Absolventská prax: Všetko, čo potrebujete vedieť

Od úradu práce získava absolvent školy počas vykonávania praxe mesačne paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.

Od 1.7.2020 je výška príspevku 139,64 eur mesačne.

Výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe

PlatnosťPríspevok
1.7.2020 - 30.6.2021139,64 eur
1.7.2019 - 30.6.2020136,50 eur
1.7.2018 - 30.6.2019133,30 eur
1.7.2017 - 30.6.2018129,66 eur
1.7.2014 - 30.6.2017128,75 eur
1.7.2013 - 30.6.2014128,75 eur
1.5.2013 - 30.6.2013126,47 eur
1.7.2012 - 30.6.2013194,58 eur
1.7.2011 - 30.6.2012189,83 eur
1.7.2010 - 30.6.2011185,38 eur

Pre viac informácií k životnému minimu navštítne stránku:Životné minimum

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Voľno počas absolventskej praxe

Absolvent má nárok na 10 pracovných dní voľna. Voľno môže čerpať, až keď odpracuje minimálne dva mesiace.

Zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy aj neprítomnosť z dôvodu:

 • pracovnej neschopnosti absolventa,
 • ošetrovania člena rodiny.

Za dni voľna a neprítomnosti úrad skráti absolventovi praxe odmenu.

Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.

Kedy je absolventovi poskytnutý príspevok

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe sa uhradí absolventovi školy do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Napr. Za odpracovaný jún odošle úrad práce, sociálnych vecí a rodiny absolventovi mesačný príspevok najneskôr do 15. júla.

Komu je určená absolventská prax

Absolventská prax na účely zákona o službách zamestnanosti je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy.

Za absolventskú prax je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 26 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce.

Kto môže ísť na absolventskú prax

Na absolventskú prax môže nastúpiť:

 • absolvent školy,
 • každý uchádzač o zamestnanie do 26 rokov veku bez ohľadu na to, či:
  • skončil sústavnú prípravu na povolanie,
  • získal pravidelne platené zamestnanie.

Pred nastúpením na absolventskú prax musí byť uchádzať evidovaný na úrade práce minimálne 3 mesiace a musí uzatvoriť poistnú zmluvu na úrazové poistenie - tieto náklady úrad práce prepláca.

Ako dlho trvá absolventská prax

Absolventskú prax je možné vykonávať iba :

 • najmenej 3 mesiace,
 • najviac 6 mesiacov,
 • 20 hodín týždenne.

Absolventská prax sa môže vykonať iba raz a nie je možné ju predĺžiť. Začiatok vykonávania a rozsah praxe určí zamestnávateľ. Po jej skončení vydá absolventovi zamestnávateľ potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

Aby mohol zamestnávateľ prijať absolventa na absolventskú prax, musí s úradom práca uzavrieť zmluvu, ktorá by mala obsahovať nasledovné náležitosti: 

 • záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
 • druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom bude absolventská prax vykonávaná a funkcia alebo profesia fyzickej osoby, pod ktorej vedením bude uchádzač o zamestnanie absolventskú prax vykonávať,
 • záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
 • záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu,
 • záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,
 • záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody,
 • záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.

Povinnosti absolventa praxe, zamestnávateľa a úradu práce

Absolvent školy je povinný najmä:

 • vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
 • uhradiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,
 • uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný najmä:

 • poskytnúť absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe,
 • zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa.

Zamestnávateľ je povinný najmä:

 • vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
 • preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
 • viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,
 • povereným zamestnancom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny umožniť vykonať kontrolu plnenia dohody medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom,
 • neznížiť počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.

Dohoda o absolventskej praxi 

Absolventská prax sa vykonáva na základe písomnej dohody o absolventskej praxi.

Dohoda o absolventskej praxi sa uzatvára medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.

Dohoda obsahuje najmä:

 • záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,
 • záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,
 • začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,
 • druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom sa bude absolventská prax vykonávať,
 • záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
 • záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,
 • záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe,
 • záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 5 do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.