuje súdu rozhodnúť aj bez účasti druhého manžela, takže súd môže konať ďalej aj v prípade, že niektorá zo strán sa rozvodu nezúčastňuje. Mnohí sudcovia ale trvajú na osobnej výpovedi oboch strán.

Ak sa v manželskom vzťahu nachádza aj neplnoleté dieťa, je potrebné navrhnúť predstavu úprav rodičovských práv po rozvode. Musí sa uviesť napríklad aj to, komu budú zverené maloleté deti do osobnej starostlivosti, v akej výške bude výživné a ako upraviť styk s maloletým dieťaťom.

Kedy dôjde k zániku manželstva

Po tom, ako súd vyhlási na pojednávaní manželstvo za rozvedené plynie lehota v trvaní 30 dní na písomné vypracovanie rozsudku. V prípade, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, je táto lehota 10 dňová. Po doručení rozsudku, plynie manželom 15 dňová lehota na podanie odvolania. Ak nepríde odvolanie, bude posledný deň tejto lehoty dňom, kedy dôjde k zániku manželstva.

Konanie o majetkovom vysporiadaní

Konanie o majetkovom vyporiadaní prebehne až po rozvodovom konaní. Ak manželia spolu nežijú v spoločnej domácnosti a nehospodária spolu, neznamená to, že zaniklo ich bezpodielové spoluvlastníctvo. Bezpodielové spoluvlastníctvo je vlastne všetko to, čo ste nadobudli počas manželstva, okrem vecí, ktoré ste získali darom, dedičstvom, veci osobnej povahy a veci, ktoré slúžia na výkon povolania. Deliť sa musíte aj o hypotéku a ostatné spoločné dlhy. Všetko čo ste nadobudli pred uzatvorením nevydareného manželstva vám však zostáva.


Čítajte tiež:

Anketa

Aký je Váš rodinný stav?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+77
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register